ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Βιοκαρπέτ: Ανοδος 8,51% στα ενοποιημένα καθαρά κέρδη

18:17 - 29 Μαρ 2006 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
Οι καθαρές πωλήσεις του ομίλου Βιοκαρπέτ ανήλθαν κατά την χρήση του 2005 σε 96,15 εκατ. ευρώ έναντι 89,96 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη χρήση του 2004, σηγμειώνοντας αύξηση κατά 6,88%.
­Οι εξαγωγές του ομίλου Βιοκαρπέτ ανήλθαν κατά την χρήση του 2005 σε 43,6 εκατ. ευρώ έναντι 38,00 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη χρήση του 2004, σηγμειώνοντας αύξηση κατά 14,73%. H εισηγμένη σε σχετική της ανακοίνωση αναφέρει ότι το ποσοστό αύξησης των εξαγωγών θεωρείται ικανοποιητικό. Οι εξαγωγές αποτελούν το 45,3% του συνολικού τζίρου. Ενας από τους στόχους ομίλου Βιοκαρπέτ είναι να αυξήσει περαιτέρω το ποσοστό των εξαγωγών. ­ Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν κατά την χρήση 2005 σε 10,68 εκατ. ευρώ, έναντι 10,86 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη χρήση 2004, καταγράφοντας οριακή μείωση 1,65%. ­Τα συνολικά ενοποιημένα καθαρά κέρδη προ φόρων ανήλθαν κατά την χρήση του 2005 σε 5,38 εκατ. ευρώ έναντι 5,53 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη χρήση του 2004, μειώμενα κατά 2,71%. ­Τα ενοποιημένα καθαρά κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν κατά την χρήση 2005 σε 3,57 εκατ. ευρώ, έναντι 3,29 εκατ. ευρώτην αντίστοιχη χρήση 2004, σημειώνοντας αύξηση 8,51%. ­ Τα ενοποιημένα καθαρά κέρδη που κατανέμονται στους μετόχους της εταιρίας μετά την αφαίρεση των φόρων ανήλθαν κατά την χρήση 2005 σε 3,52 εκατ. ευρώ έναντι 3,35 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη του 2004, σημειώνοντας αύξηση κατά 5,07%. Τα καθαρά κέρδη προ φόρων της μητρικής ανήλθαν σε 2,57 εκατ. ευρώ κατά την χρήση 2005 έναντι 0,70 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη χρήση 2004, καταγράφοντας αύξηση 267,94%. ­ Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους της μητρικής ανήλθαν σε 1,35 εκατ. ευρώ κατά την χρήση του 2005, έναντι 0,29 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη χρήση 2004, καταγράφοντας αύξηση 365,52%. Σημειώνεται, ωστόσο ότι η μεγάλη αυτή αύξηση οφείλεται αποκλειστικά και μόνο στο γεγονός ότι η μητρική εταιρία Albio Συμμετοχών απορρόφησε την θυγατρική Βιοκαρπέτ με ισολογισμό μετασχηματισμού της 30/6/2005 και άλλαξε επωνυμία σε Βιοκαρπέτ, οπότε τα αποτελέσματα της θυγατρικής του Β΄εξαμήνου περιήλθαν στην μητρική. ­Η μητρική εταιρία Βιοκαρπέτ και η θυγατρική ΕΞΑΛΚΟ εφάρμοσαν συντηρητική πολιτική μερισμάτων, προκειμένου να ενισχύσουν τα Ίδια Κεφάλαια τους και να εκτελέσουν απρόσκοπτα τα επενδυτικά τους προγράμματα. Επίσης στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι κατά το διάστημα της τελευταίας 7ετίας 1999-2005 πραγματοποιήθηκαν επενδύσεις ύψους άνω των 56 εκατ. ευρώ. Για την τρέχουσα χρήση 2006 προβλέπονται επίσης νέες επενδύσεις ύψους περίπου 5 εκατ. ευρώ. Το Δ.Σ του ομίλου Βιοκαρπέτ πιστεύει ότι οι θυγατρικές εταιρίες μετά την αναδιάρθρωσή τους και τις επενδύσεις που πραγματοποίησαν έχουν βελτιώσει σημαντικά την ανταγωνιστικότητα τους, καθώς επίσης έχουν αυξήσει την παραγωγική τους δυναμικότητα με αποτέλεσμα να μπορούν μελλοντικά να αυξήσουν τον τζίρο τους και κατ΄επέκταση τα καθαρά τους κέρδη.
Copyright © 1999-2022 Premium S.A. All rights reserved.