ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Στα 12,14 ευρώ τα stock options της Eurobank - Εισαγωγές μετοχών

10:55 - 24 Δεκ 2007 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
Από 24/12/2007, εισάγονται προς διαπραγμάτευση στο Χ.Α. οι εξής μετοχές της ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS A.E.: α) οι 649.605 νέες (ΚΟ) μετοχές λόγω άσκησης δικαιώματος επανεπένδυσης προσωρινού μερίσματος χρήσεως 2007 από 6.594 μετόχους συνολικά, με τιμή διάθεσης μετοχής ευρώ 22,90, και β) οι 1.847.817 νέες μετοχές λόγω άσκησης δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών (stock option plan) από μέλη του Δ.Σ. και το προσωπικό της Τράπεζας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιριών, οι οποίοι ανέρχονται συνολικά σε 293 άτομα, με τιμή διάθεσης μετοχής ευρώ 12,14.

Από την ίδια ημερομηνία, το νέο σύνολο εισηγμένων μετοχών της Τράπεζας που είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. ανέρχεται σε 524.945.638 μετοχές.

Eπίσης, εισάγονται προς διαπραγμάτευση στο Χ.Α. οι 36.600.000 νέες μετοχές της εταιρίας EUROBANK PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π. που προέκυψαν από την πρόσφατη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών. Από την ίδια ημερομηνία, το νέο σύνολο εισηγμένων μετοχών της εταιρίας που είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. ανέρχεται σε 61.000.000 μετοχές.

Ακόμα, οι μετοχές της εταιρίας ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α. θα διαπραγματεύονται στον κλάδο ΟΑΣΗΣ 8536 - Property & Casualty Insurance (Ασφάλειες Ιδιοκτησίας & Ζημιών), σύμφωνα με το μοντέλο κλαδικής κατάταξης Industry Classification Benchmark (ICB). Τέλος, από 24/12/2007, εισάγονται προς διαπραγμάτευση στο Χ.Α. οι 94.563.482 νέες  μετοχές της εταιρίας SCIENS ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, που προέκυψαν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας με καταβολή μετρητών και με ιδιωτική τοποθέτηση. Από την ίδια ημερομηνία το νέο σύνολο των εισηγμένων μετοχών της εταιρίας που είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. ανέρχεται σε 163.054.482 μετοχές.

Copyright © 1999-2021 Premium S.A. All rights reserved.