ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

ΕΟΔΙΔ: Επίλυση διαφορών γρήγορα, οικονομικά και πολιτισμένα Κύριο

07:55 - 16 Μαϊ 2022 | Επιχειρήσεις
Η καθυστέρηση στην απονομή της δικαιοσύνης στη Ελλάδα, αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα για την ανάπτυξη της οικονομίας και την προσέλκυση επενδύσεων. Αποτελεί ταυτόχρονα λόγο ταλαιπωρίας χιλιάδων πολιτών που συχνά «σέρνονται» στα δικαστήρια για πολλά χρόνια προκειμένου να επιλύσουν μια διαφορά τους.

Απέναντι σε αυτή τη χρονοβόρο, κοστοβόρο και ψυχοφθόρο πραγματικότητα, η εξωδικαστική επίλυση διαφορών με βασικές επιλογές τη Διαμεσολάβηση και τη Διαιτησία  αποτελεί, τη σύγχρονη αποτελεσματική απάντηση στο ζήτημα της καθυστέρησης  στην απονομή της δικαιοσύνης.

Η διαμεσολάβηση είναι μια διαρθρωμένη διαδικασία, στην οποία ένα τρίτο ειδικά εκπαιδευμένο πρόσωπο, ο διαμεσολαβητής, αναλαμβάνει να βοηθήσει τα μέρη να καταλήξουν σε μια αμοιβαία αποδεκτή λύση της διαφοράς τους.

Στη διαμεσολάβηση τα μέρη επικουρούνται από τους δικηγόρους τους και αν δεν καταστεί δυνατή η επίτευξη αμοιβαία αποδεκτής συμφωνίας, τα μέρη μπορούν να προσφύγουν στη δικαιοσύνη.

Ο μέσος όρος για την ολοκλήρωση μιας διαμεσολάβησης είναι μερικές ημέρες.

Στη διαιτησία  τα μέρη ορίζουν με συμφωνία τους διαιτητικό δικαστήριο(μονομελές ή τριμελές, όπου διαιτητές είναι επίτιμοι ανώτατοι δικαστές, καθηγητές νομικών σχολών και επιφανείς νομικοί) Το διαιτητικό δικαστήριο  εντός διαστήματος που κυμαίνεται μεταξύ  4-6 μηνών εκδίδει απόφαση δεσμευτική , η οποία δεν υπόκειται σε ένδικα μέσα και έχει την ίδια ακριβώς ισχύ με τις αποφάσεις των δικαστηρίων.

Για να εκτιμηθεί η προστιθέμενη αξία της εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών με Διαμεσολάβηση ή με Διαιτησία έχει σημασία να αντιπαραβληθούν οι χρόνοι που απαιτούνται αφενός στην τακτική δικαιοσύνη και αφετέρου στη Διαιτησία και τη Διαμεσολάβηση.

Για μια διαφορά που αφορά εμπορική μίσθωση , ασκήθηκε αγωγή το 2014

Το 2016 εκδόθηκε η πρωτόδικη απόφαση και ασκήθηκε έφεση. Το 2018 εκδόθηκε η εφετειακή απόφαση και ασκήθηκε αναίρεση . Το 2019 ο Άρειος Πάγος ανέπεμψε την υπόθεση στο Εφετείο. Οκτώ χρόνια από την άσκηση της αγωγής δεν έχει εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση από το Εφετείο, Αν η υπόθεση αυτή είχε επιλυθεί εξωδικαστικώς , ο χρόνος και τα χρήματα τα οποία θα είχαν δαπανηθεί θα ήταν ουσιωδώς λιγότερα,  η δε ταλαιπωρία των μερών θα ήταν ελάχιστη.

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαμεσολάβησης και Διαιτησίας (ΕΟΔΙΔ)  είναι ν.π.ι.δ με αντικείμενο την παροχή στην Ελλάδα και το εξωτερικό υπηρεσιών διαιτησίας και διαμεσολάβησης, καθώς επίσης και τη διάδοση, προβολή και προώθηση των θεσμών εναλλακτικής  επίλυσης διαφορών www.eodid.org

Σε ότι  αφορά τη Διαιτησία, τα μέρη έχουν τη δυνατότητα να ορίσουν τον διαιτητή τους από τον κατάλογο διαιτητών του ΕΟΔΙΔ που περιλαμβάνει διαιτητές με εμπειρία σε διεθνείς διαιτησίες, εξειδίκευση και πολυετή εμπειρία σε πληθώρα αντικειμένων δικαίου. Η διαδικασία διέπεται από τον Κανονισμό του ΕΟΔΙΔ ο οποίος αποτελεί ένα ασφαλές νομικό πλαίσιο διεξαγωγής της διαιτητικής διαδικασίας αντίστοιχο των μεγάλων διεθνών διαιτητικών οργανισμών (ICC, LCIA. AAA) αλλά με κόστος που ανταποκρίνεται στην ελληνική πραγματικότητα. Στα πολλαπλά πλεονεκτήματα της διαδικασίας αξίζει να επισημανθεί η εμπιστευτικότητα και η ιδιωτικότητα, η οποία αποτελεί συχνά σημαντική παράμετρο σε επιχειρηματικές διαφορές.

Σε ότι αφορά την διαμεσολάβηση, μετά την ψήφιση του Ν.4640/19 η εισαγωγή μιας υποχρεωτικής συνεδρίας διαμεσολάβησης για αρκετές υποθέσεις όπως πχ οι οικογενειακές διαφορές , συνέβαλε στη διάδοση του θεσμού. . Τα στατιστικά στοιχεία είναι εξαιρετικά ενθαρρυντικά. Οι υποθέσεις που οδηγούνται εκουσίως σε διαμεσολάβηση καταλήγουν σε συμφωνία σε ποσοστό 94%. Οι υποθέσεις που συνεχίζουν μετά την υποχρεωτική αρχική συνεδρία τη διαδικασία της διαμεσολάβησης καταλήγουν σε συμφωνία σε ποσοστό 74%.

Ο ΕΟΔΙΔ με τους επιφανείς συνεργάτες του και την σύγχρονη υλικοτεχνική του υποδομή, στοχεύει στην  εισαγωγή και διείσδυση του θεσμού στα συναλλακτικά μας ήθη όπως ακριβώς συμβαίνει στις αγγλοσαξονικές χώρες, την Ιταλία, την Σιγκαπούρη και αλλού , ώστε η οικονομία και οι επενδύσεις να ενισχυθούν, ο πολιτισμός  της καθημερινότητας μας να αναβαθμιστεί και πολίτες και  επιχειρήσεις να επιλύουν τις διαφορές. τους ΓΡΗΓΟΡΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΕΝΑ. 

Μιλένα Αποστολάκη, Δικηγόρος, πρώην υπουργός, Διευθύντρια ΕΟΔΙΔ

Copyright © 1999-2022 Premium S.A. All rights reserved.