ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Το σχέδιο σύμβασης διάσπασης της ΤΕΡΝΑ

16:23 - 03 Οκτ 2008 | ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
Το σχέδιο σύμβασης διάσπασης της ΤΕΡΝΑ σε δύο τμήματα, με απορρόφηση του ενός τμήματος από την ΓΕΚ, και του άλλου τμήματος, από την μη εισηγμένη ανώνυμη εταιρεία Λίθος έδωσαν στη δημοσιότητα τα διοικητικά συμβούλια των τριών εταιρειών.

Η περιουσία της διασπώμενης εταιρείας, όπως αυτή προκύπτει από τον ισολογισμό της, της 30.6.2008 , κατανεμήθηκε σε δύο τμήματα. Στο τμήμα που απορροφάται από την εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών ανώνυμη εταιρεία ΓΕΚ ΑΕ (πρώτη επωφελούμενη), περιλαμβάνονται όλες οι δραστηριότητες και περιουσιακά στοιχεία της διασπώμενης (πλην των κατασκευαστικών και των προς αυτές συναφών), και στο τμήμα που απορροφάται από την ανώνυμη εταιρεία μη εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών ΛΙΘΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (δεύτερη επωφελούμενη), περιλαμβάνονται οι κατασκευαστικές δραστηριότητες μετά των συναφών περιουσιακών στοιχείων και συμμετοχών (περιλαμβανομένου ενδεικτικά του εργοληπτικού πτυχίου ΜΕΕΠ), της διασπώμενης εταιρείας.

Σημειώνεται επίσης ότι η διασπώμενη εταιρεία θα μεταβιβάσει το σύνολο της περιουσίας της (ενεργητικό και παθητικό) στις επωφελούμενες εταιρείες, με βάση την περιουσιακή κατάστασή της η οποία φαίνεται στον ισολογισμό της, της 30.6.2008 , όπως η περιουσία αυτή κατανεμήθηκε σε δύο (μέρη) τμήματα και όπως αυτή θα διαμορφωθεί κατά τμήμα, μέχρι τη νόμιμη τελείωση της διάσπασης. Κάθε επωφελούμενη εταιρεία θα καταστεί αποκλειστική κυρία, νομέας, κάτοχος και δικαιούχος και κάθε άλλου περιουσιακού στοιχείου της διασπώμενης εταιρείας που αφορά το μεταβιβαζόμενο σ’ αυτήν τμήμα.

Το μετοχικό κεφάλαιο της διασπώμενης εταιρείας που ανέρχεται σε 53.318.820,00 ευρώ και διαιρείται σε 45.964.500 μετοχές, ονομαστικής αξίας 1,16 ευρώ εκάστης, κατανέμεται σύμφωνα με τα ανωτέρω κατά 24.933.073,64 ευρώ στην πρώτη επωφελούμενη εταιρεία που αντιστοιχούν σε 21.494.029 μετοχές και ανήκουν στους λοιπούς , πλην της μετόχου ΓΕΚ ΑΕ , μετόχους της και κατά 28.385.746,36 ευρώ στη δεύτερη επωφελούμενη εταιρεία, που αντιστοιχούν σε 24.470.471 μετοχές που ανήκουν στην μέτοχο αυτής ΓΕΚ ΑΕ

Το μετοχικό κεφάλαιο της πρώτης επωφελούμενης εταιρείας, ανέρχεται σε 23.566.809,60 ευρώ και διαιρείται σε 65.463.360 μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,36 ευρώ εκάστης. Το μετοχικό κεφάλαιο της δεύτερης επωφελούμενης εταιρείας, ανέρχεται σε 522.000 ευρώ και διαιρείται σε 52.200 μετοχές, ονομαστικής αξίας 10 ευρώ εκάστης.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το μετοχικό κεφάλαιο της πρώτης επωφελούμενης εταιρείας αυξάνεται αφενός μεν κατά το ποσό του εισφερόμενου σε αυτήν μετοχικού κεφαλαίου της διασπώμενης εταιρείας που ανέρχεται σε 24.933.073,64 ευρώ, αφετέρου δε λόγω κεφαλαιοποίησης (για σκοπούς στρογγυλοποίησης) τμήματος του λογαριασμού Υπόλοιπο κερδών χρήσεων εις νέον κατά το ποσό των 453.248,92 ευρώ δηλαδή συνολικά θα αυξηθεί κατά το ποσό των 25.386.322,56 ευρώ και θα ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 48.953.132,16 ευρώ διαιρούμενο σε 85.882.688 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές νέας ονομαστικής αξίας 0,57 ευρώ εκάστης.

Παράλληλα, το μετοχικό κεφάλαιο της δεύτερης επωφελούμενης εταιρείας αυξάνεται αφενός μεν κατά το ποσό του εισφερόμενου σε αυτήν μετοχικού κεφαλαίου της διασπώμενης εταιρείας που ανέρχεται σε 28.385.746,36 ευρώ, αφετέρου δε, για σκοπούς στρογγυλοποίησης, με την καταβολή μετρητών ποσού 2.253,64 ευρώ δηλαδή συνολικά θα αυξηθεί κατά το ποσό των 28.388.000 ευρώ και θα ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 28.910.000,00 ευρώ διαιρούμενο σε 289.100 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές νέας ονομαστικής αξίας 100 ευρώ εκάστης.

Όπως επισημαίνεται με την ολοκλήρωση της διάσπασης και της απορρόφησης των τμημάτων της διασπώμενης εταιρείας από τις επωφελούμενες εταιρείες, η ονομαστική αξία εκάστης μετοχής της πρώτης επωφελούμενης εταιρείας θα μεταβληθεί από 0,36 σε 0,57 ευρώ σύμφωνα με τους κανόνες και τις διατυπώσεις του Χρηματιστηρίου Αθηνών, για δε τις μετοχές της δεύτερης επωφελούμενης εταιρείας η ονομαστική αξία τους θα μεταβληθεί από 10 σε 100 ευρώ.

Ως δίκαια κι εύλογη σχέση ανταλλαγής των μετοχών της διασπώμενης εταιρείας, προς τις μετοχές κάθε μίας από τις επωφελούμενες εταιρείες, ορίζεται ως εξής:

Α) Προς τις μετοχές της πρώτης επωφελούμενης

Για τους μετόχους της διασπώμενης πλην της μετόχου ΓΕΚ ΑΕ ορίζεται σε 1:0,950000021 Δηλαδή οι μέτοχοι της διασπώμενης εταιρείας (πλην της μετόχου ΓΕΚ ΑΕ) θα ανταλλάσσο

Copyright © 1999-2021 Premium S.A. All rights reserved.