ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Aνακοίνωση σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν. 3556/2007

09:18 - 01 Νοε 2007 | ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Η Εταιρία «ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.», βάσει του άρθρου 27 παρ. 3 του ν. 3556/2007 και της Εγκυκλίου 33 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, οι μέτοχοι οι οποίοι κατέχουν μετοχές με δικαίωμα ψήφου με ποσοστό μεγαλύτερο του 5% και είχαν ενημερώσει σχετικά την Εταιρία βάσει του άρθρου 27 παρ. 2, ή βάσει προγενέστερης νομοθεσίας, είναι οι εξής: 1. Ο μέτοχος κος Θεόδωρος Βασιλάκης, Πρόεδρος Δ.Σ., ενημέρωσε ότι κατέχει άμεσα 14.342.840 κοινές ονομαστικές μετοχές που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 20,083% επί του συνόλου των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου στην εταιρία και μέσω των εταιριών «Autohellas ΑΕ» και «Transmarine Ltd», 9.846.900 κοινές ονοματικές μετοχές που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 13,788% του συνόλου των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου στην εταιρία, ήτοι συνολικά ελέγχει άμεσα και έμμεσα 24.189.740 κοινές ονοματικές μετοχές της Εταιρίας που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 33,871% επί του συνόλου των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου. 2. Η μέτοχος «Autohellas ΑΕ» ενημέρωσε ότι κατέχει 4.947.920 κοινές ονομαστικές μετοχές που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 6.928% του συνόλου των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου στην εταιρία. 3. Η μέτοχος «Transmarine Ltd» ενημέρωσε ότι κατέχει 4.898.980 κοινές ονομαστικές μετοχές που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 6.860% του συνόλου των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου στην εταιρία. 4. Ο μέτοχος κ. Αθανάσιος Λασκαρίδης, ενημέρωσε ότι κατέχει 8.125.360 κοινές ονομαστικές μετοχές με ισάριθμα δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 11.377% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας. 5. Ο μέτοχος κ. Παναγιώτης Λασκαρίδης, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ενημέρωσε ότι κατέχει 5.416.920 κοινές ονομαστικές μετοχές με ισάριθμα δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 7.585% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας. 6. Η μέτοχος «Cantel Participations Ltd» ενημέρωσε ότι κατέχει 4.445.060 κοινές ονομαστικές μετοχές με ισάριθμα δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 6.224% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας. 7. O μέτοχος κος Λεωνίδας Ιωάννου ενημέρωσε ότι κατέχει 4.362.560 κοινές ονομαστικές μετοχές με ισάριθμα δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 6.109% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας.
Τέλος η Εταιρία ενημερώνει τους κ.κ. μετόχους που κατέχουν σημαντική συμμετοχή στο μετοχικό της κεφάλαιο, ότι μετά την αλλαγή του τρόπου δημοσιοποίησης των μεταβολών των σημαντικών συμμετοχών, στο πλαίσιο της εφαρμογής του ν. 3556/2007 και της συνακόλουθης κατάργησης του ΠΔ 51/1992, δεν προβλέπεται πλέον η καταβολή πόρου προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
Η παρούσα ανακοίνωση δημοσιοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 3556/2007 και έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της εταιρίας στη διεύθυνση www.aegeanair.com
Copyright © 1999-2020 Premium S.A. All rights reserved.