ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

ΑΕΓΕΚ: Ζημιές 1,065 εκατ. ευρώ το α' εξάμηνο του 2016

16:05 - 20 Φεβ 2017 | ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
Ζημιές 1,065 εκατ. ευρώ εμφάνισε το πρώτο εξάμηνο του 2016 η ΑΕΓΕΚ, η μετοχές της οποίας έχουν μεταφερθεί στην κατηγορία επιτήρησης από τις 26/06/2008.

Αναλυτικά, σε ανακοίνωσή της η εταιρεία αναφέρει:

 

Η ΑΕΓΕΚ έχει γνωστοποιήσει εγκαίρως στο επενδυτικό κοινό ότι, κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Αθηνών της 26.06.2008, αποφασίσθηκε, κατ' εφαρμογή της παραγράφου 3.1.2.5. 1(β) του Κανονισμού του ΧΑ, η μεταφορά των μετοχών της εταιρίας στην Κατηγορία Επιτήρησης. Ειδικότερα, οι μετοχές της εταιρίας εντάχθηκαν στην Κατηγορία Επιτήρησης εξ αιτίας του γεγονότος ότι οι ζημιές κατά τη χρήση 2007 ήταν μεγαλύτερες από το τριάντα τοις εκατό (30%) της καθαρής θέσης.

 

Η ένταξη των μετοχών στη συγκεκριμένη κατηγορία ισχύει από τη συνεδρίαση της 27ης Ιουνίου 2008.H Διοίκηση της Εταιρίας μεριμνά για την έξοδο των μετοχών από την υπόψη κατηγορία, στο πλαίσιο της ισχύουσας νομοθεσίας.

 

Περαιτέρω, επισημαίνεται, ότι, σύμφωνα με τις δημοσιευθείσες ετήσιες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της ΑΕΓΕΚ, τα αποτελέσματα του ομίλου μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας την 31.12.2015 ανέρχονταν σε ζημίες ποσού € -7.798,17 χιλ, και τα ίδια κεφάλαια σε € -143.068,80 χιλ., και σύμφωνα με τις δημοσιευθείσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις α' εξαμήνου 2016 της ΑΕΓΕΚ, τα αποτελέσματα του ομίλου μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας την 30.06.2016 ανέρχονταν σε ζημίες ποσού € - 1.065,71 χιλ, ενώ τα ίδια κεφάλαια σε € - 147.754,47 χιλ.

Copyright © 1999-2021 Premium S.A. All rights reserved.