ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Νέα σύνθεση στο ΔΣ της Profile Software

16:47 - 28 Ιουν 2021 | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
Η Profile ανακοίνωσε ότι το νέο επταμελές (7μελές) Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, το οποίο εξελέγη από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 24ης Ιουνίου 2021, συγκροτήθηκε την 25η Ιουνίου 2021 σε σώμα.

Η σύνθεσή του έχει ως εξής:

1. Χαράλαμπος Στασινόπουλος του Παναγιώτη, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου (εκτελεστικό μέλος).

2. Σπυρίδων Μπαρμπάτος του Αντωνίου – Ιωάννη, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου (μη εκτελεστικό μέλος).

3. Ευάγγελος Αγγελίδης του Ιωάννη, Διευθύνων Σύμβουλος (εκτελεστικό μέλος).

4. Αικατερίνη Τσούρα του Διονυσίου, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (μη εκτελεστικό μέλος).

5. Αριστείδης Ηλιόπουλος του Σπυρίδωνος, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (μη εκτελεστικό μέλος).

6. Αντώνιος Ρούσσος του Αντωνίου, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος).  

7. Εμμανουήλ Τσιριτάκης του Δημητρίου, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος).  

Σύμφωνα με το άρθρο 19 παρ. 2 του Καταστατικού της Εταιρείας, η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής, ήτοι μέχρι την 24η Ιουνίου 2026, παρατεινόμενη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη σχετικής αποφάσεως, σε καμία περίπτωση όμως δεν δύναται να υπερβεί τα έξι (6) έτη.

Copyright © 1999-2022 Premium S.A. All rights reserved.