ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Η χαρτογράφηση της «Golden Visa» στην Ελλάδα Κύριο

08:00 - 01 Ιαν 2020 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
Στα χρόνια της κρίσης στην Ελλάδα οι επενδυτές τράπηκαν σε φυγή, καθώς η επισφαλείς οικονομικές συνθήκες και η αβεβαιότητα αποτέλεσαν «ανάχωμα» για την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων τους στη χώρα.

Αυτό φαίνεται τα τελευταία χρόνια να αλλάζει, καθώς το φαινόμενο «Golden Visa» κερδίζει όλο και περισσότερο έδαφος. Ξεκινώντας από το 2013 με μόλις 21 χορηγήσεις αδειών διαμονής σε επενδυτές στη χώρα, ο αριθμός με σταθερά ανοδική πορεία φθάνει το 2019 σε πάνω από 5.000.

Οι νέες πινελιές στο πρόγραμμα

Πρόσφατα, δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ Β' 4155/12-11-2019) η κοινή υπουργική απόφαση 46440/19/2019 σχετικά με τον καθορισμό των δικαιολογητικών, των διαδικασιών και των λοιπών θεμάτων που αφορούν στη χορήγηση άδειας εισόδου και διαμονής στην Ελλάδα σε πολίτες τρίτων χωρών βάσει του ν. 4251/2014. Σε αυτήν περιλαμβάνονται όλα όσα χρειάζεται να ξέρει ο ενδιαφερόμενος επενδυτής για να επωφεληθεί από το πρόγραμμα «Golden Visa» στην Ελλάδα.

Η συγκεκριμένη ΚΥΑ αφορά:

- Τη χορήγηση εθνικής θεώρησης εισόδου για επένδυση σε τίτλους ή τραπεζική κατάθεση,

- Τη χορήγηση άδειας διαμονής για επένδυση σε τίτλους ή τραπεζική κατάθεση και

- Ειδικές περιπτώσεις.

Ταυτόχρονα, δίνεται η δυνατότητα στον πολίτη τρίτης χώρας να συνοδεύεται και από τα μέλη της οικογένειας του στα οποία χορηγείται, ύστερα από αίτηση τους, ατομική άδεια διαμονής που λήγει ταυτόχρονα με την άδεια διαμονής του συντηρούντος.

Σημειώνεται ότι ως μέλη οικογένειας νοούνται:

 α. O/η σύζυγος
 β. Ο έτερος των συζύγων ή των συντρόφων µε τον/την οποίο/α ο/η πολίτης τρίτης χώρας έχει συνάψει σύµφωνο συµβίωσης στην Ελλάδα
 γ. Τα άγαµα κοινά τέκνα των συζύγων ή συντρόφων κάτω των 21 ετών
 δ. Τα άγαµα τέκνα του συντηρούντος ή του ετέρου των συζύγων ή συντρόφων, εφόσον η επιµέλεια έχει νοµίµως ανατεθεί για µεν τα τέκνα του/της συντηρούντος σε αυτόν/αυτήν για δε τα τέκνα του/της ετέρου των συζύγων ή συντρόφων σε αυτόν/αυτήν κάτω των 21 ετών
 ε. Οι απευθείας ανιόντες των συζύγων ή συντρόφων.

Golden Visa

Οι πολύτιμες προϋποθέσεις

Η επένδυση θα πρέπει να γίνεται κάτω από συγκεκριμένες προϋποθέσεις, προκειμένου να ο πολίτης τρίτης χώρας να λάβει τη «Golden Visa». Συγκεκριμένα, θα πρέπει να επενδύσει σε:

  1. Κεφάλαιο τουλάχιστον 400.000 ευρώ, σε εταιρεία η οποία έχει έδρα ή εγκατάσταση στην Ελλάδα (εξαιρουμένων των εταιρειών επενδύσεων χαρτοφυλακίου και των εταιρειών επενδύσεων ακίνητης περιουσίας) για την απόκτηση μετοχών σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ή ομολόγων κατά την έκδοση ομολογιακού δανείου.
  2. Κεφάλαιο τουλάχιστον 400.000 ευρώ σε Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία (ΑΕΕΑΠ) που έχει ως σκοπό να επενδύει αποκλειστικά στην Ελλάδα, για την απόκτηση μετοχών σε αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου.
  3. Κεφάλαιο τουλάχιστον 400.000 ευρώ, σε Εταιρεία Κεφαλαίου Επιχειρηματικών Συμμετοχών (ΕΚΕΣ) για απόκτηση μετοχών ή σε Αμοιβαίο Κεφάλαιο Επιχειρηματικών Συμμετοχών (ΑΚΕΣ) για απόκτηση μεριδίων, εφόσον οι παραπάνω Οργανισμοί Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΟΕΕ) έχουν σκοπό να επενδύουν αποκλειστικά σε επιχειρήσεις με έδρα ή εγκατάσταση στην Ελλάδα.
  4. Αγορά ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου αξίας τουλάχιστον 400.000 ευρώ και υπολειπόμενη διάρκεια, κατά τον χρόνο αγοράς, τουλάχιστον 3 έτη, μέσω πιστωτικού ιδρύματος εγκατεστημένου στην Ελλάδα, το οποίο αποτελεί και τον θεματοφύλακά τους.
  5. Να έχει προθεσμιακή κατάθεση ύψους τουλάχιστον 400.000 ευρώ σε ημεδαπό πιστωτικό ίδρυμα, ετήσιας τουλάχιστον διάρκειας, με πάγια εντολή ανανέωσης.
  6. Αγορά μετοχών, εταιρικών ομολόγων ή και ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου αξίας κατ' ελάχιστο στα 800.000 ευρώ, τα οποία εισάγονται για διαπραγμάτευση ή διαπραγματεύονται σε ρυθμιζόμενες αγορές ή πολυμερείς μηχανισμούς διαπραγμάτευσης, που λειτουργούν στην Ελλάδα.
  7. Αγορά μεριδίων αξίας κτήσης τουλάχιστον 400.000 ευρώ σε αμοιβαίο κεφάλαιο με σκοπό να επενδύει αποκλειστικά σε μετοχές, εταιρικά ομόλογα ή και ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου που εισάγονται για διαπραγμάτευση ή διαπραγματεύονται σε ρυθμιζόμενες αγορές ή πολυμερείς μηχανισμούς διαπραγμάτευσης, που λειτουργούν στην Ελλάδα.
  8. Αγορά μεριδίων ή μετοχών αξίας τουλάχιστον 400.000 ευρώ σε Οργανισμό Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΟΕΕ), ο οποίος έχει συσταθεί στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης με σκοπό να επενδύει αποκλειστικά σε ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα.

Διακρίσεις για τα νομικά πρόσωπα

Το πρόγραμμα «Golden Visa» διαφοροποιείται όταν πρόκειται για νομικά πρόσωπα. Σε αυτές τις περιπτώσεις εξαρτάται κυρίως από τη θέση του νομικού προσώπου στην εταιρεία, ενώ ανάλογα με το ύψος της επένδυσης, χορηγούνται και οι επιπλέον άδειες διαμονής.

Συγκεκριμένα, η είσοδος και διαμονή πολιτών τρίτων χωρών αφορά:

  1. Επένδυση που υλοποιείται από ημεδαπό νομικό πρόσωπο ποσού τουλάχιστον ίσου με 400.000 ευρώ. Επιτρέπεται η είσοδος και διαμονή στη Ελλάδα σε πολίτη τρίτης χώρας ο οποίος κατέχει το σύνολο των εταιρικών του μεριδίων, το οποίο πρέπει να διαπιστώνεται εκ της νομικής μορφής ή και του τύπου των εταιρικών μεριδίων.
  2. Επένδυση που υλοποιείται από αλλοδαπό νομικό πρόσωπο. Επιτρέπεται η είσοδος και διαμονή στην Ελλάδα μέχρι 3 πολιτών τρίτων χωρών, οι οποίοι είναι μέτοχοι ή στελέχη αυτού.

Ο ανώτατος αριθμός αδειών εισόδου και διαμονής στην Ελλάδα αναλόγως του ύψους της επένδυσης που πραγματοποιεί το νομικό πρόσωπο διαμορφώνεται ως εξής:

Ύψος επένδυσης

 Άδειες

Τουλάχιστον 800.000€

1

1.600.000€

2

2.400.000€

3

Το ποσό αυτό αλλάζει όταν πρόκειται για αγορά μετοχών, εταιρικών ομόλογων ή και ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου, τα οποία εισάγονται για διαπραγμάτευση ή διαπραγματεύονται σε ρυθμιζόμενες αγορές ή πολυμερείς μηχανισμούς διαπραγμάτευσης και διαμορφώνεται ως εξής:

Ύψος επένδυσης

 

Άδειες

 

1.600.000€

1

3.200.000€

2

4.800.000€

3

Ακίνητα και ο παράγοντας διαβατήριο

Όσον αφορά τα ακίνητα, το πρόγραμμα χορήγησης «χρυσής βίζας» προϋποθέτει την απόκτηση ακινήτου ελάχιστης αξίας 250.000 ευρώ. Παράλληλα, στους πολίτες τρίτων χωρών, κατόχους των ακινήτων παρέχεται δυνατότητα εκμίσθωσης αυτών.

golden visa programm

Ανοιχτό παραμένει και το σενάριο η κυβέρνηση να δώσει τη δυνατότητα απόκτησης διαβατηρίου σε όσους αγοράζουν ακίνητα άνω των 2.000.000 ευρώ. Αντίστοιχες κινήσεις έχουν παρατηρηθεί στην Κύπρο, την Αγγλία και σε άλλα ευρωπαϊκά κράτη. Μια τέτοια πρακτική θα άνοιγε νέες ευκαιρίες για επενδύσεις, αφού η εισροή κεφαλαίων τέτοιου ύψους θα έδινε τεράστια ώθηση στον κλάδο και τα επαγγέλματα που σχετίζονται με την αγορά ακινήτων.

Σε πορεία εκτόξευσης

revithis

 

«Το πρόγραμμα «Golden Visa» έχει αποδώσει σχεδόν 3 δισ. ευρώ από επενδύσεις σε ακίνητα, από αγοραστές οι οποίοι απέκτησαν άδεια παραμονής οι ίδιοι και οι οικογένειές τους αυξάνοντας την ζήτηση κυρίως στα νότια προάστια που συνεχίζουν να είναι στην κορυφή των προτιμήσεων για τους ξένους επενδυτές», παρατηρεί ο Ιωάννης Ρεβύθης, Μέλος και π. Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Μεσιτών Ελλάδος.

Το πρόγραμμα ξεκίνησε με 21 άδειες διαμονής σε επενδυτές ακινήτων το 2013. Συνολικά από το 2014 μέχρι και τον Σεπτέμβριο του 2019 έχουν χορηγηθεί 5.302 άδειας διαμονής σε μεμονωμένους επενδυτές και 15.369 άδειες σε επενδυτές και μέλη της οικογένειάς τους.

 

Συνολικές χορηγήσεις αδειών διαμονής σε επενδυτές-αγοραστές ακινήτων ανά έτος

Έτος

Άδειες

2014

366

2015

788

2016

1282

2017

2241

2018

4036

Σεπτέμβριος 2019

5302

Στοιχεία από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

Συνολικές χορηγήσεις αδειών διαμονής σε επενδυτές-αγοραστές ακινήτων και μέλη της οικογένειάς τους ανά έτος

Έτος

Άδειες

2014

727

2015

1817

2016

3180

2017

5713

2018

11183

Σεπτέμβριος 2019

15369

Στοιχεία από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

Το πρόγραμμα έχει μεγαλύτερη δημοφιλία στους Κινέζους επενδυτές, ακολουθούν οι Τούρκοι και οι Ρώσοι.

Συνολικές χορηγήσεις αδειών διαμονής σε επενδυτές-αγοραστές ακινήτων ανά χώρα

Κίνα

3464

Τουρκία

438

Ρωσία

384

Αίγυπτος

139

Λίβανος

137

Ιράν

102

Ιράκ

90

Ουκρανία

82

Ιορδανία

65

Συρία

59

Λοιπές χώρες

342

Σύνολο

5302

Στοιχεία από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

Συνολικές χορηγήσεις αδειών διαμονής σε επενδυτές-αγοραστές ακινήτων και μέλη της οικογένειάς τους ανά χώρα

Κίνα

10198

Τουρκία

1197

Ρωσία

987

Λίβανος

439

Ιράκ

360

Αίγυπτος

323

Ιράν

319

Συρία

223

Ιορδανία

203

Ουκρανία

184

Λοιπές χώρες

936

Σύνολο

15369

Στοιχεία από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

Στήριγμα ή βάρος;

Οι επενδύσεις μεταφράζονται σε χρήμα και όσον αφορά το πρόγραμμα της «Golden Visa», το ποσό υπολογίζεται να φθάσει στα 2.500.000.000 ευρώ μέχρι το τέλος του 2019.

8e208bd5a183d7d0dcbe0d0764a1f879 XL

Η μέση αξία των ακινήτων που απέκτησαν οι επενδυτές για να πάρουν άδεια διαμονής ανέρχεται περίπου σε 309.478 ευρώ. Το χρήμα, ωστόσο, δεν περιορίζεται μόνο στην αγορά του ακινήτου. Δεν μένει στάσιμο αλλά ακολουθεί μια ροή ενισχύοντας την ελληνική οικονομία. Έτσι, επεκτύνεται σε ανακαινίσεις, αμοιβές επαγγελματιών, φορολογία και άρα συμβάλλει στη μείωση της ανεργίας, συνεισφέρει στην αγορά ακινήτων και αυξάνει τα έσοδα του κράτους αντίστοιχα.

Το 2019 αναμένεται να σημειωθεί αριθμός ρεκόρ χορήγησης αδειών «Golden Visa». «Ωστόσο, ο νόμος σύμφωνα με τον οποίο χορηγούνται άδειες σε επενδυτές χρηματοοικονομικών προϊόντων δηλαδή ομολόγων ή καταθέσεις σε ελληνικούς τραπεζικούς λογαριασμούς θα πρέπει να ανακληθεί, καθώς θα προκαλέσει μείωση τουλάχιστον 75% στην αγορά ακινήτων», υπογραμμίζει στο Reporter Magazine ο π. Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Μεσιτών Ελλάδος, κ. Ρεβύθης, ο οποίος εν συνεχεία εξηγεί ότι «Αποτέλεσμα θα είναι να ωφελούνται μόνο οι τράπεζες και το κράτος από τις επενδύσεις, καθώς λόγω των μειωμένων αγορών σε ακίνητα, το πρόγραμμα δεν θα είναι ευνοϊκό για τους ιδιοκτήτες ακινήτων».

Χαρά Κάνδηλα

Τελευταία τροποποίηση στις 04:46 - 01 Ιαν 2020
Copyright © 1999-2021 Premium S.A. All rights reserved.