ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Τι αποφάσισε το ΔΣ του Χρηματιστηρίου Αθηνών

19:01 - 06 Μαϊ 2008 | Επιχειρήσεις
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αθηνών κατά τη σημερινή του συνεδρίαση ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση:

• των 1.400.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της "ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.", που προέκυψαν από αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με διανομή δωρεάν μετοχών στο προσωπικό της Τραπέζης και των συνδεδεμένων εταιριών. Ως ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών ορίστηκε η 12η Μαΐου 2008.

• των 60 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της «MARFIN ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.», που προέκυψαν από μετατροπή ισάριθμων ομολογιών. Ως ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών ορίστηκε η 13η Μαΐου 2008.

• των τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου, όπως φαίνονται στον συνημμένο πίνακα.

Επιπρόσθετα, το Διοικητικό Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αθηνών κατά τη σημερινή του συνεδρίαση, ενημερώθηκε για:

• τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας «MARFIN INVESTMENT GROUP Α.Ε.ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» λόγω ακύρωσης 82.787.429 ιδίων κοινών ονομαστικών μετοχών, η οποία θα πραγματοποιηθεί την 12η Μαΐου 2008.

• την αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής της «ALPHA BANK Α.Ε.» από 3,90 ευρώ σε 4,70 ευρώ ανά μετοχή. Ως ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των υφισταμένων μετοχών με τη νέα ονομαστική αξία ορίστηκε η 12η Μαΐου 2008.

• την αλλαγή της επωνυμίας της εταιρίας «PASAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σε «PASAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ», η οποία θα ισχύει από την 12η Μαΐου 2008.

Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αθηνών κατά τη σημερινή του συνεδρίαση ενέκρινε την απόκτηση της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή επί των μετοχών της εισηγμένης «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.Ε.» από την εταιρία – Μέλος του ΧΑ «ΚΥΚΛΟΣ Χ.Α.Ε.Π.Ε.Υ.» και καθόρισε ως ημερομηνία έναρξης της ειδικής διαπραγμάτευσης επί της εν λόγω κινητής αξίας την 7ηΜαΐου 2008.

Copyright © 1999-2021 Premium S.A. All rights reserved.