ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Ανακοίνωση αναφορικά με την οριστική εξαγορά ποσοστού 70% των μετοχών των ναυτιλιακών εταιριών STERLING SHIPHOLDINGS AE και PYRAMID NAVIGATION INC από την εταιρία FREEDOM TANKERS SA

16:45 - 01 Μαρ 2007 | ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σε συνέχεια της από 12/2/2007 ανακοίνωσης της εταιρίας μας αναφορικά με την οριστική εξαγορά ποσοστού 70% των μετοχών των ναυτιλιακών εταιριών STERLING SHIPHOLDINGS AE και PYRAMID NAVIGATION INC από την εταιρία FREEDOM TANKERS SA συμπληρώνουμε τα εξής:
α) Το ποσό των 1.650.000 ευρώ, το οποίο υποχρεούται η πωλήτρια εταιρία FREEDOM TANKERS SA να επιστρέψει στην εταιρία μας, θα καταβληθεί σταδιακά και άτοκα το αργότερο εντός χρονικού διαστήματος δύο (2) ετών από την 30/1/2007, ημερομηνία υπογραφής του σχετικού συμφωνητικού. Ο ανωτέρω τρόπος και χρόνος καταβολής επετεύχθη κάτω από συνθήκες διαπραγμάτευσης ιδιαίτερα δυσχερείς, δεδομένου ότι η εταιρία FREEDOM TANKERS SA είχε ήδη εισπράξει το ποσό των 14.950.000 ευρώ συνολικά από την εταιρία μας και την εταιρία ΓΕΝΕΡ ΑΕ και η πρωτοβουλία για την διαφοροποίηση από τα αρχικώς συμφωνηθέντα μέχρι την τελική συμφωνία προήρχετο από την εταιρία μας και την ΓΕΝΕΡ ΑΕ, η δε FREEDOM TANKERS SA απεδέχθη τελικώς το σχετικό αίτημα παρότι ουδεμία υποχρέωση είχε γι'' αυτό.
β) Το ποσό των 4.450.000 ευρώ, το οποίο η εταιρία μας, μετά την διαμορφωθείσα τελική συμφωνία, οφείλει να επιστρέψει στην εταιρία ΓΕΝΕΡ ΑΕ, θα τακτοποιηθεί μέχρι την 31/5/2007, αφού προηγουμένως συμψηφισθεί σε αυτό το οφειλόμενο από την ΓΕΝΕΡ ΑΕ στην εταιρία μας ποσό, το οποίο την 30/1/2007 ανήρχετο στο ύψος των 871.667,43 ευρώ.

Copyright © 1999-2021 Premium S.A. All rights reserved.