ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Επ. Ανταγωνισμού: Έρχονται πρόστιμα σε εταιρείες διανομής ρολογιών

14:54 - 30 Δεκ 2020 | ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ
Εφτά εταιρείες διανομής ρολογιών κατηγορούνται μεταξύ άλλων για καθορισμό τιμών μεταπώλησης, ενέργειες για τον περιορισμό του παράλληλου εμπορίου και περιορισμό αμοιβαίων προμηθειών μεταξύ μελών δικτύου επιλεκτικής διανομής.

Η συνεδρίαση της Ολομέλειας της Επιτροπής Ανταγωνισμού (ΕΑ) θα πραγματοποιηθεί, στις 15 Φεβρουαρίου 2021 για να εξετάσει, κατόπιν Εισήγησης, εάν συντρέχει παράβαση των άρθρων 1 του ν. 3959/2011 και 101 ΣΛΕΕ από εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην αγορά εμπορίας-διανομής ρολογιών χειρός, μετά από εξέταση καταγγελίας της εταιρείας Κωσταρέλος Ανώνυμη Εμπορική και Ξενοδοχειακή Εταιρεία και σχετικής αυτεπάγγελτης έρευνας της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού (ΓΔΑ) στην ως άνω αγορά.

Στην Εισήγηση προτείνεται να διαπιστωθεί από την ΕΑ παράβαση των άρθρων 1 του ν. 3959/2011 και 101 ΣΛΕΕ από τις εξής καταγγελλόμενες ή αυτεπαγγέλτως ερευνώμενες εταιρείες:

(i) Ταιμ Σέντερ Αντιπροσωπείες Εμπορία Ωρολογιών Κοσμημάτων Ηλεκτρονικών Ανώνυμη Εταιρεία,
(ii) Αικατερίνη Καντζίκη - Δημήτριος Κουτσικόπουλος IKE,
(iii) Shop & Trade Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία Ενδυμάτων Διανομής και Παροχής Υπηρεσιών,
(iv) Symbol Ελλάς Εισαγωγική Ανώνυμη Εταιρεία,
(v) Oris SA,
(vi) Amer Sports Export GMBH, και
(vii) Fossil (Europe) GMBH,
για τους λόγους που αναλυτικά περιγράφονται σε αυτήν, ενώ προτείνεται να απορριφθεί η καταγγελία κατά τα λοιπά. 

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με την Εισήγηση, από τα στοιχεία που προσκόμισε η καταγγέλλουσα, καθώς και από τα στοιχεία που συλλέχθηκαν από επιτόπιους ελέγχους και λοιπά μέτρα έρευνας της Υπηρεσίας, διαπιστώθηκε ότι οι ως άνω εταιρείες έχουν υιοθετήσει, ανά διαφορετικά χρονικά διαστήματα η καθεμία κατά την περίοδο 2011 έως και σήμερα, πρακτικές, οι οποίες, ανά περίπτωση, έχουν λάβει τη μορφή: (α) καθορισμού τιμών μεταπώλησης, ή/ και (β) ενέργειες για τον περιορισμό του παράλληλου εμπορίου, ή/ και (γ) περιορισμού αμοιβαίων προμηθειών μεταξύ μελών δικτύου επιλεκτικής διανομής, ή/ και (δ) απαγόρευσης παθητικών πωλήσεων.

Υπό το φως των διαπιστώσεων αυτών, προτείνεται να επιβληθεί πρόστιμο στις εν λόγω εταιρείες, να υποχρεωθούν αυτές να παύσουν τις ως άνω διαπιστωθείσες παραβάσεις, στο βαθμό που αυτές συνεχίζονται και να τις παραλείπουν στο μέλλον, και να απειληθούν με πρόστιμο αν με απόφαση της ΕΑ βεβαιώνεται η συνέχιση ή επανάληψη των παραβάσεων.

Να σημειωθεί, ότι η Εισήγηση δεν είναι δεσμευτική για την Επιτροπή Ανταγωνισμού, η οποία θα αποφασίσει συνεκτιμώντας τα δεδομένα της διαδικασίας και τις απόψεις των μερών.

Copyright © 1999-2021 Premium S.A. All rights reserved.