ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Κεφαλαιακό πλεόνασμα 1,3 δισ. ευρώ για την Alpha Bank

17:36 - 26 Οκτ 2014 | ΤΡΑΠΕΖΕΣ
Με επιτυχία ολοκληρώνει τη Συνολική Αξιολόγηση της ΕΚΤ υπό την παραδοχή του Στατικού Ισολογισμού στο δυσμενές σενάριο με δείκτη CET1 8,07% και κεφαλαιακό πλεόνασμα 1,3 δισ. ευρώ η Alpha Bank, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση που εξέδωσε έπειτα από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των stress tests.

Υπό την παραδοχή του Δυναμικού ισολογισμού στο δυσμενές σενάριο ο δείκτης CET1 ανέρχεται σε 8,45% και το κεφαλαιακό πλεόνασμα σε Ευρώ 1,8 δισ.

 

Η Alpha Bank ολοκληρώνει με επιτυχία τη Συνολική Αξιολόγηση (Comprehensive Assessment - “CA”) 2014 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τραπέζης (ΕΚΤ) υπερβαίνοντας τα ελάχιστα όρια 5,5% και 8% του Δείκτη Κεφαλαίων Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET1), στο δυσμενές και στο βασικό σενάριο, τόσο υπό την παραδοχή του στατικού όσο και του δυναμικού Ισολογισμου, με ασφαλές κεφαλαιακό πλεόνασμα μεταξύ Ευρώ 1,3 δισ. και Ευρώ 3,1 δισ. H Συνολική Αξιολόγηση προκύπτει από την ενσωμάτωση (Join Up), των αποτελεσμάτων του Ελέγχου της Ποιότητας των Στοιχείων του Ενεργητικού (Asset Quality Review - “AQR”) και της Ασκήσεως Προσομοιώσεως Ακραίων Καταστάσεων (Stress Test).

 

-§Ο Δείκτης Κεφαλαίων Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET1) της 31.12.2013 προσαρμόζεται, με βάση τη μεθοδολογία της ασκήσεως AQR, μόλις κατά 1,8% ή Ευρώ 942 εκατ. μετά από φόρους χάρη στην πολιτική προβλέψεων της Τραπέζης.

 

- Οι πρόσθετες ενέργειες που δεν περιλαμβάνονται στο στατικό δυσμενές σενάριο παρέχουν επιπρόσθετο κεφαλαιακό πλεόνασμα ως εξής:

 

i. 50 μ.β. από την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου που ολοκληρώθηκε τον Μάρτιο 2014 και την ακόλουθη αποπληρωμή των προνομιούχων μετοχών του Ελληνικού Δημοσίου, που ενισχύουν περαιτέρω την ποιότητα των κεφαλαίων της Τραπέζης.

 

ii. 204 μ.β. θετική επίπτωση από την εφαρμογή του Ν. 4302/2014 σχετικά με τον μετασχηματισμό των Αναβαλλομένων Φορολογικών Απαιτήσεων επί προσωρινών διαφορών (“DTAs”) σε οριστικές και εκκαθαρισμένες απαιτήσεις έναντι του Ελληνικού Δημοσίου.

 

H Alpha Bank A.E. επικυρώνει τις σημερινές ανακοινώσεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τραπέζης (ΕΚΤ) και της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (ΕΑΤ) αναφορικά με τα αποτελέσματα της Συνολικής Αξιολογήσεως. Σκοπός της εν λόγω ασκήσεως, την οποία διενήργησε σε πανευρωπαϊκό επίπεδο η ΕΚΤ σε συνολικά 130 τραπεζικούς ομίλους (συμπεριλαμβανομένων των τεσσάρων ελληνικών συστημικών τραπεζών) που αντιπροσωπεύουν ποσοστό μεγαλύτερο από το 85% του συνόλου των στοιχείων του ενεργητικού του Ευρωπαϊκού τραπεζικού συστήματος, είναι η δημιουργία μίας σταθερής βάσεως για την αξιολόγηση της ανθεκτικότητας της κεφαλαιακής επάρκειας των ευρωπαϊκών τραπεζών, προκειμένου να αντεπεξέλθουν σε τυχόν εύλογες αλλά ακραίες δυσμενείς συνθήκες, οι οποίες, ως εκ τούτου, είναι λιγότερο πιθανόν να εμφανισθούν. Αξίζει να σημειωθεί ότι, για τους σκοπούς του Ελέγχου των Φακέλων Πιστοδοτήσεων (Credit File Review - “CFR”) στο πλαίσιο του Ελέγχου της Ποιότητας των Στοιχείων του Ενεργητικού (AQR), πραγματοποιήθηκε διεξοδική εξέταση του επιχειρηματικού και στεγαστικού χαρτοφυλακίου της Τραπέζης.

 

Οι παραδοχές και η μεθοδολογική προσέγγιση που χρησιμοποιήθηκαν στη Συνολική Αξιολόγηση της κεφαλαιακής επάρκειας των τραπεζών υιοθετούν ελάχιστα όρια Δείκτη Κεφαλαίων Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET1) 8% και 5,5%, σύμφωνα με το βασικό και το δυσμενές σενάριο αντιστοίχως. Η περίοδος που καλύπτει η Άσκηση Προσομοιώσεως Ακραίων Καταστάσεων αφορά την τριετία 2014-2016. Η Άσκηση Προσομοιώσεως Ακραίων Καταστάσεων, υπό την παραδοχή του Στατικού Ισολογισμού της 31.12.2013, δεν λαμβάνει υπ’ όψιν τυχόν επιχειρηματικές ενέργειες που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί μετά την 31.12.2013, οι οποίες έχουν αντίκτυπο στην κεφαλαιακή θέση ή/και στη χρηματοοικονομική επίδοση της Τραπέζης.

 

Η ποιότητα και το ύψος των κεφαλαίων της Τραπέζης ενισχύθηκαν περαιτέρω λόγω της Αυξήσεως Μετοχικού Κεφαλαίου ύψους Ευρώ 1.200 εκατ., η οποία πραγματοποιήθηκε κατά το πρώτο τρίμηνο του 2014, καθώς και της αποπληρωμής των προνομιούχων μετοχών του Ελληνικού Δημοσίου ύψους Ευρώ 940 εκατ. Η καθαρή επίπτωση στα κεφάλαια ύψους Ευρώ 260 εκατ., η οποία δεν συμπεριλαμβάνεται στα αποτελέσματα της Συνολικής Αξιολογήσεως, λόγω της μεθοδολογίας που εφαρμόζεται, οδηγεί σε Δείκτη Κεφαλαίων Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET1) 8,6%, με πλεόνασμα 3,1% στο δυσμενές σενάριο υπό την παραδοχή του Στατικού Ισολογισμού. Η Τράπεζα επισημαίνει την πρόσφατη ψήφιση του Ν. 4302/2014 που αφορά στη μετατροπή των Αναβαλλομένων Φορολογικών Απαιτήσεων επί προσωρινών διαφορών (“DTAs”) σε οριστικές και εκκαθαρισμένες απαιτήσεις έναντι του Ελληνικού Δημοσίου, η οποία έχει ως αποτέλεσμα επιπλέον κεφαλαιακό πλεόνασμα ύψους Ευρώ 1.060 εκατ. (αποτελούμενο από Ευρώ 640 εκατ. λόγω της σταδιακής απομειώσεως των Αναβαλλομένων Φορολογικών Απαιτήσεων στο πλαίσιο της μεθοδολογίας της Ασκήσεως Προσομοιώσεως Ακραίων Καταστάσεων και Ευρώ 420 εκατ. προερχόμενα από τη νέα αναγνώριση Αναβαλλομένων Φορολογικών Απαιτήσεων το β΄ τρίμηνο 2014) ή 4,6% στο δυσμενές σενάριο υπό την παραδοχή του Στατικού Ισολογισμού. Στο πλαίσιο αυτού του Νόμου, η Τράπεζα έχει συγκαλέσει Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων την 7 Νοεμβρίου 2014.

 

Tα αποτελέσματα, υπό την παραδοχή του Δυναμικού Ισολογισμού, ο οποίος λαμβάνει υπ’ όψιν ορισμένες παραμέτρους του εγκεκριμένου Σχεδίου Αναδιαρθρώσεως της Τραπέζης, επιβεβαιώνουν τη σταθερή κεφαλαιακή της θέση, μολονότι:
• στο εγκεκριμένο Σχέδιο Αναδιαρθρώσεως ενσωματώθηκαν ελάχιστα κεφαλαιακά μέτρα και
• οι παραδοχές της Ασκήσεως Προσομοιώσεως Ακραίων Καταστάσεων της ΕΑΤ αναφορικά με το Καθαρό Έσοδο Τόκων και τα Κέρδη προ Προβλέψεων εφαρμόζονται σε στοιχεία τα οποία έχουν ήδη υποστεί σημαντικές επιπτώσεις λόγω της συνεχούς δυσμενούς πορείας της Ελληνικής Οικονομίας κατά τα προηγούμενα έτη.

 

Σημειώνεται ότι τα χρηματοοικονομικά Αποτελέσματα Α΄ Εξαμήνου 2014 της Τραπέζης, μετά από τις διενεργηθείσες προβλέψεις ύψους Ευρώ 744 εκατ., είναι βελτιωμένα σε σχέση με αυτά που έχουν ληφθεί υπ’ όψιν στην Άσκηση.

Copyright © 1999-2022 Premium S.A. All rights reserved.