ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Τεχνική Ολυμπιακή: Επιμένει για την ορθότητα των ισολογισμών

11:45 - 07 Απρ 2006 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
Την πραγματική οικονομική εικόνα και κερδοφορία του ομίλου παρουσιάζουν οι επίμαχες λογιστικές καταστάσεις, επιμένει η Τεχνική Ολυμπιακή, και δηλώνει, με σημερινή της ανακοίνωση, πως θα προσφύγει στα δικαστήρια.
Συγκεκριμένα, η ανακοίνωση της εταιρείας τονίζει τα εξής: "1. Για την επιβολή προστίμου εκ μέρους της Ε.Κ. σχετικά με τη δήθεν διάδοση ανακριβών και παραπλανητικών πληροφοριών μέσω των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων των ετών 1999 και 2000, η εταιρεία ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι η ενοποίηση πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με την επιβεβλημένη και εύλογη πρακτική ενοποίησης των οικονομικών στοιχείων βάσει του άρθρου 103 ΚΝ 2190/1920, εντάσσοντας δηλαδή το σύνολο των ετησίων αποτελεσμάτων των θυγατρικών της εταιρειών στον ενοποιημένο ισολογισμό των αντίστοιχων χρήσεων, ανεξαρτήτως της ημερομηνίας κατά την οποία αποκτήθηκε η εκάστοτε εταιρεία. Η ορθότητα της πραγματοποίησης της ενοποίησης των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ανωτέρω επιβεβαιώνεται και από σχετική γνωμοδότηση καθηγητού της Διοικητικής Λογιστικής και τ. Προέδρου του πρώην Εθνικού Συμβουλίου Λογιστικής (ΕΣΥΛ) και του νυν Συμβουλίου Λογιστικής Τυποποίησης (ΣΛΟΤ) καθώς και από την πρακτική που ακολουθείτο από τις περισσότερες εισηγμένες εταιρείες στο Χ.Α. την περίοδο εκείνη. Στην πραγματικότητα τα κέρδη ολοκλήρου του έτους της εξαγοράς παρέμειναν επ' ωφελεία της αγοράστριας εταιρείας μας και κατ΄ επέκταση των μετόχων της. Συγκεκριμένα, τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων των ετών 1999 και 2000, που κατηγορούμεθα ότι παρουσιάζονται αυξημένα κατά τα ποσά α) των 22,9 εκατ. δολ. και β) 32,4 εκατ. δολ. και 20,1 εκατ. δολ. για τις χρήσεις 1999 και 2000 αντίστοιχα, σωστά παρουσιάζονται αυξημένα, διότι αφορούσαν τα κέρδη προ φόρων των θυγατρικών μας εταιρειών NEWMARK HOMES και ENGLE HOMES των αντιστοίχων ετών, τα οποία επωφελήθηκε η θυγατρική μας TECHNICAL OLYMPIC USA (TOUSA) και κατ' επέκταση η εταιρεία μας και οι μέτοχοι της. Κατά συνέπεια είναι σαφές ότι οι ως άνω ενοποιήσεις έγιναν κατά τα τότε ισχύοντα λογιστικά πρότυπα και σύμφωνα με τα πραγματικά οικονομικά στοιχεία, παρουσιάζοντας έτσι την πραγματική οικονομική εικόνα και κερδοφορία του Ομίλου της ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ. 2. Σημειώνουμε ότι οι οικονομικές καταστάσεις του 1999 δημοσιεύθηκαν στις 30.05.2000, πολύ αργότερα από την λήξη (1.03.2000) της αύξησης κεφαλαίου που πραγματοποίησε η Εταιρεία μας. Η συνοπτική ενοποιημένη λογιστική κατάσταση δημοσιεύθηκε στις 25.02.2000, ημέρα κατά την οποία είχε ήδη υπερκαλυφθεί η αύξηση κεφαλαίου, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της εταιρείας. Κατά συνέπεια δεν τίθεται κανένα θέμα παραπλάνησης του επενδυτικού κοινού, λίγες δήθεν ημέρες πριν την λήξη της αύξησης κεφαλαίου, όπως υπαινίσσεται η Ε.Κ. 3. Επιπροσθέτως, η εταιρεία επιθυμεί να ενημερώσει το επενδυτικό κοινό ότι σχετικά με το επιβληθέν από την Ε.Κ. πρόστιμο για φερόμενη παράβαση της χρηματιστηριακής νομοθεσίας για την μη έγκαιρη ενημέρωση της γενόμενης αλλαγής της χρήσης των αντληθέντων κεφαλαίων της εταιρείας από την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου που πραγματοποιήθηκε το 2000 - και όχι το 1999 όπως εσφαλμένως ισχυρίζεται η Ε.Κ.- , η εταιρεία εμπροθέσμως και με σαφήνεια ενημέρωσε τις αρμόδιες αρχές και το επενδυτικό κοινό για την μερική αλλαγή στην χρήση των αντληθέντων κεφαλαίων, μετά την οριστικοποίηση των σχετικών αποφάσεων από τα αρμόδια προς τούτο όργανά της, ήτοι ευθύς. 4. Τέλος, η εταιρεία δηλώνει ότι θα προσφύγει στα αρμόδια για την επίλυση αυτών των θεμάτων Ελληνικά Δικαστήρια και επιφυλάσσεται παντός νομίμου δικαιώματός της σχετικά με ζημίες που πιθανώς να προκληθούν από την δημοσιοποίηση κατά τέτοιον τρόπο, διαμέσου των μέσων μαζικής ενημέρωσης νομικών θεμάτων τέτοιας σημασίας και σοβαρότητας. 5. Διαβεβαιώνουμε τους μετόχους μας ότι η διοίκηση του ομίλου μας θα συνεχίσει να αγωνίζεται για την οικονομική του άνοδο και τη συνέχιση των θετικών οικονομικών αποτελεσμάτων που έχει επιτύχει μέχρι τώρα. Υπενθυμίζουμε ότι, σύμφωνα με τις πρόσφατα δημοσιευθείσες οικονομικές καταστάσεις, ο κύκλος εργασιών του ομίλου μας το 2005 ανήλθε στο ποσό των 2,1 δισ. ευρώ, τα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας στα 145 εκατ. ευρώ και το σύνολο της καθαρής θέσης στο ποσό του 1 δισ. ευρώ".
Copyright © 1999-2022 Premium S.A. All rights reserved.