Ικτίνος: Στις 3/5 η Τακτική Γενική Συνέλευση

11:45 - 05 Απρ 2018 | ΤΣΙΜΕΝΤΑ & ΟΡΥΚΤΑ
Τη διανομή μερίσματος κερδών στους μετόχους της χρήσης 2017 θα συζητήσουν οι μέτοχοι της Ικτίνος στην Τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρείας, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 3 Μαΐου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας, οι μέτοχοι καλούνται να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα :

  1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 01.01.2017 – 31.12.2017, σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, καθώς και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή.
  2. Έγκριση για τη διανομή μερίσματος κερδών στους μετόχους της χρήσης 01.01.2017 – 31.12.2017.
  3. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2017.
  4. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή για τον έλεγχο των Οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.01.2018 – 31.12.2018.
  5. Παροχή αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ 1 του Κ.Ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου όπως συμμετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια και διαχειριστικά συμβούλια άλλων εταιριών με ανταγωνιστικούς ή μη της Εταιρίας σκοπούς.
  6. Έγκριση των καταβληθεισών αμοιβών στα μέλη, εκτελεστικών και μη, του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη διάρκεια της χρήσης 2017 και προέγκριση των αμοιβών και λοιπών παροχών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2018.
  7. Παροχή της εγγύησης δια της εκδόσεως των εγγυητικών επιστολών σε θυγατρικές εταιρίες
  8. Λοιπές Ανακοινώσεις.
Copyright © 1999-2020 Premium S.A. All rights reserved.