ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ: Επενδύσεις 50,6 εκ ευρώ το α’ εξάμηνο του 2019

08:14 - 19 Σεπ 2019 | Επιχειρήσεις
Το πρώτο εξάμηνο του 2019, ο Όμιλος ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ πραγματοποίησε συνολικές εκροές για επενδύσεις ύψους 50,6 εκατομμυρίων ευρώ περίπου, εκ των οποίων ποσό 42,8 εκατομμύρια ευρώ αφορούσαν την μητρική, ακολουθούμενη από 4,1 εκατομμύρια ευρώ της θυγατρικής Sofia Med στην Βουλγαρία, 2,8 εκατομμύρια ευρώ για την θυγατρική Συμετάλ και 0,9 εκατομμύρια ευρώ στις λοιπές θυγατρικές.

Επίσης, από τις επενδύσεις της μητρικής, 38,3 εκατομμύρια ευρώ αφορούσαν τις επενδύσεις των γραμμών παραγωγής αλουμινίου της μητρικής στο πλαίσιο του ανακοινωθέντος επενδυτικού προγράμματος, 3,7 εκατομμύρια ευρώ την αναβάθμιση των παραγωγικών εγκαταστάσεων της παραγωγής χαλκοσωλήνων και 0,8 εκατομμύρια ευρώ το εργοστάσιο της πρώην Μεταλλουργικής Βιομηχανίας Ηπείρου.

Τα ταμειακά διαθέσιμα για τη πληρωμή των υποχρεώσεων

Σημειώνεται ότι στις 30 Ιουνίου 2019, ο Όμιλος διέθετε ποσό ύψους 31,3 εκατομμυρίων ευρώ σε ρευστά διαθέσιμα καθώς και τις απαραίτητες εγκεκριμένες αλλά μη χρησιμοποιημένες δανειακές γραμμές, ώστε να μπορεί εύκολα να εξυπηρετεί τις βραχυπρόθεσμες και μεσοπρόθεσμες υποχρεώσεις του. Για την αποφυγή των κινδύνων ρευστότητας ο Όμιλος διενεργεί πρόβλεψη ταμειακών ροών για περίοδο έτους κατά τη σύνταξη του ετήσιου προϋπολογισμού, και μηνιαία κυλιόμενη πρόβλεψη τριών μηνών έτσι ώστε να εξασφαλίζει ότι διαθέτει αρκετά ταμειακά διαθέσιμα για να καλύψει τις λειτουργικές του ανάγκες, συμπεριλαμβανομένης της κάλυψης των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων του. Η πολιτική αυτή δε λαμβάνει υπόψη της τη σχετική επίδραση από ακραίες συνθήκες που δεν μπορούν να προβλεφθούν.

ΑΝΕΣΤΗΣ ΝΤΟΚΑΣ

Copyright © 1999-2020 Premium S.A. All rights reserved.