ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

ΕΚΤ: Στα €154 εκατ. τα κέρδη από τα ελληνικά ομόλογα

12:54 - 22 Φεβ 2018 | ΤΡΑΠΕΖΕΣ
Στα 1.275 εκατ. ευρώ ανήλθαν τα καθαρά κέρδη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) σύμφωνα με τις ελεγχθείσες οικονομικές καταστάσεις.

Ειδικότερα τα καθαρά κέρδη παρουσίασαν αύξηση κατά 82 εκατ. ευρώ, γεγονός που αποδίδεται κατά κύριο λόγο στην αύξηση των καθαρών τόκων-εσόδων από το χαρτοφυλάκιο δολαρίων ΗΠΑ και το χαρτοφυλάκιο του προγράμματος αγοράς περιουσιακών στοιχείων (asset purchase programme - APP).Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΚΤ, το 2017 οι καθαροί τόκοι-έσοδα ανήλθαν συνολικά σε 1.812 εκατ. ευρώ (2016: 1.648 εκατ. ευρώ). Οι καθαροί τόκοι-έσοδα επί των συναλλαγματικών διαθεσίμων αυξήθηκαν σε 534 εκατ. ευρώ (2016: 370 εκατ. ευρώ), ως αποτέλεσμα της αύξησης των τόκων-εσόδων από το χαρτοφυλάκιο δολαρίων ΗΠΑ.

Οι καθαροί τόκοι-έσοδα από το πρόγραμμα APP αυξήθηκαν κατά 140 εκατ. ευρώ σε 575 εκατ. ευρώ, ως αποτέλεσμα των συνεχιζόμενων αγορών τίτλων στο πλαίσιο του εν λόγω προγράμματος. Αντιθέτως, οι καθαροί τόκοι-έσοδα από το Πρόγραμμα για τις Αγορές Τίτλων (Securities Markets Programme - SMP) μειώθηκαν, λόγω εξοφλήσεων, σε 447 εκατ. ευρώ (2016: 520 εκατ. ευρώ). Οι τόκοι-έσοδα της ΕΚΤ από τα ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου που διακρατεί στο πλαίσιο του προγράμματος SMP ανήλθαν σε 154 εκατ. ευρώ (2016: 185 εκατ. ευρώ).

Τα πραγματοποιηθέντα κέρδη από χρηματοοικονομικές πράξεις μειώθηκαν σε 161 εκατ. ευρώ (2016: 225 εκατ. ευρώ). Η μείωση των καθαρών πραγματοποιηθέντων κερδών οφειλόταν κυρίως στα χαμηλότερα κέρδη από μεταβολές τιμών από τους τίτλους σε δολάρια ΗΠΑ.

Οι αποσβέσεις ανήλθαν σε 105 εκατ. ευρώ (2016: 148 εκατ. ευρώ), κυρίως λόγω της μείωσης της αγοραίας αξίας ορισμένων τίτλων που διακρατούνται στο χαρτοφυλάκιο δολαρίων ΗΠΑ σε συνδυασμό με την αύξηση των σχετικών αποδόσεων.

Στους τίτλους που διακρατούνται στα χαρτοφυλάκια νομισματικής πολιτικής της ΕΚΤ, οι οποίοι αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος (κόστος κτήσης προσαρμοσμένο με τις αποσβεσθείσες υπέρ ή υπό το άρτιο διαφορές) και υπόκεινται σε έλεγχο απομείωσης της αξίας τους, διενεργούνται έλεγχοι απομείωσης αξίας. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα αυτών των ελέγχων, δεν καταγράφηκαν ζημίες λόγω απομείωσης αξίας σε αυτά τα χαρτοφυλάκια.

Τα τέλη που επιβλήθηκαν στις εποπτευόμενες οντότητες ανήλθαν σε 437 εκατ. ευρώ (2016: 382 εκατ. ευρώ). Αυτά τα τέλη επιβάλλονται για την κάλυψη των δαπανών της ΕΚΤ που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της άσκησης των εποπτικών της καθηκόντων. Η αύξηση το 2017 αφορά κατά κύριο λόγο τις εργασίες που σχετίζονται με τη στοχευμένη αξιολόγηση των εσωτερικών υποδειγμάτων (targeted review of internal models - TRIM).

Οι συνολικές δαπάνες προσωπικού και οι λοιπές διοικητικές δαπάνες αυξήθηκαν σε 535 εκατ. ευρώ (2016: 467 εκατ. ευρώ) και 539 εκατ. ευρώ (2016: 487 εκατ. ευρώ) αντίστοιχα, λόγω της αύξησης των δαπανών που συνδέονται με την άσκηση των εποπτικών καθηκόντων της ΕΚΤ.

Το καθαρό κέρδος της ΕΚΤ διανέμεται στις εθνικές κεντρικές τράπεζες (ΕθνΚΤ) της ζώνης του ευρώ. Κατόπιν σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου πραγματοποιήθηκε ενδιάμεση διανομή κερδών ύψους 988 εκατ. ευρώ προς τις ΕθνΚΤ της ζώνης του ευρώ στις 31 Ιανουαρίου 2018. Κατά τη χθεσινή του συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να διανείμει τα εναπομένοντα κέρδη ύψους 287 εκατ. ευρώ στις 23 Φεβρουαρίου 2018.

Το συνολικό μέγεθος του ισολογισμού της ΕΚΤ αυξήθηκε κατά 19% σε 414 δισεκ. ευρώ (2016: 349 δισ. ευρώ). Η αύξηση αυτή οφείλεται σχεδόν αποκλειστικά στους τίτλους που αποκτήθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος APP.

Οι συνεχιζόμενες αγορές τίτλων στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος οδήγησαν σε αύξηση του ενοποιημένου ισολογισμού του Ευρωσυστήματος, κατά 22% σε 4.472 δισ. ευρώ (2016: 3.661 δισ. ευρώ).

Οι τίτλοι που διακρατεί το Ευρωσύστημα για τους σκοπούς της νομισματικής πολιτικής αυξήθηκαν κατά 732 δισ. ευρώ σε 2.386 δισ. ευρώ (2016: 1.654 δισ. ευρώ). Οι διακρατούμενοι τίτλοι που αποκτήθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος ΑΡΡ αυξήθηκαν κατά 754 δισεκ. ευρώ σε 2.286 δισεκ. ευρώ, ενώ οι τίτλοι που διακρατούνται στο πλαίσιο των πρώτων δύο προγραμμάτων αγοράς καλυμμένων ομολογιών και του SMP μειώθηκαν, λόγω εξοφλήσεων, κατά 9 δισ. ευρώ και 13 δισ. ευρώ αντίστοιχα.

Τελευταία τροποποίηση στις 12:57 - 22 Φεβ 2018
Copyright © 1999-2021 Premium S.A. All rights reserved.