ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Στις 4/6 η γ.σ. των μετόχων της ΕΥΑΘ

15:54 - 04 Ιουν 2009 | ΥΔΡΕΥΣΗ
Στις 4/6 θα συγκληθεί η ετήσια τακτική γ.σ. των μετόχων της ΕΥΑΘ. Ως θέματα ημερήσιας διάταξης της γ.σ. περιλαμβάνονται τα εξής:
Θέμα 1ο Έγκριση ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας, εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και ορκωτών ελεγκτών για την Θ' Εταιρική χρήση (1-1-2008 έως 31-12-2008).

Θέμα 2ο Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της τελευταίας Διαχειριστικής Χρήσης (1-1-2008 έως 31-12-2008).

Θέμα 3ο Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την εταιρική χρήση 2008 και καθορισμός αμοιβών Προέδρου, Διευθύνοντος Συμβούλου, μελών και γραμματέα Δ.Σ. κατά την εταιρική χρήση 2009.

Θέμα 4ο Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών και των αναπληρωτών τους για τη χρήση 2009 και έγκριση αμοιβών τους.

Θέμα 5ο Έγκριση διανομής μερίσματος στους μετόχους της εταιρείας.

Θέμα 6ο Επικύρωση αντικατάστασης μελών Δ.Σ.

Θέμα 7ο Έγκριση μετατόπισης χρονοδιαγράμματος διάθεσης αντληθέντων κεφαλαίων ως προς την κατασκευή του κτιρίου.

Θέμα 8ο Επικύρωση αποφάσεων Διοικητικού Συμβουλίου για τροποποιήσεις της εγκεκριμένης τιμολογιακής πολιτικής για το έτος 2009

Θέμα 9ο Ίδρυση & Λειτουργία Κέντρου Ερευνών Ύδρευσης & Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης (ΚΕ ΕΥΑΘ) ως θυγατρικής εταιρείας της ΕΥΑΘ Α.Ε.

Θέμα 10ο Σχέδιο προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Κύρρου της Δ.Ε.Υ.Α. Κύρρου και της ΕΥΑΘ Α.Ε. για την κατασκευή δικτύου αποχέτευσης και εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων τοπικού διαμερίσματος Αραβησσού.

Θέμα 11ο Έγκριση ενιαίου τιμολογίου ύδρευσης ? αποχέτευσης για την εκτέλεση έργων της ΕΥΑΘ Α.Ε.

Θέμα 12ο Παροχή άδειας, κατ? άρθρο 23 Κ.Ν. 2190/1920, σε μέλη Δ.Σ. και Διευθυντικά στελέχη να μετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο θυγατρικής εταιρείας της ΕΥΑΘ Α.Ε.

Θέμα 13ο Χορηγίες - Δωρεές
Copyright © 1999-2022 Premium S.A. All rights reserved.