ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Prodea Investment: Πρόταση ΔΣ για διανομή μερίσματος 0,61 ευρώ ανά μετοχή

22:20 - 23 Μαρ 2020 | Επιχειρήσεις
Η Prodea Investment ανακοίνωσε ότι το Διοικητικό της Συμβούλιο στην από 23.03.2020 συνεδρίαση του, αποφάσισε να προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, που θα συνέλθει την 13.04.2020, τη διανομή μερίσματος 0,613 ευρώ ανά μετοχή (καθαρό) για τη χρήση 2019.

Η εταιρεία αναφέρει ότι δεδομένης της διανομής προσωρινού μερίσματος ύψους €0,318 σε συνέχεια της από 16.12.2019 απόφασης του Δ.Σ., το υπόλοιπο προς διανομή μέρισμα ανέρχεται σε €0,295 ανά μετοχή (καθαρό).

Η ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων (record date), η ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος συμμετοχής στο μέρισμα και η ημερομηνία έναρξης καταβολής του, καθώς και η πληρώτρια τράπεζα θα γνωστοποιηθούν στο επενδυτικό κοινό ευθύς μετά τη λήψη της σχετικής απόφασης από την Τακτική Γενική Συνέλευση.

Copyright © 1999-2021 Premium S.A. All rights reserved.