ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

FG Europe: Στο 97,2% το ποσοστό της Silaner

16:13 - 19 Αυγ 2019 | Επιχειρήσεις
Συνολικά 51.323.449 μετοχές οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό 97,20% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της FG Europe θα κατέχει η Silaner Investments μετά και την εξωχρηματιστηριακή μεταβίβαση των Μετοχών που προσφέρθηκαν κατά τη διάρκεια της Περιόδου Αποδοχής της Δημόσιας Προτάσεως.

Περαιτέρω, η Silaner Investments θα ασκήσει το δικαίωμα εξαγοράς (squeeze out) σε τιμή ίση με το Προσφερόμενο Τίμημα, τις Μετοχές των υπολοίπων Μετόχων, οι οποίοι δεν αποδέχθηκαν τη Δημόσια Πρόταση.

Σε σχετική ανακοίνωση υπενθυμίζεται ότι στις 06.05.2019 η Silaner Investments η οποία είναι 100% θυγατρική της εταιρείας με την επωνυμία "ΣΑΪΜΠΕΡΟΝΙΚΑ Α.Ε." η οποία με τη σειρά της ελέγχεται από τον κ. Φειδάκη Γεώργιο του Αθανασίου κατά την έννοια του άρθρου 3 περίπτωση (γ) του Ν. 3556/2007, όπως ισχύει, υπέβαλε σύμφωνα με το Νόμο υποχρεωτική δημόσια πρόταση για την απόκτηση του συνόλου των κοινών ονομαστικών, άυλων μετά ψήφου μετοχών της εταιρείας, τις οποίες δεν κατείχε ο Προτείνων και τα συντονισμένα με αυτόν πρόσωπα, κατά την 6η Μαΐου 2019 (ημερομηνία υποβολής της Δημόσιας Πρότασης), ήτοι 4.744.053 μετοχές της εταιρείας, οι οποίες αντιπροσώπευαν ποσοστό ίσο με το 8,9849% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας, με αντάλλαγμα 0,4920 ευρώ ανά μετοχή.

Με την 3/848/16.7.2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς εγκρίθηκε το Πληροφοριακό Δελτίο της υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης που απευθύνεται στους μετόχους της Εταιρείας, κατά τα προβλεπόμενα στο Νόμο, για την εξαγορά του συνόλου των κοινών ονομαστικών, άυλων μετά ψήφου μετοχών της Εταιρείας που δεν κατείχε ο Προτείνων και τα συντονισμένα με αυτόν πρόσωπα, κατά την 08η Μαΐου 2019 (ημερομηνία υποβολής της Δημόσιας Πρότασης),

Η περίοδος αποδοχής της Δημοσίας Προτάσεως ξεκίνησε την 18.07.2019 και έληξε στις 16.08.2019.

Στο πλαίσιο της Δημόσιας Πρότασης και σύμφωνα με τους όρους αυτής, ο Προτείνων απέκτησε χρηματιστηριακώς 3.231.908 Μετοχές, που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 6,12% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, από την ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης και μέχρι και τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής.

Κατά τη διάρκεια της Περιόδου Αποδοχής προσφέρθηκαν από 22 αποδεχόμενους τη Δημόσια Πρόταση μετόχους 35.440 Μετοχές, ήτοι Μετοχές που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 0,03% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Ο Προτείνων, επομένως, θα κατέχει μετά και την εξωχρηματιστηριακή μεταβίβαση των Μετοχών που προσφέρθηκαν κατά τη διάρκεια της Περιόδου Αποδοχής της Δημόσιας Προτάσεως συνολικώς 51.323.449 Μετοχές οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό 97,20% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Η Euroxx Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. (ο "Διαχειριστής") θα υποβάλει αναλυτικό κατάλογο των Μετόχων που έχουν αποδεχθεί τη Δημόσια Πρόταση (ο "Αποδεχόμενος Μέτοχος") στην Τράπεζα Eurobank Ergasias A.E. (η "Πληρώτρια Τράπεζα"), ώστε αυτή από το λογαριασμό που έχει ανοίξει και διατηρεί ο Διαχειριστής αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς καταβολής του προσφερόμενου τιμήματος των €0,4920 ανά μετοχή στους Αποδεχόμενους Μετόχους της Δημόσιας Πρότασης και στον οποίο ο Προτείνων θα μεταφέρει το συνολικό ποσό του Προσφερόμενου Τιμήματος που αντιστοιχεί στις Μεταβιβαζόμενες Μετοχές από τους Αποδεχόμενους Μετόχους, να προχωρήσει στην καταβολή του Προσφερόμενου Τιμήματος (αφού αφαιρεθεί ο επιβαλλόμενος επ΄ αυτού φόρος και τα δικαιώματα υπέρ της ΕΛ.Κ.Α.Τ.) σε κάθε Αποδεχόμενο Μέτοχο ανάλογα με τον τρόπο που θα έχει υποδείξει ο Αποδεχόμενος Μέτοχος στη σχετική Δήλωση Αποδοχής, δηλαδή είτε δια πιστώσεως του λογαριασμού καταθέσεών του στην Πληρώτρια Τράπεζα είτε δια πίστωσης μέσω του Αρχικού Χειριστή, σε περίπτωση που ο Αποδεχόμενος Μέτοχος έχει επιλέξει να τον εξουσιοδοτήσει για να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες εκ μέρους του είτε δια πιστώσεως λογαριασμού καταθέσεων του Αποδεχόμενου Μετόχου σε άλλη τράπεζα εσωτερικού. Η καταβολή του Προσφερόμενου Τιμήματος υπόκειται στις διατάξεις για τους περιορισμούς κίνησης κεφαλαίων που θα ισχύουν κατά το χρόνο καταβολής του.

Περαιτέρω, ο Προτείνων:

(α)  θα ασκήσει το δικαίωμα εξαγοράς (squeeze out) του άρθρου 27 του Νόμου (στο εξής το "Δικαίωμα Εξαγοράς") και θα εξαγοράσει, σε τιμή ίση με το Προσφερόμενο Τίμημα, τις Μετοχές των υπολοίπων Μετόχων, οι οποίοι δεν αποδέχθηκαν τη Δημόσια Πρόταση, εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας των τριών (3) μηνών από το τέλος της Περιόδου Αποδοχής, και

(β)  υποχρεούται να αγοράσει μέσω συναλλαγών στο Χρηματιστήριο όλες τις Μετοχές που θα του προσφερθούν εντός περιόδου τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση της παρούσας ανακοίνωσης έναντι καταβολής σε μετρητά του Προσφερόμενου Τιμήματος, ήτοι €0,4920 ανά μετοχή, σύμφωνα με το άρθρο 28 του Νόμου (στο εξής το "Δικαίωμα Εξόδου"). Για το σκοπό αυτό, ο Προτείνων θα εισάγει μέσω του Διαχειριστή πάγια εντολή για την αγορά Μετοχών έναντι του Προσφερόμενου Τιμήματος, ήτοι €0,4920 ανά μετοχή.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του Δικαιώματος Εξαγοράς, ο Προτείνων θα επιδιώξει τη διαγραφή των Μετοχών από το Χρηματιστήριο, δυνάμει απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας.

Σύμβουλος του Προτείνοντος & Διαχειριστής

Η Euroxx Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ., στο πλαίσιο της Δημόσιας Πρότασης, ενήργησε ως χρηματοοικονομικός σύμβουλος του Προτείνοντος και Διαχειριστής.

Copyright © 1999-2022 Premium S.A. All rights reserved.