ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Μειώνει το ποσοστό της στην ΕΧΑΕ η ΑΤΕ Bank

17:40 - 28 Ιουν 2007 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
Στο 4,976% από 5,048% μειώθηκε το ποσοτό συμμετοχής της ΑΤΕ ΒΑΝΚ στην ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ μετά από πώληση μετοχών στην οποία προέβη στις 27.6.2007.

Στο ποσοστό αυτόσυμπεριλαμβάνεται εκτός του απευθείας ποσοστού συμμετοχής της (ήτοι 4,971%) και το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου της ελεγχόμενης από αυτήν εταιρίας AΤΕ Ασφαλιστικής Α.Ε. (ήτοι 0,005%), ενώ το ποσοστό της απευθείας συμμετοχής της επί του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας διαμορφώθηκε από 5,043% σε 4,971%.

Copyright © 1999-2021 Premium S.A. All rights reserved.