ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Attica Bank: Αύξηση καταθέσεων 18,3% στο εννεάμηνο του 2019 Κύριο

19:30 - 17 Δεκ 2019 | ΤΡΑΠΕΖΕΣ
Στα 2,5 δισ. ευρώ διαμορφώθηκαν οι καταθέσεις της Attica Bank το εννεάμηνο του 2019, αυξημένες κατά 18,3% συγκριτικά με το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2018.

Παράλληλα, ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPE Ratio) ανέρχεται σε 39,4% (2018:33,5%), ενώ η κάλυψη των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPE Cash Coverage Ratio) από τις συνολικές προβλέψεις απομείωσης για δάνεια και απαιτήσεις, ανέρχεται σε 32,2% (2018:34%) χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι εμπράγματες εξασφαλίσεις.

Ο δείκτης δανείων και προκαταβολών σε πελάτες (μετά από προβλέψεις) προς καταθέσεις ανήλθε σε 61,5% για τον Όμιλο, μειωμένος σε σχέση με την 31.12.2018 και σημαντικά μειωμένος σε σχέση με την 30.09.2018 (95,4%).Ο Δείκτης Δανείων (προ προβλέψεων) προς Καταθέσεις για τον Όμιλο ανήλθε σε 72,3% κατά την 30.09.2019 και εμφανίζεται μειωμένος έναντι της 31.12.2018 (80,9%).

Τα έσοδα από αμοιβές και προμήθειες παρέμειναν οριακά αμετάβλητα σε σχέση με την 30.09.2018 (μειωμένα κατά 3%) και διαμορφώθηκαν σε 10,4 εκ. ευρώ.

Τα κέρδη προ φόρων και προβλέψεων διαμορφώθηκαν σε 2.539 χιλ. ευρώ, μειωμένα κατά € 7,4 εκ. σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο (30.09.2018).

Διοίκηση: Η τράπεζα θα επιτύχει τους επιχειρηματικούς στόχους της

Η συνολική επίδοση της Attica Bank και στο τρίτο τρίμηνο του 2019 παρέμεινε θετική, επιβεβαιώνοντας την συνεχή προσπάθεια που καταβάλλει η Διοίκηση προς την κατευθύνση της ενίσχυσης της κερδοφορίας και της εξυγίανσης του ισολογισμού της.

Για ένα ακόμη τρίμηνο, ο Όμιλος συνέχισε να βελτιώνει την ρευστότητά του, καθώς αυξήθηκαν τα υπόλοιπα των καταθέσεων σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2018 κατά 18,3%. Αυτό οδήγησε στη μείωση του δείκτη δανείων προς καταθέσεις από 95,4% σε 61,5% μέσα σε ένα έτος.

Όσον αφορά στις νέες χρηματοδοτήσεις και αναχρηματοδοτήσεις, το πρώτο εννεάμηνο του 2019 εκταμιεύθηκαν περίπου €75 εκατ. και η Attica Bank συνεχίζει την προσπάθειά της να διευρύνει τη θέση της στην αγορά.

Αναφορικά με την κερδοφορία, το λειτουργικό κόστος (μη συμπεριλαμβανομένων των αποσβέσεων) μειώθηκε κατά 9% ετησίως σε επαναλαμβανόμενη βάση. Η συνεχιζόμενη μείωση του λειτουργικού κόστους καθώς και τα συνεχιζομένα κέρδη από χρηματοοικονομικές πράξεις αντιστάθμισαν τα μειωμένα έσοδα κατά τη διάρκεια του τρίτου τριμήνου.

Η επίδοση της Τράπεζας κατά το τρίτο τρίμηνο καταδεικνύει ότι έχει πλέον ανακτήσει την εμπιστοσύνη του καταθετικού κοινού και προετοιμάζεται για τη συστηματική αύξηση των χορηγήσεων. Η βελτίωση με ταχείς ρυθμούς του οικονομικού περιβάλλοντος σε συνδυασμό με τη βελτίωση των μακροοικονομικών συνθηκών αναμένεται ότι θα ενισχύσει την εγχώρια ζήτηση και κατ’επέκταση τη ζήτηση για κεφάλαια.

Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την ισχυρή πεποίθηση ότι η Τράπεζα θα επιτύχει τους επιχειρηματικούς στόχους που έχει θέσει, οδηγώντας σε αύξηση των εσόδων της μέσα από την διεύρυνση της γκάμας των προιόντων και σε συγκράτηση του κόστους, μέσω της αποδοτικότερης λειτουργίας της.

 

Copyright © 1999-2020 Premium S.A. All rights reserved.