ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Τιτάν: Στα 13,3 εκατ. τα καθαρά κέρδη του α' εξαμήνου

18:05 - 31 Ιουλ 2019 | ΤΣΙΜΕΝΤΑ & ΟΡΥΚΤΑ
Στα 13,3, εκατ. ευρώ διαμορφώθηκαν τα καθαρά κέρδη του Ομίλου ΤΙΤΑΝ στο πρώτο εξάμηνο του 2019 έναντι 24,8 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2018. Ο Όμιλος σημείωσε αύξηση των πωλήσεων σε όλους τους γεωγραφικούς τομείς στους οποίους δραστηριοποιείται, με εξαίρεση την Ανατολική Μεσόγειο.

Η πτώση στα καθαρά κέρδη σχετίζεται με την ενδυνάμωση του δολαρίου ΗΠΑ, που οδήγησε σε έξοδα αντιστάθμισης συναλλαγματικού κινδύνου ύψους $5εκ., καθώς και με τις υψηλότερες αποσβέσεις.

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε σε 785,4 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση 10,2% σε σύγκριση με το 1ο εξάμηνο του 2018, κυρίως χάρη στις ισχυρές επιδόσεις της αγοράς των ΗΠΑ, στην αύξηση της ζήτησης στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και στην ήπια ανάκαμψη των πωλήσεων στην Ελλάδα.

Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) παρέμειναν σταθερά σε σύγκριση με πέρυσι στα 122,2 εκατ. ευρώ, καθώς οι επίμονες προκλήσεις της αγοράς στην Αίγυπτο και στην Τουρκία αντιστάθμισαν τη βελτιωμένη λειτουργική κερδοφορία των υπόλοιπων γεωγραφικών τομέων.

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του Ομίλου ΤΙΤΑΝ κατά το 2ο τρίμηνο του 2019 ανήλθε σε 422,7 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 8,4% σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του περασμένου χρόνου, ενώ τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) σημείωσαν οριακή μείωση της τάξεως του 1,1% και ανήλθαν στα 77,8 εκατ. ευρώ

Τα καθαρά κέρδη μετά τα δικαιώματα μειοψηφίας και την πρόβλεψη για φόρους ανήλθαν στα 19,5 εκατ. ευρώ σημειώνοντας μείωση 18,4%.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΑΠOΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Στις ΗΠΑ οι δραστηριότητες του Ομίλου συνέχισαν τη δυναμική τους πορεία, αντανακλώντας την ισχυρή οικονομία και την εύρωστη αγορά. Η ζήτηση για δομικά υλικά ήταν υψηλότερη σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος σε όλες τις αγορές όπου δραστηριοποιείται η TITAN America, γεγονός που οδήγησε σε αύξηση πωλήσεων όλων των προϊόντων εκτός της ιπτάμενης τέφρας.

Η κερδοφορία βελτιώθηκε παρά το υψηλότερο κόστος εισαγωγής και διανομής τσιμέντου και την απώλεια εσόδων από τις δραστηριότητες ιπτάμενης τέφρας. Ο κύκλος εργασιών στις ΗΠΑ σημείωσε αύξηση 13,9% (6.3% σε $) το 1ο εξάμηνο του 2019 και ανήλθε σε 471,8 εκατ. ευρώ Τα λειτουργικά κέρδη αυξήθηκαν κατά 4,9% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2018 και ανήλθαν σε 84,2 εκατ. ευρώ

Στην Ελλάδα η εγχώρια αγορά παρουσίασε ήπια αύξηση των πωλήσεων, με τη ζήτηση να αυξάνεται λόγω των έργων τουριστικού χαρακτήρα και των υψηλότερων επιπέδων ιδιωτικής κατανάλωσης. Η έναρξη νέων μεγάλων έργων που έχουν ήδη καθυστερήσει, εξαρτάται πλέον από τις πρωτοβουλίες που θα πάρει η Κυβέρνηση.

Συνολικά, ο κύκλος εργασιών του Τομέα Ελλάδας και Δυτικής Ευρώπης το 1ο εξάμηνο του 2019 αυξήθηκε κατά 7,6% και ανήλθε σε 123,3 εκατ. ευρώ, ενώ και τα λειτουργικά κέρδη, EBITDA, αυξήθηκαν κατά 88,1% σε 9,9 εκατ. ευρώ το 1ο εξάμηνο του 2019. Η κερδοφορία ενισχύθηκε, επίσης, από τη θετική επίδραση που είχε στα έσοδα από εξαγωγές η ενίσχυση του δολαρίου ΗΠΑ. Η συνεχιζόμενη ανάπτυξη στις χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης δημιούργησε ευνοϊκές συνθήκες για τον κλάδο κατασκευών.

Η ανάπτυξη των κατασκευών ενίσχυσε τη ζήτηση για δομικά υλικά και σε συνδυασμό με τις βελτιωμένες τιμές οδήγησε σε υψηλότερες επιδόσεις. Έτσι, ο κύκλος εργασιών στον τομέα της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, αυξήθηκε κατά 17,1% και ανήλθε σε 120,7 εκατ. ευρώ, τα δε λειτουργικά κέρδη σημείωσαν αύξηση κατά 37,2% και ανήλθαν σε 32,9 εκατ. ευρώ

Στην Ανατολική Μεσόγειο, οι αγορές συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν προκλήσεις.

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Ο καθαρός δανεισμός του Ομίλου στο τέλος του πρώτου εξαμήνου διαμορφώθηκε σε 839 εκατ. ευρώ και ήταν κατά 67 εκατ. ευρώ υψηλότερος σε σύγκριση με το τέλος του 2018. Επισημαίνεται ότι 59 εκατ. ευρώ της αύξησης προκύπτουν από την εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς - ΔΠΧΑ16 (IFRS 16) το 2019. Οι επενδυτικές δαπάνες το 1ο εξάμηνο του 2019 ανήλθαν σε 53,3 εκατ. ευρώ έναντι 55,1 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2018 και αφορούσαν, κατά το μεγαλύτερο μέρος τους, επενδύσεις στις δραστηριότητες των ΗΠΑ. Στις 7 Ιουνίου 2019, η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων αποφάσισε τη διανομή μερίσματος συνολικού ποσού €12.649.879,20 (€0,15 ανά μετοχή).

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Στις 17 Ιουλίου 2019 η TITAN Cement International SA (TCI) ανακοίνωσε την επιτυχή έκβαση της προαιρετικής δημόσιας πρότασης ανταλλαγής που είχε υποβάλει στις 16 Απριλίου 2019 για την απόκτηση του συνόλου των κοινών και προνομιούχων μετοχών της Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ (ΤΙΤΑΝ), με αντάλλαγμα νέες κοινές μετοχές της TCI με σχέση ανταλλαγής μία μετοχή ΤCI για κάθε μία μετοχή (κοινή ή προνομιούχο) ΤΙΤΑΝ. Κατά τη διάρκεια της περιόδου αποδοχής της δημόσιας πρότασης προσφέρθηκε το 93% των κοινών και το 92,36% των προνομιούχων μετοχών ΤΙΤΑΝ. Η επιτυχής έκβαση της δημόσιας πρότασης είχε ως αποτέλεσμα να καταστεί η ΤCI η μητρική εταιρία του Ομίλου ΤΙΤΑΝ, ενώ από την 23η Ιουλίου 2019 ξεκίνησε η διαπραγμάτευση των μετοχών της TCI στο Euronext Brussels, στο Χρηματιστήριο Αθηνών και στο Euronext Paris.

Δεδομένου ότι το ποσοστό αποδοχής της ανταλλαγής τόσο στις κοινές όσο και στις προνομιούχες μετοχές ΤΙΤΑΝ υπερέβη το 90%, όσοι μέτοχοι ΤΙΤΑΝ δεν αποδέχτηκαν τη δημόσια πρόταση δικαιούνται να ασκήσουν το δικαίωμα εξόδου, η δε TCI θα ασκήσει το δικαίωμα εξαγοράς, στο πλαίσιο του οποίου θα αποκτήσει όλες τις μετοχές ΤΙΤΑΝ που θα έχουν απομείνει, σύμφωνα με τους όρους που ορίστηκαν στη δημόσια πρόταση.

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ 2019

Οι προοπτικές είναι συνολικά θετικές για τις περισσότερες αγορές όπου δραστηριοποιείται ο Όμιλος. Η αγορά των ΗΠΑ έχει δυνατότητες για περαιτέρω ανάπτυξη, οι αγορές της Νοτιοανατολικής Ευρώπης για πιο δυναμική άνοδο και οι προσδοκίες για την Ελλάδα και τη Βραζιλία είναι επίσης θετικές. Στον αντίποδα, εκτιμάται ότι οι προκλήσεις στην αγορά της Αιγύπτου και της Τουρκίας θα συνεχιστούν. Στις ΗΠΑ, οι τάσεις για τις κατασκευές είναι θετικές στις περιοχές όπου δραστηριοποιείται ο Όμιλος.

Στην Ελλάδα, η επανεκκίνηση μεγάλων έργων, η οποία πλέον μετατίθεται προς το τέλος του τρέχοντος ή το ξεκίνημα του νέου έτους, διατηρεί τις προσδοκίες για επαναδραστηριοποίηση του κλάδου κατασκευών μεσοπρόθεσμα. Εκτιμάται ότι οι κατασκευές που συνδέονται με τον τουρισμό θα συνεχίσουν να εξελίσσονται θετικά, όπως επίσης η αύξηση που σημειώθηκε στην ιδιωτική κατανάλωση.

Συνολικά, υπάρχουν αισιόδοξες ενδείξεις ότι η αγορά έχει –επιτέλους– ξεπεράσει την προηγούμενη δύσκολη συγκυρία.

Τελευταία τροποποίηση στις 07:02 - 01 Αυγ 2019
Copyright © 1999-2020 Premium S.A. All rights reserved.