Κυριακίδης: Ανεβάζει την τιμή για τη δημόσια πρόταση η Αντίοχος

11:56 - 21 Μαρ 2017 | ΤΣΙΜΕΝΤΑ & ΟΡΥΚΤΑ
Σε συνέχεια της προαιρετικής δημόσιας πρότασης που υποβλήθηκε, την 13η Φεβρουαρίου 2017 από την εταιρεία «ΑΝΤΙΟΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» προς όλους (πλην των Συντονισμένων Προσώπων, όπως αυτά ορίζονται κατωτέρω) τους κατόχους κοινών ονομαστικών, άυλων, μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας €0,99 έκαστη, της FHL Η. Κυριακίδης Μάρμαρα - Γρανίτες με αρχικό προσφερόμενο αντάλλαγμα τα 4,02 ευρώ ανά Μετοχή, ο Προτείνων ανακοινώνει την αναθεώρηση του Αρχικού Προσφερομένου Ανταλλάγματος για τους λόγους που αναφέρονται ακολούθως.

Η Αντίοχος, κατά το κλείσιμο της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών της 20ης Μαρτίου 2017, διενήργησε συναλλαγή πακέτου μέσω του Χ.Α. αποκτώντας 681.703 Μετοχές σε τιμή 4,50 ευρώ ανά Μετοχή, δηλαδή σε τιμή ανώτερη του Αρχικού Προσφερόμενου Ανταλλάγματος.

Κατόπιν της Συναλλαγής, και σύμφωνα με την υποχρέωση του άρθρου 9 παρ. 2 του Νόμου, ο Προτείνων αναπροσαρμόζει το ύψος του Αρχικού Προσφερόμενου Ανταλλάγματος της Δημόσιας Πρότασης σε 4,50 ευρώ ανά Μετοχή ούτως ώστε αυτό να μην υπολείπεται από την τιμή της παραπάνω Συναλλαγής.

 

Σημειώνεται ότι μετά τη Συναλλαγή, την 21 Μαρτίου 2017, ο Προτείνων και τα Συντονισμένα Πρόσωπα κατέχουν συνολικά 20.139.917 Μετοχές και δικαιώματα ψήφου της Εταιρείας, που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 86,49% του συνόλου των Μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου. Οι Μετοχές που κατά την 21 Μαρτίου 2017 δεν κατέχουν ο Προτείνων και τα Συντονισμένα Πρόσωπα ανέρχονται σε 3.146.336, ήτοι ποσοστό 13,51% του συνόλου των Μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου.

 

Από σήμερα, 21 Μαρτίου 2017 και μέχρι τη λήξη της περιόδου αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων προτίθεται να προβαίνει σε αποκτήσεις Μετοχών, μέσω του Χ.Α., εισάγοντας εντολές σε τιμή ίση με το Αναθεωρημένο Προσφερόμενο Αντάλλαγμα των 4,50 ευρώ ανά Μετοχή. Όλες οι αποκτήσεις Μετοχών θα δηλώνονται και θα δημοσιεύονται σύμφωνα με το άρθρο 24, παρ. 2 του Νόμου, καθώς και τις διατάξεις του Ν. 3556/2007 και του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 (MAR), όπου απαιτείται.

 

Υπενθυμίζεται ότι πρόσωπα που ενεργούν συντονισμένα με τον Προτείνοντα είναι, σύμφωνα με το άρθρο 2 (ε) του Νόμου, τα φυσικά πρόσωπα κκ. 1. Κυριακίδης Ηλίας του Στυλιανού, 2. Κυριακίδης Στυλιανός του Ηλία, 3. Κυριακίδου Βασιλική του Ηλία και 4. Κυριακίδης Ιωάννης του Ηλία, 5. Καλλιονίδης Κωνσταντίνος του Χρύσανθου, 6. Καλλιονίδης Χρύσανθος του Κωνσταντίνου από κοινού με την Καλλονίδου Μυροφόρα του Χρύσανθου (ως συνδικαιούχοι κοινής επενδυτικής μερίδας), 7. Καλλιονίδη Ευαγγελία του Χρύσανθου, 8. Ζαμανόπουλος Κωνσταντίνος του Ανέστη, 9. Ζαμανόπουλος Ανέστης του Κωνσταντίνου, 10. Ζαμανοπούλου Μαρία-Ευμορφία του Κωνσταντίνου, 11. Κονδύλης Ελευθέριος του Λάσκαρη, 12. Κονδύλης Λάσκαρης του Ελευθερίου, 13. Κονδύλης Γεώργιος του Ελευθερίου, 14. Παντελής Κυριακίδης του Στυλιανού, 15. Νικόλαος Κυριακίδης του Στυλιανού και 16. Γεώργιος Σίντος του Ιωάννη. Στα Συντονισμένα Πρόσωπα περιλαμβάνονται και τα πρόσωπα που ελέγχονται από ορισμένα από τα παραπάνω φυσικά πρόσωπα, κατά την έννοια του άρθρου 8 του Π.Δ. 51/1992, ως έχει αντικατασταθεί από τον Ν. 3556/2007, όπως ισχύει, και ειδικότερα οι εταιρείες «ΒΕΛΟΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΡΜΑΡΟΥ ΞΥΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ», «ΑΦΟΙ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ ΜΑΡΜΑΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», «SOLENER ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και «FINAS ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε.» («Συντονισμένα Πρόσωπα»). Πέραν των ανωτέρω, δεν υπάρχουν άλλα πρόσωπα (φυσικά ή νομικά) που ενεργούν για λογαριασμό ή συντονισμένα με τον Προτείνοντα σε σχέση με τη Δημόσια Πρόταση και την Αναθεωρημένη Δημόσια Πρόταση.

Copyright © 1999-2020 Premium S.A. All rights reserved.