ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Τιτάν: Αγορά 3.000 κοινών και 300 προνομιούχων ιδίων μετοχών

12:04 - 17 Απρ 2018 | ΤΣΙΜΕΝΤΑ & ΟΡΥΚΤΑ
Στην αγορά 3.000 κοινών και 300 προνομιούχων ιδίων μετοχών, μέσω Alpha Finance, προχώρησε η A.E. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ.

Αναλυτικότερα η εταιρεία ανακοινώνει ότι:

H A.E. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ, ανακοινώνει ότι την 16/4/2018 προέβη σε αγορά, μέσω της Alpha Finance, 3.000 κοινών και 300 προνομιούχων ιδίων μετοχών, με μέση τιμή κτήσης ανά μετοχή 21,17 ευρώ για τις κοινές και 17,00 ευρώ για τις προνομιούχες και συνολική αξία συναλλαγής ευρώ 63.500,10 και ευρώ 5.000,00 αντίστοιχα, σε εκτέλεση της από 17.6.2016 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, της από 17.6.2016 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου και κατ' εφαρμογή του άρθρου 16 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920.

Copyright © 1999-2020 Premium S.A. All rights reserved.