ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Πλ.Θράκης: Θα αποδώσει το πρόγραμμα εξοικονόμησης κόστους

12:24 - 31 Αυγ 2009 | ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ
Για το πρώτο εξάμηνο του 2009 ο Ενοποιημένος Κύκλος Εργασιών της Πλαστικά Θράκης κατήλθε σε 98,1 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας μείωση της τάξεως του 23,3%. Η μείωση του όγκου πωλήσεων ανήλθε σε 16,0% και οφείλεται κυρίως στη μείωση του όγκου πωλήσεων στον κλάδο της Βιομηχανικής Συσκευασίας (-39,0%) και λιγότερο στη μείωση του όγκου πωλήσεων στους κλάδους των Τεχνικών Υφασμάτων (-11,0%) και της ’καμπτης Συσκευασίας (-4,0%).

Τα Μικτά Κέρδη μειώθηκαν κατά 20,0% σε σχέση με το αντίστοιχο περυσινό διάστημα ενώ βελτιώθηκε το Περιθώριο Μικτού Κέρδους σε 18,4% στο πρώτο εξάμηνο της τρέχουσας χρήσεως από 17,7% την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, ως απόρροια της βελτίωσης του περιθωρίου μεταξύ τιμής πώλησης και κόστους πρώτης ύλης στους κλάδους των Τεχνικών υφασμάτων και της ’καμπτης συσκευασίας.

Επισημαίνεται ότι στο πρώτο εξάμηνο του 2009 πραγματοποιήθηκε αναδιοργάνωση της παραγωγικής δραστηριότητας του Ομίλου, το κόστος της οποίας ανήλθε περίπου σε 1,5 εκ. ευρώ. Εκτιμάται ότι έως τα τέλη του δευτέρου εξαμήνου της τρέχουσας χρήσεως το εν λόγω κόστος θα καλύψει το έσοδο από την προγραμματισμένη πώληση ακινήτου στην Ξάνθη, το οποίο μετά την αναδιοργάνωση δεν χρησιμοποιείται πλέον ως βιομηχανικός χώρος.

Κατόπιν τούτου τα βασικά μεγέθη του Ομίλου στο πρώτο εξάμηνο του 2009 σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του 2008 διαμορφώνονται ως εξής: Τραπεζικός Δανεισμός/ Ίδια Κεφάλαια διατηρήθηκε κάτω από τη μονάδα (0,9). Αναφορικά με την πορεία των αποτελεσμάτων στο δευτέρου εξάμηνο του 2009 η Διοίκηση του Ομίλου εκτιμά ότι οι αρνητικές επιπτώσεις της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης θα συνεχιστούν προκαλώντας μειωμένη ζήτηση για τα προϊόντα των επιμέρους κλάδων στους οποίους  δραστηριοποιείται. Ωστόσο, με την επιφύλαξη πάντα για την πορεία των τιμών του πετρελαίου και των πρώτων υλών, που αποτελούν καθοριστικό παράγοντα για τη διαμόρφωση του κόστους, η Διοίκηση εκτιμά ότι τα οφέλη από τις ενέργειες στις οποίες προέβη για εξοικονόμηση κόστους στο πρώτο εξάμηνο του 2009, θα γίνουν σύντομα ορατά στα περιθώρια κέρδους.

Copyright © 1999-2022 Premium S.A. All rights reserved.