ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Προαναγγελία Γενικής Συνέλεύσης

12:30 - 21 Μαϊ 2008 | ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Πρόσκληση των μετόχων της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία "ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και δ.τ. "ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε." (ΑΡ ΜΑΕ 32603/01AΤ/Β/95/384/04) σε ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρείας "ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε." καλεί τους μετόχους αυτής σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 12 Ιουνίου 2008, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13.00, στα γραφεία της έδρας της ως άνω Εταιρείας στην Κηφισιά (Βιλτανιώτη 31), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και των Ετήσιων Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για τη χρήση 2007 (1.1.2007 - 31.12.2007), που συντάχθηκαν από την Εταιρεία με βάση τα Δ.Π.Χ.Π., μετά της σχετικής Έκθεσης του Δ.Σ. και του Πιστοποιητικού Ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών - Διάθεση κερδών.
2. Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας προς συμψηφισμό ζημιών με μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της Εταιρίας, τροποποίηση του άρθρου 3 του Καταστατικού της Εταιρείας περί μετοχικού κεφαλαίου και κωδικοποίηση του Καταστατικού σε ενιαίο κείμενο.
3. Έγκριση απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας περί τροποποίησης του χρονοδιαγράμματος διάθεσης των αντληθέντων κεφαλαίων που περιέχεται στο από 6.6.2007 ενημερωτικό δελτίο της Εταιρείας για την εισαγωγή των μετοχών της στην αγορά αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
4. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης 2007 (1.1.2007 - 31.12.2007).
5. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών για τη χρήση 2008 (1.1.2008 - 31.12.2008) και έγκριση της αμοιβής τους.
6. Έγκριση των αμοιβών που καταβλήθηκαν σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τη διάρκεια της χρήσης 2007 (1.1.2007 - 31.12.2007) και προέγκριση των αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2008 (1.1.2008 - 31.12.2008).
7. Tροποποίηση, συμπλήρωση, κατάργηση και αναρίθμηση διατάξεων του Καταστατικού (του άρθρου 3 παρ. 2 (ε), παρ. 4 και παρ. 5, του άρθρου 4 παρ. 2 και 3, του άρθρου 6 παρ. 1, του άρθρου 7 παρ. 3, των άρθρων 9, 13, 14, 17 παρ. 2, 4, 6 (γ), (δ) και (ε), των άρθρων 19, 24 και 26 (β) για σκοπούς προσαρμογής στις διατάξεις του Ν. 3604/2007 διά του οποίου αναμορφώθηκε ο Κ.Ν. 2190/1920, τροποποίηση του άρθρου 10 παρ. 2 του Καταστατικού και κωδικοποίησή του σε ενιαίο κείμενο.
8. Έγκριση προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920.
9. Επικύρωση απόφασης του Δ.Σ. σχετικά με την εκλογή νέου μέλους Δ.Σ. σε αντικατάσταση παραιτηθέντος.
10. Λοιπά θέματα.
Οι κ.κ. Μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην πιο πάνω Τακτική Γενική Συνέλευση, είτε αυτοπροσώπως, είτε με αντιπρόσωπο και να ψηφίσουν σε αυτή, πρέπει, σύμφωνα με το Νόμο, να ζητήσουν από το χειριστή του λογαριασμού τους ή το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών τη δέσμευση του συνόλου ή μέρους των μετοχών τους και να καταθέσουν στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας, Βιλτανιώτη 31, Κηφισιά (Γραφείο Μετόχων), πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της Συνελεύσεως, τη "Βεβαίωση Δεσμεύσεως των Μετοχών" του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών ή την απόδειξη (βεβαίωση) του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή οποιασδήποτε αναγνωρισμένης Τράπεζας στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό περί κατάθεσης της "Βεβαιώσεως Δεσμεύσεως των Μετοχών" του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών μαζί με τα έγγραφα πληρεξουσιότητάς τους.
Σε περίπτωση μη ύπαρξης απαρτίας, για τη νόμιμη σύγκληση της εν λόγω Τακτικής Γ.Σ. καλείται στο ίδιο τόπο επαναληπτική Γ.Σ. την ίδια ημέρα και ώρα της επόμενης εβδομάδας, χωρίς άλλη διατύπωση κατά την οποία είναι αρκετό και συνεδριάζει έγκυρα οποιοδήποτε και εάν είναι το ποσοστό του εκπροσωπούμενου μετοχικού κεφαλαίου.

Κηφισιά, 19.5.2008
Το Διοικητικό Συμβούλιο
Copyright © 1999-2020 Premium S.A. All rights reserved.