ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Μοχλός: Οι ενέργειες για άρση της επιτήρησης

16:10 - 05 Απρ 2006 | ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
Τις ενέργειες που θα πραγματοποιήσει, προκειμένου να εξαλειφθούν οι λόγοι υπαγωγής των μετοχών της στην κατηγορία επιτήρησης ανακοίνωσε η διοίκηση της Μοχλός, μετά τη σχετική απόφαση του Δ.Σ της Χ.Α της 3/4/2006.
Τα εν λόγω εμφανιζόμενα ζημιογόνα οικονομικά αποτελέσματα της εταιρείας για το έτος 2005 (21,3εκατ ευρώ), είναι κατ' ουσία αποτέλεσμα του τρόπου εμφάνισης και αναγνώρισης των εσόδων από κατασκευαστικές δραστηριότητες, με βάση τα εφαρμοζόμενα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα και συγκεκριμένα του υπ' αριθ. 11 Διεθ. Λογ. Προτύπου (περί κατασκευαστικών συμβολαίων), κατά το οποίο τα ετήσια έσοδα από εργασίες κατασκευών αναγνωρίζονται βάσει του ποσοστού του πραγματοποιηθέντος ετησίως κόστους επί του προβλεπόμενου συνολικού κόστους ολοκλήρωσης των κατασκευών αυτών. Ακόμη, στις περιπτώσεις εκείνες κατά τις οποίες στο κόστος εκτελεσθεισών εργασιών περιλαμβάνονται και εργασίες πέραν των συμβατικών, για τις οποίες αναμένεται η έγκρισή τους με την υπογραφή συμπληρωματικών συμβάσεων με τους κυρίους των έργων, το μεν κόστος των εκτελεσθεισών και υπερσυμβατικών αυτών εργασιών υπολογίζεται και επιδρά στη διαμόρφωση των οικονομικών αποτελεσμάτων, ενώ αντιθέτως, τα αντίστοιχα αναμενόμενα έσοδα από την εκτέλεση των εν λόγω εργασιών δεν υπολογίζονται και συνεπώς δεν συμμετέχουν στη διαμόρφωση των οικονομικών αποτελεσμάτων, ως μη έχοντα ακόμη καταστεί συμβατικά. Με βάση τα ανωτέρω και δεδομένου ότι η εταιρεία ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε έχει ήδη πραγματοποιήσει και καταγράψει λογιστικά, μέχρι 31/12/2005, το κόστος των εκτελεσθεισών υπερσυμβατικών εργασιών, που υπερβαίνει συνολικά το ποσόν των 20 εκατ. ευρώ, η ως άνω εμφανιζόμενη ζημία χρήσεως 2005 της εταιρείας, ουσιαστικά δεν υφίσταται. Αναμφίβολα, ισχυρή επίδραση στη σημειωθείσα πτώση μεγεθών και αποτελεσμάτων της εταιρείας κατά το 2005, είχε και το δυσμενές κλίμα κάμψης και ύφεσης που επικράτησε στον εν γένει τομέα των δημοσίων έργων, μετά την έντονη δραστηριότητα των Ολυμπιακών έργων του 2004. Παρά το δυσμενές αυτό κλίμα και τη συρρίκνωση των κατασκευών γενικότερα, η εταιρεία μας επεδίωξε να έχει σημαντική παρουσία, τόσο στο εσωτερικό, με την κατασκευή δημόσιων και ιδιωτικών έργων, όσο και στο εξωτερικό με την επέκτασή της, πέραν της Αμερικής, στις βαλκανικές χώρες και ιδιαίτερα στη Ρουμανία, όπου δραστηριοποιείται από το έτος 1997, μέσω της εκεί θυγατρικής της EUROROM CONSTRUTII 97 SRL, σε Ιδιωτικά Έργα. Αλλά και στον τομέα των Δημοσίων Έργων στη Ρουμανία η ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε έχει δυναμική παρουσία αφού ανέλαβε πρόσφατα το έργο της αναβάθμισης του Οδικού Τμήματος IACOBENI-SADOVA στο βόρειο τμήμα της χώρας αυτής, προϋπολογισμού 35 εκατ. ευρώ, η κατασκευή του οποίου έχει ήδη ξεκινήσει και έχουν εκτελεσθεί εργασίες αξίας 3 εκατ. ευρώ περίπου. Επίσης αναμένεται σύντομα η υπογραφή και των δύο νέων συμβάσεων που η εταιρεία έχει ανακηρυχθεί πρώτος μειοδότης, αφενός για την αναβάθμιση του Οδικού άξονα του τμήματος CALAFAT - DROBETA TURM - SEVERIN, προϋπολογισμού 23 εκατ. ευρώ και αφετέρου για το έργο επέκτασης του λιμανιού της Κωστάντζας (Costantza Port), προϋπολογισμού 18 εκατ. ευρώ. Τέλος εκκρεμεί η ολοκλήρωση της διαδικασίας ανάδειξης αναδόχου για το έργο κατασκευής γέφυρας στην περιοχή BASARAB στην πόλη του Βουκουρεστίου, όπου η εταιρεία μας έχει δώσει την καλύτερη οικονομική προσφορά (104,5 εκατ. ευρώ). Λόγω της ένταξης των μετοχών της εταιρείας στην κατηγορία επιτήρησης, η διοίκηση της ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε δηλώνει, ότι θα τηρήσει πλήρως τις προβλεπόμενες από τη χρηματιστηριακή νομοθεσία υποχρεώσεις της, παράλληλα δε, διαβεβαιώνει τους μετόχους της εταιρείας και το επενδυτικό κοινό, ότι θα καταβάλει κάθε προσπάθεια για να εξαλειφθούν οι λόγοι υπαγωγής των μετοχών στην παραπάνω κατηγορία, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις και λοιπές διαδικασίες του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
Copyright © 1999-2022 Premium S.A. All rights reserved.