ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Τράπεζα Κύπρου-Stock options: Οι προϋποθέσεις για την εφαρμογή του προγράμματος

11:32 - 09 Νοε 2015 | ΤΡΑΠΕΖΕΣ
Σε διευκρινίσεις σχετικά με τις προϋποθέσεις εφαρμογής του προγράμματος δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών (stock options), που θα εξετάσει η γενική συνέλευση στις 24 Νοεμβρίου, προέβη η Τράπεζα Κύπρου.

Συγκεκριμένα, σχετικά με την Έκθεση/Σύσταση του διοικητικού συμβουλίου που συνοδεύει τα Ειδικά Ψηφίσματα, τα οποία θα εξεταστούν στην ετήσια γενική της συνέλευση στις 24 Νοεμβρίου 2015 και αφορούν την εφαρμογή Μακροπρόθεσμου Σχεδίου Παροχής Κινήτρων, η τράπεζα διευκρινίζει τα ακόλουθα:

Τα Δικαιώματα Προαίρεσης Αγοράς Μετοχών, που αποτελούν μέρος του Μακροπρόθεσμου Σχεδίου Παροχής Κινήτρων, θα σχεδιαστούν ώστε να κατοχυρώνονται μόνο εφόσον πληρούνται ορισμένες βασικές προϋποθέσεις απόδοσης.

Οι προϋποθέσεις αυτές σχετίζονται στο ελάχιστο με:

  • Την πλήρη αποπληρωμή του δανεισμού από τον Μηχανισμό Παροχής Έκτακτης Ρευστότητας.
  • Την άρση του περιορισμού πληρωμής μερίσματος.
  • Την ακύρωση των κυβερνητικών εγγυήσεων.
  • Την απόδοση των επηρεαζόμενων υπαλλήλων.

Τα Δικαιώματα θα παραχωρηθούν στις 31 Μαρτίου 2016 και θα μπορούν να εξασκηθούν μόνο μετά τις 31 Μαρτίου 2019. Οποιαδήποτε καθυστέρηση στην ημερομηνία παραχώρησης θα αντιστοιχούσε σε ανάλογη καθυστέρηση στην ημερομηνία εξάσκησης. Απαιτήσεις σε σχέση με την αναβολή, την εξάσκηση και την παρακράτηση των Δικαιωμάτων θα είναι σύμφωνη με τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Οδηγίας Κεφαλαιακών Απαιτήσεων και οποιωνδήποτε τοπικών κανονιστικών απαιτήσεων, και υπόκειται στην έγκριση των ρυθμιστικών αρχών.

Η λειτουργία και η επίβλεψη του προτεινόμενου ΜΣΠΚ έχει ανατεθεί στην Επιτροπή Ανθρώπινου Δυναμικού και Αμοιβών του διοικητικού συμβουλίου. 

Copyright © 1999-2021 Premium S.A. All rights reserved.