ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Newsphone: Στις 24/7 η Γενική Συνέλευση

09:57 - 03 Ιουλ 2019 | ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
Στις 24.07.2019, ημέρα Τετάρτη, θα πραγματοποιηθεί η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της NEWSPHONE HELLAS S.A. με αντικείμενο, μεταξύ άλλων, την έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσεως 1/1/2018 έως 31/12/2018 και την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου, μεταξύ άλλων.

'Οπως αναφέρει η εταιρεία σε σχετική ανακοίνωση, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία "ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ-ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ" και το διακριτικό τίτλο "NEWSPHONE HELLAS S.A.", (εφεξής η "Εταιρεία"), καλεί σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό τους κ.κ. μετόχους της Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 24.07.2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00 στην έδρα της εταιρείας στον Δήμο Καλλιθέας και επί της Λεωφόρου Θησέως  με αριθμό 280, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα  πιο κάτω θέματα της Ημερήσιας Διατάξεως:

Θέμα  1ο:     Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων σε απλή και  ενοποιημένη βάση, της χρήσεως 1/1/2018 έως 31/12/2018, μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.

Θέμα 2ο:  Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσεως 1/1/2018 έως 31/12/2018.

Θέμα  3ο:     Έγκριση συνολικής διαχείρισης της εταιρείας, σύμφωνα με  το άρθρο 108 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών  Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση που έληξε στις 31.12.2018.

Θέμα 4ο:      Έγκριση των αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου, για τις προσφερόμενες  προς  την Εταιρεία υπηρεσίες κατά την εταιρική χρήση 2018, καθώς και προέγκριση αμοιβών για την εταιρική  χρήση 2019.

Θέμα 5ο: Εκλογή ελεγκτικής εταιρείας (Τακτικού και Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή), για την εταιρική χρήση 2019 (01/01/2019- 31/12/2019) και ορισμός της αμοιβής της.

Θέμα 6ο :     Παροχή αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας και στα στελέχη των Διευθύνσεων της Εταιρίας για τη συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση των εταιριών του ομίλου και των συνδεδεμένων εταιριών.  

Θέμα 7ο :     Έγκριση συμμετοχής της εταιρείας σε Δημόσιους Διαγωνισμούς.

Θέμα 8ο :     Έγκριση συμμετοχής της εταιρείας στο κεφάλαιο της εταιρείας "ΛΕΒΑΝΤΕ ΦΕΡΡΙΣ V ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ".

Θέμα 9ο :     Έγκριση της Πολιτικής Αποδοχών της εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 109, 110, και 111 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

Θέμα 10ο :   Αναμόρφωση των άρθρων του Καταστατικού της Εταιρίας με σκοπό την προσαρμογή και εναρμόνιση με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 183 του ως άνω νόμου.

Θέμα 11ο :   Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και διορισμός αναπληρωματικών μελών σύμφωνα με το καταστατικό της Εταιρείας και τις διατάξεις του ν. 4548/2018, όπως ισχύει.

Θέμα 12ο :   Διάφορα θέματα & Ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση κατά την οποία δεν επιτευχθεί απαρτία για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων των παραπάνω θεμάτων, οι μέτοχοι καλούνται με την παρούσα και χωρίς δημοσίευση ιδιαίτερης πρόσκλησης σε Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 30.07.2019 ημέρα Τρίτη και ώρα  15:00 στον ίδιο χώρο. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της τυχόν Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης θα είναι τα ίδια ως άνω αναφερόμενα.

Copyright © 1999-2022 Premium S.A. All rights reserved.