ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Ανακοίνωση Σχεδίου Τροποποίησης Καταστατικού (Ορθή Επανάληψη)

19:03 - 10 Ιουν 2008 | ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Η εταιρεία ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ A.E. σε συμμόρφωση με το άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 3556/2007 ανακοινώνει σχέδιο των προτεινομένων προς την Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας της 12ης Ιουνίου 2008 τροποποιήσεων του καταστατικού της.
Η προτεινόμενη τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων του καταστατικού (άρθρο 3 παρ. 2 (ε), παρ. 4 και παρ. 5, άρθρο 4 παρ. 2 και 3, άρθρο 6 παρ. 1, άρθρο 7 παρ. 3, άρθρα 9, 13, 14, 17 παρ. 2, 4, 6 (γ), (δ) και (ε), άρθρα 19, 24 και 26 (β)) γίνεται στα πλαίσια της προσαρμογής του στις διατάξεις του Ν. 3604/2007, σύμφωνα με τον οποίο αναμορφώθηκε ο Κ.Ν. 2190/1920.
Επίσης προτείνεται η τροποποίηση του άρθρου 10 παρ. 2 του Καταστατικού.
Copyright © 1999-2020 Premium S.A. All rights reserved.