ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

E.K.: Πρόστιμα 2,47 εκατ. ευρώ στην Τεχνική Ολυμπιακή

19:00 - 05 Απρ 2006 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
Την επιβολή συνολικού προστίμου ύψους 2.470.000 ευρώ σε μέλη του διοικητικού συμβουλίου και στελέχη της Tεχνικής Ολυμπιακής επέβαλε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για διάδοση ανακριβών και παραπλανητικών πληροφοριών μέσω των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων των ετών 1999 και 2000. Επίσης αποφάσισε την αναστολή της εξαγοράς μεριδίων κάθε κατηγορίας αμοιβαίων κεφαλαίων κατά την Παρασκευή, 14 Απριλίου και τη Δευτέρα, 17 Απριλίου 2006, λόγω του εορτασμού του καθολικού Πάσχα και της αργίας ξένων αγορών.
Ειδικότερα το διοικητικό συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς αποφάσισε: · Την επιβολή συνολικού προστίμου ύψους 2.470.000 ευρώ στον Πρόεδρο, σε μέλος του διοικητικού συμβουλίου, στον οικονομικό διευθυντή, στον προϊστάμενο λογιστηρίου και σε δυο τακτικούς ορκωτούς ελεγκτές της εταιρείας, για διάδοση ανακριβών και παραπλανητικών πληροφοριών μέσω των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων των ετών 1999 και 2000. Ειδικότερα τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων του 2000 εμφανίστηκαν αυξημένα κατά το ποσό των 20,1 εκατ. δολαρίων (7,3 δις δρχ. περίπου) το οποίο φέρεται να προέρχεται από τη θυγατρική Technical Olympic USA, χωρίς, όμως, να προκύπτει από τις ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις της θυγατρικής εταιρίας. Επιπλέον, τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων του 2000 της εταιρείας παρουσιάζονται προσαυξημένα κατά 32,4 εκατ. δολ. (11,8 δις δρχ. περίπου) καθώς σε αυτά περιελήφθησαν τα αποτελέσματα της αμερικανικής θυγατρικής Engle για όλη τη χρήση 2000, παρά το γεγονός ότι η εταιρεία αποκτήθηκε την 22.11.2000. Ομοίως, τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων του 1999 της ίδιας εταιρείας, παρουσιάζονται προσαυξημένα κατά 22,9 εκατ. δολ. (7,5 δις δρχ. περίπου) καθώς σε αυτά περιελήφθησαν τα αποτελέσματα της αμερικανικής θυγατρικής Newmark για όλη τη χρήση 1999, παρά το γεγονός ότι η εταιρία αποκτήθηκε την 15.12.1999. Σημειώνεται ότι οι οικονομικές καταστάσεις του 1999 δημοσιεύθηκαν λίγες ημέρες πριν από τη λήξη της αύξησης κεφαλαίου που πραγματοποίησε τότε η Τεχνική Ολυμπιακή, ύψους 110,8 δις δρχ. Συγκεκριμένα, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς επέβαλε στα πρόσωπα που υπέγραψαν τις παραπάνω οικονομικές καταστάσεις, τα εξής πρόστιμα : - 1.000.000 ευρώ στον κ. Κωνσταντίνο Στέγγο, πρόεδρο της εταιρείας, - 1.000.000 ευρώ στον κ. Ανδρέα Στέγγο, μέλος του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας την περίοδο εκείνη, - 200.000 ευρώ στον κ. Σπυρίδωνα Μαγκλιβέρα, οικονομικό διευθυντή της εταιρείας την περίοδο εκείνη, - 70.000 ευρώ στον κ. Δημήτριο Βασιλόπουλο, προϊστάμενο Λογιστηρίου της εταιρείας την περίοδο εκείνη. Επίσης η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς επιβάλλει και τα εξής πρόστιμα: -35.000 ευρώ στον κ. Νικόλαο Χριστόπουλο, τακτικό ορκωτό ελεγκτή της εταιρείας, ο οποίος διενήργησε τον έλεγχο των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων για την οικονομική χρήση 1999. -165.000 ευρώ στον κ. Σπυρίδωνα Παπακωνσταντίνου, τακτικό ορκωτό ελεγκτή της εταιρείας, ο οποίος διενήργησε τον έλεγχο των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων για την οικονομική χρήση 2000. Σημειώνεται ότι για την ίδια υπόθεση η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς έχει υποβάλει και σχετική έγκληση στις δικαστικές αρχές. · Την επιβολή προστίμου ύψους 50.000 ευρώ στην εταιρεία για παράβαση της χρηματιστηριακής νομοθεσίας που αφορά στην αλλαγή της χρήσης αντληθέντων κεφαλαίων. Ειδικότερα, διαπιστώθηκαν αλλαγές στη χρήση των αντληθέντων κεφαλαίων από την κατά 110,8 δις δρχ. αύξηση κεφαλαίου που η ανωτέρω εταιρεία πραγματοποίησε το 1999, χωρίς να ενημερωθεί εγκαίρως το επενδυτικό κοινό. · Την απαγόρευση λειτουργίας της εταιρείας ΥΠΕΡΑΞΙΑ ΑΕΛΔΕ με έδρα τη Θεσσαλονίκη επειδή διαπιστώθηκαν σοβαρές παραβάσεις που καθιστούν τη λειτουργία της επικίνδυνη για το επενδυτικό κοινό.
Copyright © 1999-2022 Premium S.A. All rights reserved.