ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Με 10% θα φορολογούνται οι τόκοι των ομολογιών του εξωτερικού

13:47 - 31 Ιουλ 2007 | Επιχειρήσεις
Με συντελεστή 10% θα φορολογούνται οι τόκοι που αποκτούν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, κάτοικοι Ελλάδος, από ομολογιακά δάνεια που εκδίδουν ελληνικές επιχειρήσεις στο εξωτερικό. Ο φόρος αυτός θα παρακρατείται από τα πιστωτικά ιδρύματα κατά την καταβολή των τόκων ή την πίστωση του λογαριασμού των δικαιούχων. Με την εν λόγω παρακράτηση θα εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση των δικαιούχων για αυτά τα εισοδήματα.

Αντίθετα απαλλάσσονται από την εν λόγω φορολογική υποχρέωση οι τόκοι των ομολογιακών δανείων που εκδίδονται στο εξωτερικό μόνο για τους επενδυτές ποπυ είναι μόνιμοι κάτοικοι του εξωτερικού.

Αυτό προβλέπει σχετική εγκύκλιος του υπουργείου Οικονομικών με την οποία παρέχονται διευκρινίσεις σχετικά με την φορολογική μεταχείριση εισοδημάτων που προέρχονται από τη μεταβίβαση ομολόγων αλλοδαπής προέλευσης, καθώς και των τόκων από εταιρικά ομόλογα που εκδίδουν στην αλλοδαπή ελληνικές επιχειρήσεις.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την εγκύκλιο:

α) Παρακράτηση φόρου επί των τόκων ομολόγων αλλοδαπής προέλευσης

1.Σύμφωνα με τις διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 12 του ν.2238/1994, που προστέθηκαν με την παράγραφο 1 του άρθρου 6 του ν.3522/2006 (ΦΕΚ Α΄ 276), επιβάλλεται φόρος εισοδήματος 10% και στους τόκους καταθέσεων στην αλλοδαπή ή από ομολογιακά δάνεια που εκδίδονται σε αυτή, καθώς και στα εισοδήματα από κάθε μορφής τίτλους που εκδίδονται από θυγατρικές εταιρείες ημεδαπών τραπεζικών ιδρυμάτων στο εξωτερικό και δύνανται να συμπεριληφθούν στην κατηγορία των εποπτικών κεφαλαίων για την ενίσχυση της κεφαλαιακής τους επάρκειας, σύμφωνα με τις εκάστοτε πράξεις του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, όταν όλα τα πιο πάνω εισοδήματα αποκτώνται από φυσικά ή νομικά πρόσωπα, κατοίκους Ελλάδος.

2.Περαιτέρω, με τις διατάξεις της γ΄ περίπτωσης της παραγράφου 3 του άρθρου 12 του ν.2238/1994, που προστέθηκαν με την παράγραφο 2 του άρθρου 6 του ν.3522/2006 (ΦΕΚ Α΄ 276) ορίζεται, ότι τα πιστωτικά ιδρύματα που εδρεύουν ή είναι εγκατεστημένα στην Ελλάδα και έχουν καταστεί «φορείς πληρωμής» με βάση την περίπτωση α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του ν.3312/2005 (Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2003/48/ΕΚ σχετικά με τη φορολογία των τόκων εισοδημάτων από αποταμιεύσεις που αποκτούν φυσικά πρόσωπα κάτοικοι ενός κράτους μέλους από άλλο κράτος μέλος) υποχρεούνται για τα εισοδήματα που αναφέρονται στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 12 και εισπράττονται για λογαριασμό κατοίκων Ελλάδος σε παρακράτηση του φόρου κατά την καταβολή των τόκων ή στην πίστωση του λογαριασμού του δικαιούχου. Ο φόρος υπολογίζεται επί του συνόλου των τόκων που εισπράττουν τα πιστωτικά ιδρύματα για λογαριασμό κατοίκων Ελλάδας είτε το προϊόν της είσπραξης εισάγεται στην Ελλάδα είτε επανεπενδύεται, ή παραμένει στο εξωτερικό. Για την απόδοση του παρακρατούμενου φόρου έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 60 του Κ.Φ.Ε. (πρώτο 15νθήμερο του επόμενου από την παρακράτηση του φόρου μήνα).

Από τις διατάξεις αυτές συνάγεται, οτι με αυτές καθιερώθηκε διαφορετικός χρόνος απόκτησης των τόκων που προέρχονται από τα ομόλογα αλλοδαπής προέλευσης από αυτόν που προβλέπεται γενικά από τις διατάξεις του άρθρου 26 του ν.2238/1994. Ειδικότερα, σε περίπτωση μεταβίβασης ομολόγων αλλοδαπής προέλευσης, τα διαλαμβανόμενα εισοδήματα προκύπτουν κατά το χρόνο μεταβίβασης του αλλοδαπού ομολόγου, οπότε και καταβάλλονται στον δικαιούχο.

3.Κατά τη μεταβίβαση ομολόγου αλλοδαπής προέλευσης, πριν την εξαργύρωση του τοκομεριδίου του, το ποσό που εισπράττει ο πωλητής ενδεχομένως περιλαμβάνει, πέραν του κεφαλαίου και των δεδουλευμένων τόκων μέχρι το χρόνο μεταβίβασης του ομολόγου, και ένα επιπλέον ποσό που αποτελεί κεφαλαιακό κέρδος (capital gain) και οφείλεται στην υπεραπόδοση του επενδυομένου αρχικού κεφαλαίου. Η πέραν του κεφαλαίου ωφέλεια φορολογείται με τις γενικές διατάξεις, καθόσον δεν ορίζονται από τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος ειδικότερες διατάξεις, με τις οποίες είτε να απαλλάσσεται της φορολογίας είτε να φορολογείται κατ΄ ειδικό τρόπο με εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης. Αντίθετα, προβλέπεται η διενέργεια παρακράτησης φόρου, κατά το χρόνο της καταβολής ή πίστωσης του λογαριασμού του δικαιούχου με συντελεστή 10% επί του ποσού των δεδουλευμένων τόκων που αναλογούνστην περίοδο που ο δικαιούχος έχει στην κατοχή του τον συγκεκριμένο ομολογιακό τίτλο, ανεξάρτητα αν το προϊόν εισάγεται την Ελλάδα ή παραμένει και επανεπενδύεται στην αλλοδαπή.

4.Κατόπιν όλων όσων αναφέρθηκαν παραπάνω συνάγεται, οτι οι ως άνω δε

Copyright © 1999-2021 Premium S.A. All rights reserved.