ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ: Μετατροπή ανωνύμων μετοχών σε ονομαστικές

17:15 - 02 Οκτ 2019 | ΜΕΤΑΛΛΑ
Η «ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ» ανακοίνωσε ότι, στις 30 Σεπτεμβρίου 2019, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας απεφάσισε, μεταξύ των άλλων, την μετατροπή των αύλων ανωνύμων μετοχών της σε άυλες ονομαστικές μετοχές , σύμφωνα με το άρθρο 184 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας να προβεί σε όλες τις απαραίτητες περαιτέρω ενέργειες για την υλοποίηση της απόφασης.

Προκειμένου να υλοποιηθεί η ανωτέρω επιταγή του ν. 4548/2018, όπως ισχύει σήμερα, το αργότερο μέχρι 31.12.2019, όπως προβλέπει η νομοθεσία, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ανακοινώνει ότι, επειδή οι μετοχές της Εταιρείας είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών, σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 184 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, για τη διαδικασία καταγραφής των δικαιούχων θα ακολουθηθούν οι κανόνες για τη νομιμοποίηση των μετόχων ενόψει συμμετοχής σε Γενική Συνέλευση, όπως καθορίζεται στην παράγραφο 6 του άρθρου 124 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει σήμερα.

Ειδικότερα, για την μετατροπή των αύλων ανωνύμων μετοχών της Εταιρείας σε άυλες ονομαστικές μετοχές θα ακολουθηθεί η διαδικασία που καθορίζεται στην παράγραφο 5.3.7. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η οποία επιγράφεται «Εισαγωγή μετοχών λόγω μετατροπής μετοχών άλλης κατηγορίας», και προβλέπει, συνοπτικά τρία στάδια: (α) το πρώτο στάδιο αφορά την έγκριση από το Χρηματιστήριο Αθηνών της εισαγωγής προς διαπραγμάτευση των νέων μετοχών, (β) το δεύτερο στάδιο αφορά την παύση της διαπραγμάτευσης των μετατρεπομένων μετοχών και (γ) το τρίτο στάδιο αφορά την έναρξη της διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών. Προς τούτο με μεταγενέστερες ανακοινώσεις της Εταιρείας, όπως προβλέπει ο Κανονισμός του Χρηματιστηρίου Αθηνών, το επενδυτικό κοινό θα ενημερώνεται εγκαίρως και προσηκόντως.

Το βιβλίο μετόχων της Εταιρείας θα τηρείται από το Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε., σύμφωνα με το άρθρο 40 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, και το άρθρο 7 του Καταστατικού της Εταιρείας, όπως αυτό τροποποιήθηκε με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας της 30ης Σεπτεμβρίου 2019 και εκκρεμεί η καταχώρισή της στο Γ.Ε.ΜΗ. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας θα γίνεται βάσει ενημέρωσης που θα λαμβάνει η Εταιρεία είτε με την ηλεκτρονική σύνδεσή της με τις υπηρεσίες μητρώου του Ελληνικού Κεντρικού Αποθετηρίου Τίτλων Α.Ε., είτε μέσω των συμμετεχόντων και εγγεγραμμένων δια-μεσολαβητών στο Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε..

Κατόπιν των ανωτέρω, καλούνται οι μέτοχοι της Εταιρείας να επικαιροποιήσουν ή/και συμπληρώσουν τα καταγεγραμμένα στοιχεία τους στη Μερίδα Επενδυτή και στον Λογαριασμό Αξιών στο Σύστημα Αύλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.), δεδομένου ότι στο βιβλίο μετόχων πρέπει να αναγράφονται, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 40 του ν. 4548/2018, όπως ισχύει, τα εξής στοιχεία: α) το ονοματεπώνυμο ή η εταιρική επωνυμία του μετόχου, β) η διεύθυνση του μετόχου ή η έδρα της εταιρείας μετόχου, γ) το επάγγελμα, δ) η εθνικότητα και ε) ο αριθμός και η κατηγορία των μετοχών κάθε μετόχου.

Τέλος, επισημαίνεται ότι η Εταιρεία θα ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, εγκαίρως και προσηκόντως, για κάθε εξέλιξη επί του θέματος της ονομαστικοποίησης των μετοχών της.

Copyright © 1999-2022 Premium S.A. All rights reserved.