ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

ΕΥΔΑΠ: Ζημιά απομείωσης 17 εκατ. ευρώ από Attica Bank

16:17 - 19 Δεκ 2016 | ΥΔΡΕΥΣΗ
Σε 17 εκατ. ευρώ ανέρχεται η ζημιά απομείωσης από τη συμμετοχή της ΕΥΔΑΠ στην ΑΜΚ της Attica Bank με βάση την τιμή τιμή κλεισίματος μετοχής της τελευταίας στις 16/12.

Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση της ΕΥΔΑΠ, στην Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση για την περίοδο 1/1/2016-30/06/2016 η εταιρεία ανέφερε ότι συμμετείχε στην ΑΜΚ της Attica Bank με το ποσό των 20 εκατ. ευρώ. Η επένδυση αυτή εντάχθηκε στην κατηγορία των διαθεσίμων προς πώληση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και αποτιμήθηκε στην εύλογη αξία τους σύμφωνα με την επίσημη τιμή του Χρηματιστηρίου Αθηνών κατά την 30/06/2016. Οι ζημιές που προέκυψαν λόγω μεταβολής της εύλογης αξίας καταχωρήθηκαν στα λοιπά συνολικά έσοδα χωρίς να επιβαρύνουν τα αποτελέσματα της περιόδου.

 

Ως εκ τούτου, στην Εξαμηνιαία Έκθεση 2016, δεν αναγνωρίστηκε ζημιά απομείωσης ύψους 14.066 χιλ. ευρώ στα αποτελέσματα της εν λόγω περιόδου, που αφορά τη διαφορά μεταξύ της εύλογης αξίας της επένδυσης της Εταιρείας σε μετοχές της Attica Bank ΑΤΕ και του κόστους κτήσης αυτής, η οποία είχε καταχωρηθεί απευθείας στα ίδια κεφάλαια μέσω λοιπών συνολικών εσόδων, σύμφωνα με την παρ. 67 του ΔΛΠ 39, παρότι υπήρχε αντικειμενική απόδειξη απομείωσής της, ήτοι σημαντική μείωση της εύλογης αξίας αυτής κάτω του κόστους κτήσης, σύμφωνα με την παρ. 61 του ΔΛΠ 39.

 

Η επίδραση που θα είχε η αναγνώριση της σχετικής ζημιάς απομείωσης στα αποτελέσματα της περιόδου 1/1/2016-30/06/2016 σε ενοποιημένη και μη βάση σε βασικά οικονομικά μεγέθη της Εταιρείας διαμορφώνεται ως εξής:

 

Τα αποτελέσματα προ φόρων θα ήταν μειωμένα κατά 14.066 χιλ. ευρώ ήτοι από 26.246 χιλ. ευρώ σε 12.180 χιλ. ευρώ. Τα αποτελέσματα μετά φόρων θα ήταν μειωμένα κατά 9.987 χιλ. ευρώ ήτοι από 17.314 χιλ. ευρώ σε 7.327 χιλ. ευρώ ενώ τα ίδια κεφάλαια θα παραμείνουν αμετάβλητα.

Η σχετική ζημιά απομείωσης όπως διαμορφώνεται σήμερα, 19 Δεκεμβρίου 2016 ανέρχεται σε 17.000 χιλ. (τιμή κλεισίματος μετοχής Attica Bank ATE 16/12/2016).

 

Η Εταιρεία κατά τη σύνταξη, για σκοπούς διοικητικής πληροφόρησης, των 9μηνων Οικονομικών Καταστάσεων, αναγνώρισε την σχετική ζημία απομείωσης ποσού 17.000 χιλ. ευρώ στα αποτελέσματα της περιόδου 1/1/2016-30/9/2016 και τα βασικά οικονομικά μεγέθη διαμορφώθηκαν ως εξής: αποτέλεσμα προ φόρων 30.946 χιλ. ευρώ και αποτέλεσμα μετά φόρων 18.923 χιλ. ευρώ.

Ως εκ τούτου, η ετήσια οικονομική έκθεση της χρήσης 2016 θα περιλαμβάνει την σχετική ζημία απομείωσης, καταλήγει η ανακοίνωση της εταιρείας.

Copyright © 1999-2020 Premium S.A. All rights reserved.