ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Επ.Ανταγωνισμού: Απαλλάσσεται η ΔΕΠΑ Εμπορίας από όσες δεσμεύσεις είχε αναλάβει

18:53 - 10 Ιουν 2021 | Επιχειρήσεις
Η Ολομέλεια της Επιτροπής Ανταγωνισμού, σύμφωνα με σημερινή (10/6) ανακοίνωσή της, συνεδρίασε στις 10 Μαΐου 2021 για να εξετάσει, κατόπιν Έκθεσης του Εισηγητή, κατά το άρθρο 25 παρ. 6 του Ν.3959/2011[1], το αίτημα της ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ Α.Ε. για επανεξέταση και την τυχόν απαλλαγή της από τις Δεσμεύσεις που έχει αναλάβει δυνάμει της υπ’ αριθ. 551/VII/2012 Απόφασης ΕΑ, όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει βάσει των υπ’ αριθ. 589/2014, 596/2014, 618/2015, 631/2016, 651/2017 και 723/2020 Αποφάσεών της.

Κατόπιν της Συνεδρίασης της ΕΑ, της διαλογικής συζήτησης που επακολούθησε αυτής μεταξύ των μελών της και της θετικής γνώμης της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ) επί του αιτήματος της ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ Α.Ε., η Επιτροπή, με την υπ’ αριθ. 737/2021 Απόφαση της, σε Ολομέλεια, ομόφωνα, αποφάσισε ότι: 

  1. Έχει επέλθει ουσιαστική μεταβολή των γεγονότων στα οποία βασίστηκε η υπ’ αριθ. 551/VII/2012 Απόφαση ΕΑ, όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει, αναφορικά με τις υπ’ αριθ. 1, 2, 4, 5, 6 και 7 Δεσμεύσεις της ΔΕΠΑ και
  2. Να κάνει δεκτό το αίτημα της ΔΕΠΑ περί απαλλαγής της από κάθε μία εκ των ανωτέρω δεσμεύσεων.

Να σημειωθεί ότι η ΔΕΠΑ είχε αναλάβει συνολικά επτά δεσμεύσεις από τις 12.11.2012 και για περίοδο τήρησης αυτών 10 ετών (δηλαδή έως 12.11.2022), με βάση την υπ’ αρ. 551/VII/2012 απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού, βάσει της παρ. 6 του άρθρου 25 του ν. 3959/2011, για παύση πιθανολογούμενων παραβάσεων των άρθρων 1 και 2 του ν. 3959/2011 (πρώην άρθρα 1 και 2 του ν. 703/1977) και 101, 102 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (εφεξής και/ή ΣΛΕΕ) στην αγορά προμήθειας φυσικού αερίου και στη δευτερογενή αγορά πρόσβασης στο δίκτυο φυσικού αερίου, προκειμένου να διασφαλισθεί, ιδίως, ο διαχωρισμός της προμήθειας από τη μεταφορά φυσικού αερίου, η παροχή μεγαλύτερης ρευστότητας στην αγορά, η αυξημένη ευελιξία των πελατών ως προς τη διαχείριση των συμβάσεών τους με τη ΔΕΠΑ και η σταδιακή μείωση δυναμικότητας που δεσμεύει η ΔΕΠΑ στα σημεία εισόδου του δικτύου του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου (εφεξής και "ΕΣΜΦΑ" ή "ΕΣΦΑ"), με σκοπό την αποτελεσματικότερη πρόσβαση των ανταγωνιστών στην αγορά. 

Οι επτά δεσμεύσεις συνοπτικά σχετίζονταν με:

1) προσφορά προς τους Πελάτες της αποσυζευγμένης σύμβασης προμήθειας φ.α. χωρίς διαφοροποίηση τιμής προμήθειας μεταξύ συζευγμένων και αποσυζευγμένων συμβάσεων, 

2) μείωση της εξάρτησης των Πελατών της ΔΕΠΑ από την ίδια με τις εκάστοτε Ετήσιες Συμβατικές Ποσότητες αυτών, την παροχή αυξημένης ευελιξίας ως προς τη διαχείριση των συμβάσεών τους, καθώς και την εύλογη και αναλογική τιμολόγηση φ.α. αιχμής, 

3) θέσπιση προγράμματος διάθεσης ποσοτήτων φ.α. μέσω ηλεκτρονικών δημοπρασιών, 

4) κατάρτιση προτύπου σύμβασης πλαισίου αγοραπωλησίας φ.α. εντός της δεξαμενής Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (εφεξής και "ΥΦΑ"), 

5) εκχώρηση Δεσμευμένης Μεταφορικής Ικανότητας (εφεξής και "ΔΜΙ") στο σημείο εξόδου εγκαταστάσεων πελατών άνευ ανταλλάγματος και κατάρτιση σχετικού προτύπου σύμβασης εκχώρησης ΔΜΙ, 

6) εκχώρηση μη χρησιμοποιούμενης ΔΜΙ στα σημεία εισόδου του ΕΣΦΑ και 

7) δέσμευση συγκεκριμένου ανώτατου ποσοστού ΜΙ από την ΔΕΠΑ στα σημεία εισόδου του ΕΣΦΑ. 

Για την δέσμευση υπ’ αρίθ. 3 η ΔΕΠΑ Εμπορίας είχε απαλλαγεί με σχετική απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού στις 21 Δεκεμβρίου 2020.

Copyright © 1999-2021 Premium S.A. All rights reserved.