ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Doppler: Αύξηση πωλήσεων και σημαντική βελτίωση EBITDA στο γ’ τρίμηνο

19:52 - 14 Δεκ 2020 | ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Η Εταιρεία με την επωνυμία "ΝΤΟΠΛΕΡ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ" και διακριτικό τίτλο "DOPPLER S.A.", σε συνέχεια της επιστολής με ΑΠ 3453/ 20.11.2020 του Χρηματιστηρίου Αθηνών για την έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση του επενδυτικού κοινού, σε συνδυασμό με τις επιπτώσεις από την εξάπλωση του COVID-19, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό αναφορικά με τη διαμόρφωση των θεμελιωδών οικονομικών μεγεθών κατά το γ΄ τρίμηνο της χρήσης 2020 και τις εξελίξεις στη δραστηριότητά της.

Ειδικότερα:

α) Βασικά στοιχεία Αποτελεσμάτων

DSUFVJSFIDC

Όπως προκύπτει από την παράθεση των ανωτέρω βασικών οικονομικών μεγεθών του εννεάμηνου, τόσο σε επίπεδο Ομίλου όσο και σε επίπεδο Εταιρίας, καταγράφηκε ελαφρά μείωση των πωλήσεων κατά 6%, ο δε EBITDA ήταν μειωμένος κατά 20% για τον Όμιλο και 16% για την εταιρεία. Το τρίτο τρίμηνο όμως, καταγράφηκε αύξηση των πωλήσεων σε σχέση με την προηγούμενη χρήσης σε ποσοστό 10% και σημαντική βελτίωση του EBITDA. Η αύξηση των κερδών προ φόρων οφείλεται και στη λήψη του ευεργετήματος από την επιδότηση των τόκων λόγω covid19 ποσού € 100 χιλ.

β) Βασικά στοιχεία Οικονομικής Θέσης

IAWUDIQWAUFD

Όπως προκύπτει από τον ανωτέρω πίνακα, ο δανεισμός της εταιρείας μειώθηκε κατά 2% το τρίτο τρίμηνο και η μείωση αυτή ήταν μεγαλύτερη για το βραχυπρόθεσμο δανεισμό που ήταν 4%.

Το σύνολο των κυκλοφορούντων στοιχείων δεν παρουσίασε σημαντική μεταβολή (μείωση περίπου 1%).

Οι υποχρεώσεις προς προμηθευτές, καθώς και οι λοιπές υποχρεώσεις, εμφάνισαν μείωση περίπου 8%.

PFGOIHFGO

Στις παραπάνω υποχρεώσεις δεν περιλαμβάνεται η επιστρεπτέα προκαταβολή που έλαβε η εταιρεία και η οποία ήταν κατά την 30.6.2020 € 350.000,00 και την 30.9.2020 € 600.000,00.

Με την έναρξη της πανδημίας, η εταιρεία προετοιμάστηκε στο μεγαλύτερο βαθμό για την προσαρμογή της στις νέες συνθήκες με στόχο την ομαλή και ασφαλή συνέχιση των εργασιών. Συγκεκριμένα, η εταιρεία πραγματοποιεί την καθημερινή επιθεώρηση θερμοκρασίας για υπαλλήλους που εργάζονται στην εταιρεία και την απολύμανση των χώρων εργασίας. Ακόμη, εφαρμόζει στο μέγιστο βαθμό, την τηλεργασία αξιοποιώντας τις δυνατότητες του λογισμικού της. Μέχρι τώρα, η ομαλή λειτουργία της εταιρείας με την εφαρμογή των παραπάνω μέτρων οδηγεί στην καλή βάση της φυσιολογικής εργασίας που τερματίζει την εξάπλωση της πανδημίας.

Η εταιρεία έκανε χρήση των ευεργετικών μέτρων της πολιτείας για την ενίσχυση των επιχειρήσεων και τη διατήρηση των θέσεων απασχόλησης των εργαζομένων και θα συνεχίσει προς αυτήν την κατεύθυνση.

Η πρόβλεψη της εταιρείας για το επόμενο διάστημα και με βάση τα μέχρι τώρα στοιχεία των παραγγελιοληψιών είναι θετική, έχοντας υπερβεί την πρώτη βδομάδα του Δεκεμβρίου το σύνολο της παραγγελιοληψίας του προηγούμενου χρόνου, παρά τις πιέσεις λόγω της πανδημίας.

Η Διοίκηση της Εταιρείας παρακολουθεί σε καθημερινή βάση την εξέλιξη των εσόδων και στοχεύει στη διασφάλιση της αναγκαίας ρευστότητας, στην άντληση και στη διατήρηση επαρκούς κεφαλαίου κίνησης, προκειμένου να είναι σε θέση να εκπληρώνει εμπροθέσμως τρέχουσες και μελλοντικές υποχρεώσεις της.

Copyright © 1999-2022 Premium S.A. All rights reserved.