ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Τι έδειξαν τα αποτελέσματα 9μηνου των τραπεζών Κύριο

13:03 - 25 Νοε 2019 | ΤΡΑΠΕΖΕΣ
Σε τροχιά ανάκαμψης και βελτίωσης των βασικών οικονομικών τους μεγεθών έδειξαν ότι βρίσκονται οι τέσσερις μεγάλες ελληνικές τράπεζες με αφορμή την δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων εννιαμήνου την περασμένη εβδομάδα.

Όπως σημείωσαν και στις αναλύσεις τους διεθνείς και εγχώριοι οίκοι οι ελληνικές τράπεζες ευνοούνται πλέον επειδή έχουν στη διάθεσή τους ένα διευρυμένο «οπλοστάσιο» για την αντιμετώπιση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, καθώς ενεργοποιείται πολύ σύντομα το σχέδιο «Ηρακλής». Θετικοί καταλύτες για τις τράπεζες είναι, το θετικό μακροοικονομικό/πολιτικό περιβάλλον, οι προσδοκίες για συστημική λύση για τη μείωση των NPEs, η βελτίωση στον κλάδο των ακινήτων που δίνει ώθηση στην τιμολόγηση των εξασφαλίσεων, η συνεχιζόμενη μείωση στα κόστη, η ανάκαμψη των προμηθειών, οι προσδοκίες για υψηλότερη ρευστότητα μετά την πλήρη κατάργηση των capital controls και η στήριξη των αποτιμήσεων από τις χαμηλότερες αποδόσεις των ελληνικών κρατικών ομολόγων.

Οι περισσότεροι αναλυτές συμφωνούν ότι μέσα στο 2020 και με τα ευρωπαϊκά stress tests να είναι προγραμματισμένα για τον ερχόμενο Ιούλιο,  οι ελληνικές τράπεζες να προχωρήσουν σε αυξήσεις κεφαλαίου. Οι στόχοι για τα «κόκκινα» δάνεια χαρακτηρίζονται δύσκολοι, αλλά μπορούν να επιτευχθούν. Οι τράπεζες έχουν δεσμευθεί στον SSM να μειώσουν  σταδιακά το απόθεμα μη εξυπηρετούμενων δανείων κατά περισσότερο από 63% το 2021. Αυτή η μείωση θα διευκολυνθεί από το σχέδιο «Ηρακλής», σε συνδυασμό με τη βελτίωση του οικονομικού κλίματος και την εμπειρία των τραπεζών στην εσωτερική διαχείριση των κόκκινων δανείων.

Ας περιγράψουμε τα βασικά οικονομικά μεγέθη των τεσσάρων τραπεζών για το φετινό εννεάμηνο του 2019.

ALPHA BANK

Σε 91,6 εκατ. ευρώ, έναντι 53,8 εκατ. ευρώ ανήλθαν τα κέρδη μετά από φόρους που αντιστοιχούν στους μετόχους. Τα βασικά στοιχεία των αποτελεσμάτων είναι: Ισχυρή κεφαλαιακή βάση με Δείκτη Κεφαλαίων Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET1) 18% στο τέλος Σεπτεμβρίου 2019, ενισχυμένο κατά 25 μονάδες βάσης, κυρίως ως αποτέλεσμα της βελτιωμένης αποτίμησης του χαρτοφυλακίου των ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου. Ο Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας (CAD) ανήλθε σε 18,1%. Η Ενσώματη Καθαρή Θέση ενισχύθηκε περαιτέρω σε 8 δισ. ευρώ έναντι 7,9 δισ. στο τέλος του β’ τριμήνου. Η Ενσώματη Λογιστική Αξία ανά Μετοχή διαμορφώθηκε σε 5,2 ευρώ. * Τα Μη Εξυπηρετούμενα Ανοίγματα στην Ελλάδα μειώθηκαν κατά 2,1 δισ. το γ’ τρίμηνο, κυρίως ως αποτέλεσμα της αναταξινόμησης χαρτοφυλακίου επιλεγμένων μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων (“Project Neptune”) στα «Στοιχεία Ενεργητικού προς Πώληση», ενόψει της αναμενόμενης πώλησής τους. Από την αρχή του έτους, η Τράπεζα κατέγραψε οργανική μείωση των μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων ύψους 0,9 δισ. ευρώ.

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

Σημαντικά ενισχυμένα είναι τα κέρδη μετά φόρων από συνεχιζόμενες δραστηριότητες του Ομίλου στο εννεάμηνο καθώς σύμφωνα με τις λογιστικές καταστάσεις αυξήθηκαν σε €423 εκατ. από €61 εκατ. το εννεάμηνο 2018.

Την ίδια στιγμή: 

Τα καθαρά έσοδα από τόκους ενισχύθηκαν κατά 7% σε ετήσια βάση, ανερχόμενα σε €898 εκατ. το εννεάμηνο 2019, αντανακλώντας τη σημαντική αύξηση των επιτοκιακών εσόδων από χρεόγραφα, καθώς και τη σταθεροποίηση των επιτοκιακών εσόδων από δάνεια

Η σταδιακή ανάκαμψη στα καθαρά έσοδα από προμήθειες συνεχίστηκε (+5% σε ετήσια βάση), αντικατοπτρίζοντας τη σημαντική αύξηση των εσόδων από προμήθειες Λιανικής Τραπεζικής (+12% σε ετήσια βάση)

* Παρά την αρνητική εποχικότητα του Γ’ τριμήνου 2019 και τη διεξαγωγή εκλογών το Β’ τρίμηνο 2019, οι εκταμιεύσεις δανείων της ΕΤΕ στην Ελλάδα ανήλθαν σε €2,2 δισ. το εννεάμηνο 2019 (+36% σε ετήσια βάση), αντανακλώντας τις εκταμιεύσεις δανείων προς επιχειρήσεις

ΕUROBANK

Oι επιδόσεις της Eurobank ήταν θετικές το εννεάμηνο 2019. Οι βασικοί επιχειρησιακοί δείκτες βελτιώθηκαν και η Τράπεζα πλησιάζει προς την ολοκλήρωση του πλάνου μείωσης των NPE της.

Τα καθαρά κέρδη σε ενοποιημένο επίπεδο διαμορφώθηκαν σε €149εκ. το εννεάμηνο 2019.

Tα  υποχώρησαν κατά 3,0% στο εννεάμηνο σε €1.031εκ. αλλά αυξήθηκαν κατά 1,1% στο Γ΄ τρίμηνο σε €346εκ. Το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο διαμορφώθηκε σε 2,25% το εννεάμηνο 2019 σε σχέση με 2,49% την αντίστοιχη περίοδο του 2018.

Τα καθαρά έσοδα από αμοιβές και προμήθειες ενισχύθηκαν κατά 15,2% σε ετήσια βάση και ανήλθαν σε €250εκ., κυρίως λόγω των εσόδων από ενοίκια της Grivalia ύψους €29εκ. και υψηλότερων εσόδων από τις εργασίες του Δικτύου καταστημάτων. Σε τριμηνιαία βάση, τα καθαρά έσοδα από αμοιβές και προμήθειες αυξήθηκαν κατά 4,9% σε €94εκ. και αντιστοιχούσαν σε 60 μονάδες βάσης επί του συνολικού ενεργητικού. Η αύξηση οφείλεται τόσο στις εργασίες στην Ελλάδα όσο και σε αυτές του εξωτερικού (+3,0% και +9,2% στο τρίμηνο αντίστοιχα).

Τα οργανικά έσοδα παρέμειναν σταθερά το εννεάμηνο σε €1.281εκ., ενώ ενισχύθηκαν κατά 1,9% το Γ΄ τρίμηνο σε €440εκ. Τα συνολικά έσοδα υποχώρησαν κατά 1,3% το εννεάμηνο και 7,4% το Γ΄ τρίμηνο λόγω μείωσης των λοιπών εσόδων.

Οι Λειτουργικές δαπάνες, σε συγκρίσιμη βάση, υποχώρησαν κατά 2,0% στην Ελλάδα και ήταν αμετάβλητες σε επίπεδο Ομίλου το εννεάμηνο 2019.

Τα οργανικά κέρδη προ προβλέψεων υποχώρησαν σε ετήσια βάση κατά 2,9% σε €609εκ., αλλά αυξήθηκαν σε τριμηνιαία βάση κατά 1,0% σε €210εκ. Τα συνολικά κέρδη προ προβλέψεων μειώθηκαν κατά 5,2% το εννεάμηνο σε €693εκ. και 15,9% το τρίμηνο σε €223εκ.

ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Κέρδη προ φόρων από συνεχιζόμενες δραστηριότητες ύψους 146 εκατ. ευρώ, έναντι 98 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2018 παρουσίασε η Πειραιώς. 

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, τα επαναλαμβανόμενα κέρδη προ φόρων το 3ο 3μηνο 2019 (χωρίς το κόστος του προγράμματος αποχώρησης) ανήλθαν σε €73 εκατ., αυξημένα κατά 46% σε τριμηνιαία και 12% σε ετήσια βάση. Τα καθαρά κέρδη του Ομίλου αυξήθηκαν σε €49 εκατ. το 3ο 3μηνο 2019, από €19 εκατ. το 2ο 3μηνο, ενώ τα καθαρά κέρδη από συνεχιζόμενες δραστηριότητες που αναλογούν στους μετόχους διαμορφώθηκαν στα €44 εκατ. από €20 εκατ. αντιστοίχως.

Τα βασικά μεγέθη έχουν ως εξής: 

Τα καθαρά έσοδα τόκων κατά το 3ο 3μηνο 2019 ανήλθαν σε €353 εκατ., αυξημένα κατά 1% ετησίως, και σε €1.072 εκατ. στο 9μηνο 2019, κατά 2% αυξημένα ετησίως. Τα €2,9 δισ. εκταμιεύσεων νέων δανείων κατά τα 3 τελευταία τρίμηνα συνεισέφεραν θετικά στα έσοδα τόκων, ενώ το κόστος χρηματοδότησης από καταθέσεις πελατών και διατραπεζική ήταν επίσης υποστηρικτικό. Αποτέλεσμα των παραπάνω ήταν ότι τα έσοδα τόκων του 3μήνου σχεδόν απορρόφησαν το κόστος της νέας έκδοσης ομολόγου Tier 2. To κόστος των νέων προθεσμιακών καταθέσεων υποχώρησε στις 52μβ το 3ο 3μηνο 2019 από 57μβ το 2ο 3μηνο 2019, ενώ το κόστος διατραπεζικών repos έχει υποχωρήσει σε αρνητικά επίπεδα. Το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο (ΝΙΜ) το 9μηνο του 2019 ανήλθε στις 242μβ, σχεδόν σταθερό έναντι του 9μήνου 2018 (245μβ).

Τα καθαρά έσοδα προμηθειών κατά το 3ο 3μηνο 2019 έφτασαν τα €81 εκατ., αυξημένα κατά 6% σε συγκρίσιμη ετήσια βάση, ενώ η ίδια ποσοστιαία ετήσια αύξηση σημειώθηκε και στο 9μηνο 2019 σε συγκρίσιμη βάση. Οι όγκοι προμηθειών από βοηθητικές εργασίες συνέχισαν να βελτιώνονται, λόγω των αυξημένων νέων χορηγήσεων, των εργασιών επενδυτικής τραπεζικής και διαχείρισης κεφαλαίων, καθώς και των υπηρεσιών συναλλακτικής τραπεζικής. Θα πρέπει να σημειωθεί, ότι τα καθαρά έσοδα τόκων και προμηθειών, δηλαδή των δύο βασικών κατηγοριών εσόδων, συνεισέφεραν το 95% επί των καθαρών εσόδων της Τράπεζας κατά το 9μηνο 2019.

ΑΝΕΣΤΗΣ ΝΤΟΚΑΣ

Τελευταία τροποποίηση στις 13:09 - 25 Νοε 2019
Copyright © 1999-2020 Premium S.A. All rights reserved.