ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Ανακοίνωση περί σχολιασμού οικονομικών / λογιστικών καταστάσεων

16:51 - 11 Ιουλ 2008 | ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Η εταιρία ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε με σκοπό την πλήρη εναρμόνιση των δημοσιευμένων στον τύπο στοιχείων και πληροφοριών της περιόδου 1/1/2008 έως 31/3/2008, με τις διατάξεις της απόφασης 6/448/11.10.07 του Δ.Σ. της επιτροπής κεφαλαιαγοράς, γνωστοποιεί επιπρόσθετα στο επενδυτικό κοινό τα ακόλουθα:
1. Οι σχηματισμένες προβλέψεις για ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις ανέρχονται σε ευρώ 100 χιλ. Η εταιρία δεν έχει σχηματίσει καμία πρόβλεψη για επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές καθώς και για λοιπές ενδεχόμενες μελλοντικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις.
2. Η εταιρία δεν κατέχει Ίδιες Μετοχές.
Copyright © 1999-2020 Premium S.A. All rights reserved.