ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Ατερμων: Διευκρινίσεις για επιτήρηση μετοχών

18:10 - 30 Νοε 2009 | ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Στην κατηγορία Επιτήρησης από τις 16/10/2006, κατόπιν της από 13/10/2006 απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σύμφωνα με το άρθρο 212, παρ.1 περίπτωση (η) του Κανονισμού του ΧΑ, όπως ίσχυε τότε, μεταφέρθηκε η Ατερμων.

Συγκεκριμένα:
Στις ατομικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις δεν απεικονίζονταν ορθά επενδύσεις της Εταιρίας σε τρεις ανώνυμες εταιρίες εσωτερικού και εξωτερικού ενώ δεν περιλαμβάνονταν στις σημειώσεις των οικονομικών καταστάσεων συναλλαγές με συνδεδεμένα φυσικά και νομικά πρόσωπα, όπως προβλέπεται από τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα.
 
Ηδη η Εταιρία προέβη στην ορθή απεικόνιση των επενδύσεων σε τρεις ανώνυμες εταιρίες του εσωτερικού και του εξωτερικού στις δημοσιευθείσες οικονομικές καταστάσεις, ενώ στις σημειώσεις των οικονομικών καταστάσεων συμπεριλαμβάνονται και οι συναλλαγές με συνδεδεμένα φυσικά και νομικά πρόσωπα όπως αυτό προβλέπεται από τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα.

Copyright © 1999-2022 Premium S.A. All rights reserved.