ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Παπουτσάνης: Το νέο ΔΣ και η Επιτροπή Ελέγχου

19:44 - 15 Ιουλ 2021 | ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ
Στην εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου, με θητεία έως το 2024, προχώρησε η έκτακτη Γενική Συνέλευση της "Παπουτσάνης", που συνήλθε σήμερα Πέμπτη 15 Ιουλίου.

Πιο ειδικά, στη Γ.Σ.:


1.    Εγκρίθηκε παμψηφεί η εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας, απαρτιζόμενο από τα ακόλουθα έξι μέλη:

  1. Μαίρη Ισκαλατιάν
  2. Γεώργιο Γκάτζαρο
  3. Μενέλαο Τασόπουλο
  4. Δημήτριο Παπουτσάνη
  5. Χρήστο Γεωργαλή
  6. Μπαρούνα Αντώνιο

 Εξελέγησαν παμψηφεί ως ανεξάρτητα μέλη οι κκ. Χρήστος Γεωργαλής και Αντώνιος Μπαρούνας, οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας, όπως προβλέπονται στο άρθρο 4 του ισχύοντος Ν. 3016/2002, καθώς και στο άρθρο 9 του Ν. 4706/2020.

Η θητεία του διοικητικού συμβουλίου αποφασίστηκε παμψηφεί από τη γενική συνέλευση να είναι τριετής, ήτοι να λήγει στις 15.07.2024, παρατεινόμενη όμως μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

2. Αποφασίσθηκε παμψηφεί ως προς το είδος της επιτροπής ελέγχου, την θητεία, τον αριθμό και τις ιδιότητες των μελών της: (α) η επιτροπή ελέγχου να αποτελεί ανεξάρτητη τριμελή επιτροπή, απαρτιζόμενη από δύο ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του διοικητικού συμβουλίου και έναν τρίτο, ο οποίος δεν θα απαιτείται να πληροί τα κριτήρια της ανεξαρτησίας, και (β) η θητεία της να ταυτίζεται με τη θητεία του νέου διοικητικού συμβουλίου.

Επιπλέον, αποφασίσθηκε παμψηφεί η επιτροπή ελέγχου να απαρτίζεται από τους κ.κ.:

1. Χρήστο Γεωργαλή, ανεξάρτητο μέλος του διοικητικού συμβουλίου

2. Μπαρούνα Αντώνιο, ανεξάρτητο μέλος του διοικητικού συμβουλίου

3. Ευστάθιο Μπανίλα, τρίτο.

Τα παραπάνω μέλη της επιτροπής ελέγχου διαθέτουν επαρκή γνώση στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία (υπερκλάδος Χρηματιστηρίου Αθηνών "Προσωπικά και Οικιακά Αγαθά") ενώ στην πλειονότητά τους είναι ανεξάρτητα από την Εταιρεία, κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 4 του Ν. 3016/2002 και του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020. Περαιτέρω, το κριτήριο της επαρκούς γνώσης και εμπειρίας στην λογιστική πληρούται αποδεδειγμένα στο πρόσωπο του κυρίου Γεωργαλή, ο οποίος πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 4 του Ν. 3016/2002 και του άρθρου 9 του Ν. 4706/2020.

3. Εγκρίθηκε παμψηφεί η τροποποίηση της πολιτικής αποδοχών της Εταιρείας, και ορίσθηκε ότι η διάρκεια ισχύος της θα είναι πλέον μέχρι την 15η.07.2025.

4. Εγκρίθηκε παμψηφεί η τροποποίηση του άρθρου 16 του καταστατικού της Εταιρείας.

Copyright © 1999-2022 Premium S.A. All rights reserved.