ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Πως ξεπέρασαν τα μνημόνια οι επιχειρήσεις στην πρωτοβουλία ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ Κύριο

07:00 - 15 Αυγ 2019 | Επιχειρήσεις
Η πρωτοβουλία ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ είναι μια συλλογική προσπάθεια από αμιγώς ελληνικές εταιρίες που δημιουργήθηκε στη καρδιά της μεγαλύτερης οικονομικής κρίσης που έπληξε τη χώρα από τη σύστασή του ελληνικού κράτους, όταν συναντήθηκαν έξι επιχειρηματίες. Είχαν τις ίδιες αγωνίες και τους φόβους όπως όλοι οι συνάδελφοι τους για πως θα επιβιώσουν απέναντι στην οικονομική λαίλαπα που έπληξε τη χώρα.

του Ανέστη Ντόκα

Το άρθρο δημοσιεύτηκε στο Reporter Μagazine Ιουλίου.

Από το 2012 που πραγματοποιή­θηκε αυτή η πρώτη συνάντηση έχουν περάσει 7 ολόκληρα χρό­νια και η πρωτοβουλία της ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ μεγάλωσε και ως μία κοινότητα εταιριών, αγκαλιάζει σήμερα έναν συνασπισμό 57 εταιριών με 67 εργοστασιακές μονά­δες, έναν συνολικό κύκλο εργα­σιών 1,3 δισ. ευρώ και απασχολούν 5.500 εργαζομένους. Απώτερος στόχος της «ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ» εί­ναι η δημιουργία παραγωγικού πλούτου με σκοπό την ευημερία και τη βελτίωση του βιοτικού επι­πέδου του πολίτη της χώρας μας.

Η καλοκαιρινή έκδοση του REPORTER MAGAZINE ζήτησε να μάθει από τους ίδιους τους πρωταγωνιστές-επιχειρηματίες πως κατάφεραν να επιβιώσουν απέναντι στη κρίση. Είναι η πρώτη φορά που ένας τόσο μεγάλος αριθμός επιχειρηματιών αποκαλύπτει τις μεθόδους που ακολούθησε απέναντι στη μεγαλύτερη κρίση που έζησε η χώρα.

Αγγελική Πέτρου

Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος της ΠΕΤΡΟΥ NUTS

Η ΠΕΤΡΟΥ ΝΑΤΣ Α.Ε. αποτελεί μια αμιγώς Ελ­ληνική εταιρία, που δρα­στηριοποιείται στην παραγωγή, εμπορία και μεταποίηση συμβατικών και βιολογικών ξηρών καρπών (φουντούκια, αμύγδαλα, φιστίκια κελυ­φωτά, καρύδια και κάσι­ους) για βιομηχανική και ζαχαροπλαστική χρήση. Είναι η μόνη εταιρεία ξη­ρών καρπών στην Ελλάδα που προσφέρει προϊόντα καθαρής ετικέτας. Κατέ­χει δε ηγετική θέση στην εγχώρια αγορά, στην προ­μήθεια βιομηχανικών πε­λατών, εξασφαλίζοντας μακροχρόνιες συνεργα­σίες με πολλές βιομηχα­νίες που εδρεύουν στην Ελληνική επικράτεια. Ταυτόχρονα διευρύνει τους ορίζοντές της στο εξωτερικό, με παρουσία και εξαγωγές στην Ευρώ­πη, τα Βαλκάνια και τις ΗΠΑ.

Το τρίπτυχο της επιτυχί­ας έγκειται:

  • Στην άριστη ποιότητα,
  • Στις ανταγωνιστικές τι­μές,
  • Στη συνέπεια των παρα­δόσεων των προϊόντων.

Σε όλα αυτά έρχεται να προστεθεί και ένα ακόμα σημαντικό πλεονέκτη­μα, το οποίο κάνει την ΠΕΤΡΟΥ ΝΑΤΣ Α.Ε. μονα­δική στο είδος της. Αυτό δεν είναι άλλο από την ευελιξία προσαρμογής των προϊόντων παρα­γωγής στις ανάγκες του εκάστοτε πελάτη. Έχο­ντας ως σύνθημά μας το «Εσείς αναζητάτε, εμείς μπορούμε», η εταιρία κα­ταφέρνει εδώ και χρό­νια να καλύπτει πλήρως τις ανάγκες των πελατών της και να βρίσκεται δί­πλα σε κάθε τους βήμα.

Συνεχίζοντας την παρά­δοση, διατηρούμε ζωντα­νή την ιστορία του τόπου μας, η οποία σε συνδυ­ασμό με την τεχνογνω­σία και το εξειδικευμένο προσωπικό μας, μας βοη­θά να πρωτοπορούμε και να καινοτομούμε, σχε­διάζοντας με αγάπη και παρασκευάζοντας υπεύ­θυνα, νέα, καινοτόμα και αγνά προϊόντα, χωρίς πρόσθετα και συντηρη­τικά.

Χρήστος Γιώτης

Πρόεδρος της CAPTAIN’S

Ως αντίδοτο της κρίσης και για την αντιμετώπιση της, επιλέξαμε να υιοθετήσουμε υποστηρικτικό ρόλο απένα­ντι στην χώρα μας, μένοντας Ελλάδα, κάνοντας νέες επεν­δύσεις εντός της χώρας και αναπτύσσοντας την εξαγω­γική μας δραστηριότητα. Δεν έφτανε μόνο αυτό φυσικά.

Χρειάστηκε να αλλάξουμε την δομή της εταιρίας μας ώστε να γίνει πιο ευέλικτη και πιο αποτελεσματική, κά­νοντας έτσι πιο αποδοτική και δημιουργική την απόδο­ση όλων των εργαζόμενων της εταιρίας μας.

Κωνσταντίνος Τζιωρτζιώτης

Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της ΒΙΟΛΑΝΤΑ ΑΕ

Οι δύο βασικοί πυλώνες της επιτυχούς πορείας της ΒΙΟ­ΛΑΝΤΑ στα χρόνια της κρί­σης είναι η αμετάλλακτη αφοσίωση στην ποιότη­τα των προϊόντων και η δι­άθεση για εφευρετικότητα, η οποία οδηγεί στη συνε­χή δημιουργία καινοτόμων ποιοτικών και γευστικών προϊόντων. Όλα τα προϊό­ντα έχουν και εξωστρεφή χαρακτήρα, έχοντας τοπο­θετηθεί επιτυχώς στη διε­θνή αγορά, σε περισσότερες από 30 χώρες, με στοχευμέ­νο επαγγελματισμό και συ­νέπεια.

 

 

Copyright © 1999-2020 Premium S.A. All rights reserved.