ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Ελληνική Τράπεζα: ΑΜΚ 150 εκατ. ευρώ

11:35 - 29 Μαρ 2019 | ΤΡΑΠΕΖΕΣ
Με ανακοίνωσή της η Ελληνική Τράπεζα γνωστοποίησε την επιτυχή ολοκλήρωση της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου 150 εκατομμυρίων ευρώ μέσω εξασφαλισμένης έκδοσης δικαιωμάτων προτίμησης και ιδιωτικής τοποθέτησης. Παράλληλα, ανακοίνωσε την εισαγωγή 214.330.364 νέων κοινών μετοχών.

Στη σχετική ανακοίνωση αναφέρεται ότι η ΑΜΚ "αποδεικνύει έμπρακτα την εμπιστοσύνη και τη στήριξη των υφιστάμενων και των νέων μετόχων, προς το Διοικητικό Συμβούλιο και τη Διεύθυνση της Τράπεζας.

 

Ταυτόχρονα, βελτιώνει σημαντικά την κεφαλαιακή θέση της Τράπεζας, υποστηρίζοντας το όραμα της Διεύθυνσης, αλλά και την ταχύτερη υλοποίηση του στρατηγικού πλάνου της Τράπεζας".  

 

Ως αποτέλεσμα της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου, οι ακόλουθοι μέτοχοι κατέχουν πάνω από 5% του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας:

 

Όνομα Μετόχου Άμεση Συμμετοχή Έμμεση Συμμετοχή Συνολική Συμμετοχή
Wargaming Group Limited 20,19% 0,42% 20,61%
Δήμητρα Επενδυτική Δημόσια Λτδ 18,42% - 18,42%
Poppy SARL 17,30% - 17,30%
Third Point Hellenic Recovery Fund LP 12,59% - 12,59%
7Q Invest Ltd Ι Multi Opportunities  8,83% -  8,83%

 

 

Παράλληλα, η τράπεζα αναφέρει στην ανακοίνωσή της ότι "η πλήρως εξασφαλισμένη Έκδοση Δικαιωμάτων Προτίμησης και η Ιδιωτική Τοποθέτηση είχαν ως αποτέλεσμα την επιτυχημένη άντληση κεφαλαίων που αναλογούν στους μετόχους ύψους €150 εκ., αυξάνοντας τους ενδεικτικούς δείκτες Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET1 ratio) και Κεφαλαιακής Επάρκειας σε 17,8% και 20,4% αντιστοίχως, ενισχύοντας σημαντικά την κεφαλαιακή θέση της Εταιρείας.

 

Η Εταιρεία έχει εκδώσει 214.330.364 Νέες Συνήθεις Μετοχές, οι οποίες έχουν εισαχθεί στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου (το «ΧΑΚ») στις 28 Μαρτίου 2019, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του ΧΑΚ. Μετά την ολοκλήρωση της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου, το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας ανέρχεται σε 412.805.076 συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας € 0,50 η κάθε μία".

 

Η τράπεζα επισημαίνει ότι  "μέσα από την Απόκτηση στοιχείων της πρώην ΣΚΤ και την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου, η Τράπεζα έχει ενισχύσει σημαντικά τις δραστηριότητές της σε όλη την Κύπρο, με μια διευρυμένη και διαφοροποιημένη πελατειακή βάση βελτιώνοντας το χρηματοοικονομικό της προφίλ.

 

Η περίμετρος της Απόκτησης είναι συμπληρωματική προς το υφιστάμενο επιχειρηματικό μοντέλο, δημιουργώντας οικονομίες κλίμακας και συνέργειες.

Με περίπου 550 χιλιάδες πελάτες, η Ελληνική Τράπεζα κατέχει πλέον ηγετική θέση στη λιανική τραπεζική στην Κύπρο, με το μεγαλύτερο δίκτυο  καταστημάτων και ΑΤΜ στο νησί και μερίδιο αγοράς 39% στις καταθέσεις νοικοκυριών και μερίδιο αγοράς 30% στις χορηγήσεις σε νοικοκυριά.

Ο ισολογισμός του Ομίλου έχει μειωμένους κινδύνους και η ποιότητα του δανειακού χαρτοφυλακίου έχει βελτιωθεί σημαντικά.

 

Ο δείκτης ΜΕΧ1 της Τράπεζας υποχώρησε δραστικά από το 52% στο 25% περίπου, στις 30 Σεπτεμβρίου 2018, ενώ ο δείκτης των καθαρών ΜΕΧ1 προς περιουσιακά στοιχεία μειώθηκε από το 12% στο 4%.

 

Αναβαθμίσεις από διεθνείς οίκους αξιολόγησης: Η απόκτηση ενίσχυσε τη θέση της Τράπεζας στην αγορά και σε συνδυασμό με την επιτυχή Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου οδήγησε στη βελτίωση του χρηματοοικονομικού της προφίλ, κάτι το οποίο αντανακλάται στις πρόσφατες αναβαθμίσεις από τους διεθνείς οίκους αξιολόγησης Moody’s Investor Service και Fitch Ratings σε B3 και B+, αντίστοιχα.

 

Πελατοκεντρική προσέγγιση και ομαλή διαδικασία ενσωμάτωσης: Στόχος μας είναι να παρέχουμε άριστες υπηρεσίες και ανταγωνιστικά προϊόντα στη διευρυμένη πελατειακή μας βάση, ενώ συνεχίζουμε δυναμικά να χρηματοδοτούμε την ανάπτυξη της πραγματικής οικονομίας. Στρατηγική μας προτεραιότητα είναι η ταχεία και απρόσκοπτη μετάβαση στη νέα εποχή και η επιτυχής ενσωμάτωση των στοιχείων που έχουν αποκτηθεί. Ως εκ τούτου, ένα σχέδιο ευρείας κλίμακας έχει καταρτισθεί και υλοποιείται όσον αφορά την ενσωμάτωση, με την πλήρη στήριξη του Διοικητικού Συμβουλίου, της Διεύθυνσης και του προσωπικού της  Ελληνικής Τράπεζας".

Τελευταία τροποποίηση στις 11:42 - 29 Μαρ 2019
Copyright © 1999-2020 Premium S.A. All rights reserved.