ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Άλλες 88 επιχειρήσεις στο Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων

19:28 - 02 Απρ 2021 | Επιχειρήσεις
Επιπλέον 88 επιχειρήσεις περιλαμβάνονται στο Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων (Ε.Μ.Ν.Ε.) και συνολικά ο αριθμός των επιχειρήσεων που είναι εγγεγραμμένος στο μητρώο ανέρχεται σε 301.

Σύμφωνα με απόφαση που υπογράφει ο γενικός γραμματέας Έρευνας και Καινοτομίας Αθανάσιος Κυριακής αποφασίστηκε η εγγραφή 88 επί πλέον Επιχειρήσεων στο Ε.Μ.Ν.Ε. ως εξής:

α) 12 επιχειρήσεων μέσω διαδικασίας fast track, δηλαδή άνευ αξιολόγησης, διότι πληρούν τις προϋποθέσεις εγγραφής και

β) 76 επιχειρήσεων μετά από την αξιολόγησή τους ως προς την πλήρωση και των δύο βασικών κριτηρίων. Δηλαδή της καινοτομίας και των προοπτικών ταχείας κλιμάκωσης του μεγέθους των πωλήσεών τους στην παγκόσμια αγορά.

Μετά την έκδοση της συγκεκριμένης απόφασης, ο αριθμός των επιχειρήσεων των εγγεγραμμένων στο Ε.Μ.Ν.Ε. ανέρχεται σε 301.

Η απόφαση δημοσιεύτηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και θα αναρτηθεί στις ιστοσελίδες:

- του ELEVATE GREECE (www.elevategreece.gov.gr)

- της ΓΓΕΚ (www.gsrt.gr)

Με άλλη απόφαση του γενικού γραμματέα γνωστοποιείται η απόφαση απόρριψης εγγραφής στο Ε.Μ.Ν.Ε. 89 επιχειρήσεων λόγω μη πλήρωσης των προϋποθέσεων επιλεξιμότητας η / και των κριτηρίων αξιολόγησης.

Οι απορριφθείσες επιχειρήσεις υπέβαλλαν αιτήσεις εγγραφής στον κύκλο υποβολής αιτήσεων για το έτος 2020 και τον πρώτο κύκλο για το έτος 2021, οι οποίοι έκλεισαν την 31η.12.2020 και την 30η.03.2021 αντίστοιχα και διατηρούν τη δυνατότητα να υποβάλλουν εκ νέου αίτηση, σε επόμενο κύκλο ηλεκτρονικής υποβολής.

Copyright © 1999-2022 Premium S.A. All rights reserved.