ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Πειραιώς: Μείωση μετοχικού κεφαλαίου-Διανομή των μετοχών της Phoenix Vega Mezz

18:19 - 04 Αυγ 2021 | ΤΡΑΠΕΖΕΣ
Τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της σε είδος, με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε κοινής μετοχής και τη διανομή στους μετόχους της μετοχών έκδοσης της εταιρείας με την επωνυμία Phoenix Vega Mezz Plc, ανακοίνωσε η Πειραιώς Financial Holdings.

Πιο αναλυτικά:

Η Πειραιώς Financial Holdings A.E. («Πειραιώς Holdings» ή «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, που συνεδρίασε στις 22 Ιουνίου 2021, μεταξύ άλλων, ενέκρινε τη μείωση του μετοχικού της κεφαλαίου σε είδος, με μείωση της ονομαστικής αξίας έκαστης κοινής μετοχής έκδοσης της Εταιρείας κατά €0,05 και τη διανομή στους μετόχους της των μετοχών της εταιρείας με την επωνυμία “Phoenix Vega Mezz Plc” με έδρα στην Κύπρο («Phoenix Vega Mezz»), αντίστοιχης αξίας της μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου της Πειραιώς Holdings, με αναλογία 1 μετοχή της Phoenix Vega Mezz για κάθε 1 μετοχή της Εταιρείας που ήδη κατέχουν.

Μετά την προαναφερθείσα απόφαση, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε €1.187.848.861,85 και ο συνολικός αριθμός μετοχών παραμένει αμετάβλητος, δηλαδή 1.250.367.223 κοινές μετοχές με δικαίωμα ψήφου ονομαστικής αξίας €0,95 η κάθε μία. Το Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων, με την απόφασή του 70056/25.06.2021, ενέκρινε την τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας.

Στις 04.08.2021, η Επιτροπή Εταιρικών Πράξεων του Χρηματιστηρίου Αθηνών («Χ.Α.») ενημερώθηκε για την προαναφερθείσα Εταιρική Πράξη της Εταιρείας («Εταιρική Πράξη»).

Με βάση τα παραπάνω, η Πειραιώς Holdings ανακοινώνει ότι η Παρασκευή, 06 Αυγούστου 2021 είναι η τελευταία ημέρα διαπραγμάτευσης κατά την οποία οι μετοχές της θα διαπραγματεύονται με δικαίωμα συμμετοχής στη διανομή μετοχών που εκδίδει η Phoenix Vega Mezz.

Από τη Δευτέρα, 09 Αυγούστου 2021, οι μετοχές της Πειραιώς Holdings θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών με τη νέα ονομαστική αξία €0,95 ανά μετοχή και χωρίς δικαίωμα συμμετοχής στην προαναφερθείσα διανομή. Η τιμή της μετοχής της Εταιρείας δεν θα προσαρμοσθεί.

Οι δικαιούχοι της διανομής των μετοχών που εκδόθηκαν από την Phoenix Vega Mezz θα είναι οι μέτοχοι της Εταιρείας που είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (DSS) στις 10 Αυγούστου 2021 (record date).

Επιπλέον, η Πειραιώς Holdings ανακοινώνει ότι στις 04.08.2021, η Επιτροπή Λειτουργίας Αγορών του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των μετοχών της Phoenix Vega Mezz στην κατηγορία διαπραγμάτευσης της Εναλλακτικής Αγοράς EN.A. PLUS του Χρηματιστηρίου Αθηνών («EN.A. PLUS»), υπό την προϋπόθεση ολοκλήρωσης της ανωτέρω Εταιρικής Πράξης της Πειραιώς Holdings («Ένταξη»). Σύμβουλος ΕΝ.Α για την Ένταξη είναι η Grant Thornton («Σύμβουλος ΕΝ.Α.»).

Το αναμενόμενο χρονοδιάγραμμα των παραπάνω περιγραφόμενων ενεργειών παρουσιάζεται παρακάτω:

sedfrgterfwedc

Κάθε μία από τις παραπάνω ημερομηνίες υπόκειται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Ωστόσο, οποιαδήποτε αλλαγή θα κοινοποιηθεί έγκαιρα στο κοινό μέσω ανακοινώσεων στον ιστότοπό μας και στο Ημερήσιο Στατιστικό Δελτίο του Χ.Α., όπως προβλέπεται από το σχετικό νομικό πλαίσιο.

Copyright © 1999-2022 Premium S.A. All rights reserved.