ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Newsphone: Αύξηση 19,5% στα καθαρά κέρδη το α τρίμηνο 2008

20:22 - 29 Μαϊ 2008 | ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
Αυξημένα κατά 19,5% εμφανίστηκαν τα κέρδη μετά φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας το πρώτο τρίμηνο του 2008 σε 1.063 χιλ. ευρώ έναντι 890 χιλ. ευρώ.

Το μικτό κέρδος διαμορφώθηκε για το πρώτο τρίμηνο του 2008 στα ευρώ 5,7 εκατ. έναντι ευρώ 4,0 εκατ. το πρώτο τρίμηνο του 2007 σημειώνοντας αύξηση κατά 43,1% ενώ το περιθώριο μικτής κερδοφορίας διαμορφώθηκε σε 37,3% παρουσιάζοντας αύξηση έναντι του περιθωρίου του πρώτου τριμήνου του 2007 κατά 4,6%. Η ενίσχυση αυτή της κερδοφορίας αποδίδεται τόσο στην αύξηση του κύκλου εργασιών όσο και στην απόδοση των επενδύσεων οι οποίες πραγματοποιήθηκαν όλα τα προηγούμενα έτη και πλέον όντας σε προχωρημένο στάδιο λειτουργίας τους αποδίδουν και καλύτερα περιθώρια κέρδους.

Ανάλογα κινήθηκαν και τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων (ΕΒΤ) τα οποία αυξήθηκαν κατά 5,9% και ανήλθαν σε ευρώ 1,5 εκατ. έναντι ευρώ 1,4 εκατ. το πρώτο τρίμηνο του 2007.

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών παρουσίασε αύξηση της τάξεως του 25,4% και ανήλθε σε ευρώ 15,4 εκατ. το πρώτο τρίμηνο του 2008 έναντι ευρώ 12,3 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι. Η ενίσχυση του κύκλου εργασιών αποδίδεται στην αύξηση των δραστηριοτήτων του Ομίλου σε όλες τις επιχειρηματικές μονάδες στοιχείο που αποτιμάται θετικά και για την μελλοντική ανάπτυξη αυτού.

Τα ανωτέρω αποτελέσματα κινούνται εντός του επιχειρησιακού σχεδιασμού του Ομίλου, ενώ παράλληλα η διοίκηση της εταιρείας προσδοκά στην τρέχουσα χρήση την περαιτέρω ενίσχυση των δραστηριοτήτων και της κερδοφορίας του Ομίλου με την υλοποίηση και ευόδωση όλων των επιχειρηματικών της στόχων σε εμπορικό και λειτουργικό επίπεδο.

Copyright © 1999-2020 Premium S.A. All rights reserved.