ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Creta Farms: Στο 9,98% τα δικαιώματα ψήφου του Εμμ. Δομαζάκι

15:45 - 16 Οκτ 2019 | ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
Σε 9,98% διαμορφώθηκε το συνολικό ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου του κ. Εμμ. Δομαζάκι επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ, από 28,68% προηγουμένως, όπως ανακοίνωσε σήμερα η εισηγμένη.

Ειδικότερα, η εταιρεία, σε εφαρμογή του Ν. 3556/2007 ως ισχύει, και σε συνέχεια της από 16.10.2019 γνωστοποίησης του μετόχου κ. Εμμανουήλ Δομαζάκι, σχετικά με τα δικαιώματα ψήφου του επί των μετοχών της Εταιρείας, όπως αυτά διαμορφώθηκαν συνεπεία συμβάσεων εκχώρησης δικαιωμάτων που υπεγράφησαν στις 27/9/2019 με τις τράπεζες ΕΘΝΙΚΗ, EUROBANK ERGASIAS και ALPHA BANK και ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (μέσω της PIRAEUS SNF DAC), και επιδόθηκαν στο ΧΑΑ στις 14/10/2019, γνωστοποιεί ότι:

Α. το ποσοστό των άμεσων δικαιωμάτων ψήφου του κ. Εμμ Δομαζάκι επί μετοχών της Εταιρείας, στις 14.10.2019 διαμορφώθηκε σε ποσοστό 9,50% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας (που αντιστοιχεί σε 2.996.642 κοινές ονομαστικές μετοχές, λόγω εκχώρησης 5.896.727 δικαιωμάτων ψήφου, ήτοι ποσοστό 18,69% επί των συνολικών δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. Η εκχώρηση των δικαιώματων έγινε ως εξής : 1.834.472 (5,82%) εκχωρήθηκαν στην Εθνική Τράπεζα, 1.332.660 (4,22%) εκχωρήθηκαν στη EUROBANK ERGASIAS και 1.195.267 (3,79%) εκχωρήθηκαν υπέρ της ALPHA BANK και 1.534.328 (4,86%) εκχωρήθηκαν στην ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (μέσω της PIRAEUS SNF DAC).

Β. το ποσοστό των έμμεσων δικαιωμάτων ψήφου του κ. Εμμ. Δομαζάκι επί μετοχών της Εταιρείας, στις 14.10.2019, ανέρχεται σε 0,48% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας (152.239 έμμεσα δικαιώματα ψήφου) μέσω της εταιρίας CASAGRUPO TRADING LIMITED.

Συνέπεια των ανωτέρω το συνολικό ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου του κ. Εμμ. Δομαζάκι διαμορφώθηκε από  28,68% σε 9,98% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Στο 7,93% το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου της Alpha Bank

Σε ποσοστό 7,93% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ανήλθε το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου της ALPHA BANK  λόγω των συμβάσεων Εκχώρησης Δικαιωμάτων ψήφου υπέγραψε με τους κ.κ. Εμμανουήλ Δομαζάκι και Κωνσταντίνο Δομαζάκη.

Ειδικότερα, το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου της ALPHA BANK ΑΕ επί των μετοχών της Εταιρείας, στις 14.10.2019 ανήλθε σε ποσοστό 7.93% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας (που αντιστοιχεί σε 2.501.324 αριθμό δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας), έναντι προηγούμενου μηδενικού ποσοστού, λόγω των ανωτέρω Συμβάσεων Εκχώρησης Δικαιωμάτων ψήφου.

Στο 12,17% το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου της Εθνικής Τράπεζας

Στο 12,17% επί του συνόλου δικαιωμάτων ψήφου της ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ διαμορφώθηκε το συνολικό ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ συνεπεία των συμβάσεων εκχώρησης δικαιωμάτων που υπέγραψε με τους κ.κ. Εμμανουήλ Δομαζάκι και Κωνσταντίνο Δομαζάκη.

Αναλυτικά, η εταιρεία αναφέρει τα εξής:

H Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ (εφεξής η Εταιρεία), σε εφαρμογή του Ν. 3556/2007 ως ισχύει, και σε συνέχεια της από 15.10.2019 γνωστοποίησης της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ, σχετικά με τα δικαιώματα ψήφου της επί των μετοχών της Εταιρείας, όπως αυτά διαμορφώθηκαν συνεπεία της από 27/09/2019 σύμβασης εκχώρησης δικαιωμάτων που υπέγραψε με τον Κωνσταντίνο Δομαζάκη, η οποία επιδόθηκε στο ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΕ στις 10/10/2019 γνωστοποιεί ότι:

Το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ επί των μετοχών της Εταιρείας, στις 10.10.2019 ανήλθε σε ποσοστό 6,35% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας (που αντιστοιχεί σε 2.004.510 αριθμό δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας), έναντι προηγούμενου μηδενικού ποσοστού, λόγω της ανωτέρω Σύμβασης Εκχώρησης Δικαιωμάτων ψήφου.

Σε ξεχωριστή ανακοίνωση αναφέρει τα εξης:

H Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ (εφεξής η Εταιρεία), σε εφαρμογή του Ν. 3556/2007 ως ισχύει, και σε συνέχεια της από 15.10.2019 γνωστοποίησηςτηςΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ, σχετικά με τα δικαιώματα ψήφου τηςεπί των μετοχών της Εταιρείας, όπως αυτάδιαμορφώθηκαν συνεπεία της από 27/09/2019 σύμβασης εκχώρησης δικαιωμάτων που υπέγραψε με τον Εμμανουήλ Δομαζάκι, η οποία επιδόθηκε στο ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΕ στις 14/10/2019 γνωστοποιεί ότι:

Το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ επίτων μετοχών της Εταιρείας,στις 14.10.2019 ανήλθε σε ποσοστό 12,17% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας (που αντιστοιχεί σε 3.838.982 αριθμό δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας), λόγω εκχώρησης 1.834.472 δικαιωμάτων ψήφου που ενσωματώνονται σε 1.834.472 άυλες μετοχές εκδόσεως ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ.

Συνέπεια του ανωτέρω το συνολικό ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ, διαμορφώθηκε από 6,35% σε 12,17% επίτου συνόλου δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας

Copyright © 1999-2021 Premium S.A. All rights reserved.