ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Attica Bank: Κέρδη προ προβλέψεων 34,4 εκ. ευρώ σε ενοποιημένη βάση

18:53 - 28 Αυγ 2014 | ΤΡΑΠΕΖΕΣ
Κέρδη προ προβλέψεων 34,4 εκ. ευρώ σε ενοποιημένη βάση ανακοίνωσε η Attica Bank για το πρώτο εξάμηνο του 2014, σε σχέση με ζημίες 22,3 εκ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή χρονική περίοδο.

Τα βασικά μεγέθη και αποτελέσματα διαμορφώθηκαν ως εξής:

 

- Το αποτέλεσμα προ φόρων για τον Όμιλο στο εξάμηνο του 2014 διαμορφώθηκε σε κέρδος 4,6 εκατ. ευρώ, έναντι ζημίας 68 εκατ. ευρώ στο αντίστοιχο εξάμηνο του 2013. Αντίστοιχα το μετά φόρων αποτέλεσμα για το εξάμηνο διαμορφώθηκε σε κέρδος ύψους 1,1 εκατ. ευρώ, έναντι ζημίας 59,7 εκατ. ευρώ στη συγκριτική περίοδο του 2013. Τα κέρδη προ προβλέψεων και προ φόρων διαμορφώθηκαν σε 34,4 εκ. ευρώ έναντι ζημίας 22,3 εκ. ευρώ περίπου την αντίστοιχη συγκριτική περίοδο. Τα συγκεντρωτικά λοιπά έσοδα μετά από φόρους, τα οποία αντιπροσωπεύουν το παραγόμενο εσωτερικό κεφάλαιο της Τράπεζας για την εξεταζόμενη περίοδο, ανήλθαν σε κέρδος 4,5 εκατ. ευρώ έναντι ζημίας 31,2 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο.

 

- Τα ίδια κεφάλαια του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε 414,2 εκατ. ευρώ

 

- Το σύνολο του ενεργητικού του Ομίλου ανήλθε σε 4 δισ. ευρώ.

 

- Ο δείκτης των μη εξυπηρετούμενων δανείων (>90 ημερών) σε σχέση με το σύνολο των χορηγήσεων διαμορφώθηκε κατά την 30/06/2014 σε 24,5%.

 

- Σε ό,τι αφορά την περίοδο που έληξε την 30/06/2014 οι προβλέψεις για επισφαλείς χορηγήσεις ανέρχονται σε 30 εκ. ευρώ περίπου. Οι σωρευμένες προβλέψεις ανέρχονται πλέον σε 466,4 εκατ. ευρώ έναντι 402,5 εκ. ευρώ το αντίστοιχο εξάμηνο του 2013 και 436,4 εκατ. ευρώ κατά την 31/12/2013. Η κάλυψη των δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών (IFRS-7) από σωρευμένες προβλέψεις την 30/06/2014 διαμορφώθηκε σε 51,3%.

 

- Οι καθαροί τόκοι για τον Όμιλο ανήλθαν σε 50,7 εκατ. ευρώ και εμφανίζουν θεαματική αύξηση έναντι του εξαμήνου του 2013,λόγω της επιστροφής των καταθέσεων, που η σταθεροποίηση της ελληνικής οικονομίας επέτρεψε, και της σημαντικής αποκλιμάκωσης των επιτοκίων και τη συνακόλουθη μείωση του κόστους άντλησης χρήματος.

 

- Το σύνολο των εσόδων για τον Όμιλο από λειτουργικές δραστηριότητες ανήλθε σε 77 εκατ. ευρώ και υπερτριπλασίαστηκε έναντι του εξαμήνου του 2013.

 

-Τα έξοδα προσωπικού διαμορφώθηκαν σε 22,7 εκ. ευρώ παρουσιάζοντας μείωση της τάξης του 15%.

 

-Ο συνολικός δείκτης κεφαλαίου διαμορφώθηκε σε 12,6%, σημαντικά υψηλότερα από το όριο που έχει τεθεί από την Τράπεζα της Ελλάδος.

Copyright © 1999-2021 Premium S.A. All rights reserved.