ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Alpha Bank: Το επικαιροποιημένο αναμενόμενο χρονοδιάγραμμα για την ΑΜΚ

20:11 - 28 Μαϊ 2013 | ΤΡΑΠΕΖΕΣ
Στη διάθεση του επενδυτικού κοινού θέτει από αύριο, 29/5/2013, η Alpha Bank το εγκριθέν Συμπλήρωμα του από 2/5/2013 εγκεκριμένου από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Ενημερωτικού Δελτίου αναφορικά με την αποφασισθείσα στην (από 16.4.2013) 2α Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση, και εξειδικευθείσα στην από 30.4.2013 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, της Τραπέζης, αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Τραπέζης.

Όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση, το Συμπλήρωμα του Ενημερωτικού Δελτίου περιλαμβάνει τις πλέον πρόσφατες σημαντικές πληροφορίες για την Τράπεζα και τον Όμιλό της που ανέκυψαν ή διαπιστώθηκαν κατά τον χρόνο που μεσολάβησε από την έγκριση από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, στην από 2.5.2013 συνεδρίασή του, του Ενημερωτικού Δελτίου της Τραπέζης, έως και την 28.5.2013.


Επισημαίνεται επίσης ότι βάσει του άρθρου 16 του ν.3401/2005 όπως ισχύει, οι επενδυτές που έχουν ήδη, πριν τη δημοσίευση του Συμπληρώματος του Ενημερωτικού Δελτίου, συμφωνήσει να αγοράσουν κινητές αξίες ή έχουν εγγραφεί για την απόκτηση των κινητών αξιών στην Αύξηση, μπορούν να υπαναχωρήσουν το αργότερο εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από τη δημοσίευση του Συμπληρώματος του Ενημερωτικού Δελτίου.

Ενόψει των ανωτέρω, το επικαιροποιημένο αναμενόμενο χρονοδιάγραμμα της Αυξήσεως έχει πλέον ως εξής:

ΗΜ/ΝΙΑ                                       ΓΕΓΟΝΟΣ

28.5.2013 Έγκριση περιεχομένου συμπληρώματος Ενημερωτικού Δελτίου από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

29.5.2013 Δημοσίευση του συμπληρώματος Ενημερωτικού Δελτίου (ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Τραπέζης, του Χ.Α., της Ε.Κ. και του Συμβούλου Έκδοσης) .

30.5.2013 Έναρξη περιόδου υπαναχώρησης λόγω δημοσίευσης συμπληρώματος Ενημερωτικού Δελτίου.

31.5.2013 Λήξη περιόδου υπαναχώρησης λόγω δημοσίευσης συμπληρώματος Ενημερωτικού Δελτίου.

31.5.2013 Λήξη περιόδου άσκησης δικαιωμάτων προτίμησης.

4.6.2013 Ανακοίνωση στο Η.Δ.Τ. και στην ιστοσελίδα του Χ.Α για την κάλυψη της Αύξησης και τη διάθεση τυχόν αδιάθετων μετοχών.

6.6.2013* Έγκριση του Χ.Α. της εισαγωγής προς διαπραγμάτευση των Νέων Μετοχών & Warrants.

6.6.2013 Ανακοίνωση στο Η.Δ.Τ. και στην ιστοσελίδα του Χ.Α. για την ημερομηνία ενάρξεως διαπραγμάτευσης των Νέων Μετοχών & Warrants της Τραπέζης.

7.6.2013 Πίστωση από την ΕΧΑΕ των μετοχών & Warrants στους λογαριασμούς των δικαιούχων στο ΣΑΤ.

10.6.2013 Έναρξη διαπραγμάτευσης των Warrants & των Νέων Μετοχών.

(*) τελεί υπό την αίρεση της σύγκλησης του αρμοδίου οργάνου του Χ.Α. την ανωτέρω ημερομηνία

Επισημαίνεται ότι η εξέλιξη του ανωτέρω χρονοδιαγράμματος ενδέχεται να μεταβληθεί, ως εξαρτώμενη από αστάθμητους, μεταξύ άλλων, παράγοντες. Για τη διαδικασία της Αυξήσεως και το χρονοδιάγραμμα υλοποιήσεώς της, θα ακολουθήσουν οι εκ του νόμου οριζόμενες ανακοινώσεις προς ενημέρωση του επενδυτικού κοινού. Οι νέες μετοχές και τα Warrants θα αποτελέσουν αντικείμενο αιτήσεως για εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στην Αγορά Αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών (Χ.Α.). Για την ολοκλήρωση της, κατά τα ανωτέρω, εισαγωγής και ενάρξεως διαπραγματεύσεως των νέων μετοχών και των Warrants στο Χ.Α., απαιτείται η προηγούμενη έγκριση του Χ.Α.

Το Συμπλήρωμα Ενημερωτικού Δελτίου της Αυξήσεως, όπως εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς την 28.5.2013, θα είναι διαθέσιμο στο επενδυτικό κοινό σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα: (Ι) του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.ase.gr), (ΙΙ) της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (www.hcmc.gr) και (ΙΙΙ) της Τραπέζης (www.alpha.gr) στην ενότητα “Πληροφόρηση Επενδυτών/Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου
2013”, από την 29.5.2013, καθώς και σε έντυπη μορφή δωρεάν στα Καταστήματα της Alpha Bank και της Εμπορικής Τραπέζης στην Ελλάδα.

 

Διαβάστε επίσης:

 

 

Copyright © 1999-2022 Premium S.A. All rights reserved.