ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Attica Bank: Επανακαθορισμός αρμοδιοτήτων των μελών του Δ.Σ.

10:38 - 20 Οκτ 2014 | ΤΡΑΠΕΖΕΣ
Η Attica Bank Ανώνυµη Τραπεζική Εταιρεία ενηµερώνει το επενδυτικό κοινό ότι στη συνεδρίασή της 17.10 .2014, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Τράπεζας προέβη στον επανακαθορισµό των αρµοδιοτήτων των µελών του.

Ως αποτέλεσµα, η σύνθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Τράπεζας διαµορφώνεται ως εξής:
1. Ιωάννης Γαµβρίλης, Πρόεδρος ∆.Σ., µη εκτελεστικό µέλος
2. Αντώνιος Σελλιανάκης, Αντιπρόεδρος ∆.Σ., µη εκτελεστικό µέλος
3. Γκίκας Μάναλης, ∆ιευθύνων Σύµβουλος, εκτελεστικό µέλος
4. Αλέξανδρος Αντωνόπουλος, Αναπληρωτής ∆ιευθύνων Σύµβουλος, εκτελεστικό µέλος
5. Ιωάννης Ιωαννίδης, Γενικός ∆ιευθυντής Επιχειρηµατικής και Λιανικής Τραπεζικής, εκτελεστικό µέλος
6. Αθανάσιος Πρέσβελος, µη εκτελεστικό µέλος
7. Αθανάσιος Σταθόπουλος, µη εκτελεστικό µέλος
8. Ηλίας Περτζινίδης, ανεξάρτητο, µη εκτελεστικό µέλος
9. Περικλής Καραΐσκος, µη εκτελεστικό µέλος
10. ∆ηµήτριος Βογανάτσης, ανεξάρτητο, µη εκτελεστικό µέλος
11. Γιάννος Γραµµατίδης, µη εκτελεστικό µέλος
12. Νικόλαος Μπακατσέλος, ανεξάρτητο, µη εκτελεστικό µέλος
13. Γεώργιος Χορταρέας, πρόσθετο, µη εκτελεστικό µέλος και εκπρόσωπος του Ελληνικού ∆ηµοσίου δυνάµει των διατάξεων του ν.3723/200 8.

Τελευταία τροποποίηση στις 10:57 - 20 Οκτ 2014
Copyright © 1999-2022 Premium S.A. All rights reserved.