ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

ΡΑΕ: Προτάσεις για έμμεση μείωση τιμολογίων στους μεγάλους καταναλωτές ενέργειας

19:34 - 29 Ιουλ 2014 | ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Προτάσεις για την «αναδιοργάνωση του Μηχανισμού Διασφάλισης Επαρκούς Ισχύος στο Διασυνδεδεμένο Ηλεκτρικό Σύστημα» έθεσε την Τρίτη σε δημόσια διαβούλευση η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, από τις οποίες εκτιμάται ότι προκύπτει έμμεση μείωση των τιμολογίων για τους μεγάλους καταναλωτές.

Ειδικότερα, όπως επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση, πρόκειται για ένα αρχικό σχέδιο αναδιοργάνωσης του Μηχανισμού Διασφάλισης Επαρκούς Ισχύος (ΜΔΕΙ).

Η πρόταση της ΡΑΕ περιλαμβάνει τη θέσπιση ενός μηχανισμού που θα βασίζεται στις εκτιμώμενες ανάγκες του Συστήματος (όπως αυτές θα αποτυπωθούν σε μία λεπτομερή και εξειδικευμένη Μελέτη Επάρκειας Ισχύος που θα εκπονήσει ο ΑΔΜΗΕ), αποζημιώνοντας τους φορείς που θα καλύπτουν τις ανάγκες αυτές (και στο βαθμό που θα το επιτυγχάνουν), και αξιολογώντας κάθε φορέα ανάλογα με τη δυνατότητα παροχής της απαιτούμενης διαθεσιμότητας.

Σύμφωνα με τη ρυθμιστική αρχή, ο Μηχανισμός Διασφάλισης Επαρκούς Ισχύος (ΜΔΕΙ) στην Ελλάδα θα πρέπει να ανταποκρίνεται σε δύο βασικές απαιτήσεις:

1) Να παρέχει τα μέσα για τη διασφάλιση μακροχρόνιας διαθεσιμότητας επαρκούς ισχύος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και τη μακροχρόνια δέσμευση των προμηθευτών στην αγορά, μέσω της επιβολής υποχρεώσεων ισχύος στην κατανάλωση και σε όποιον συμμετέχοντα στην αγορά δημιουργεί περαιτέρω ανάγκες για τη διασφάλιση διαθεσιμότητας ισχύος.
2) Να παρέχει τα μέσα αντιμετώπισης των αδυναμιών και αστοχιών της αγοράς, οι οποίες οφείλονται κατά κύριο λόγο στην υφιστάμενη δομή και το βαθμό συγκέντρωσης τόσο στη χονδρεμπορική όσο και στη λιανική αγορά, και ιδίως όσο απουσιάζουν άλλοι μηχανισμοί που θα αντιμετώπιζαν τις αστοχίες αυτές και θα βελτιστοποιούσαν τη λειτουργία της αγοράς.
«Η δεύτερη απαίτηση έχει δυνητικά μεταβατικό χαρακτήρα», επισημαίνει η ΡΑΕ, «λαμβάνοντας υπ' όψη κάθε φορά τις πραγματικές συνθήκες και τη διάρθρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ η πρώτη έχει χαρακτηριστικά μόνιμου μηχανισμού (αγοράς), εντός του οποίου συναλλάσσονται προϊόντα που μόνο εμμέσως θα μπορούσαν να συναλλαχθούν στις παραδοσιακές ως άνω αγορές».

Όπως σημειώνεται, «η αντιμετώπιση των ασυμμετριών της αγοράς, μέσω της αναδιοργάνωσής της και άλλων ρυθμιστικών παρεμβάσεων (πώληση μικρής ΔΕΗ, δημοπράτηση προϊόντων τύπου ΝΟΜΕ, ανάπτυξη αγοράς εξισορρόπησης και επικουρικών υπηρεσιών), θα επιτρέψει τη βέλτιστη χρήση της καλύτερης διαθέσιμης υποδομής που απαιτείται για την εξυπηρέτηση της ασφάλειας εφοδιασμού του Συστήματος, επιτρέποντας την ανάκτηση των επενδύσεων που απαιτούνται».

 

Στο επίκεντρο η μακροχρόνια επάρκεια

Υπό τις εξελίξεις αυτές, προστίθεται, «ο νέος μηχανισμός ισχύος θα πρέπει να επικεντρώνεται στην επίλυση θεμάτων μακροχρόνιας επάρκειας, ενώ οι αστοχίες της αγοράς θα πρέπει να αντιμετωπιστούν διακριτά, μέσω των υπόλοιπων ως άνω μηχανισμών που εισάγονται. Ο νέος μηχανισμός ισχύος θα πρέπει να περιλαμβάνει όλες τις δυνατές επιλογές και τα εργαλεία, ώστε να εγγυηθεί τη μακροχρόνια δέσμευση των συμμετεχόντων, προκειμένου να διασφαλιστεί η απαιτούμενη μακροχρόνια επάρκεια ισχύος».

Η ΡΑΕ σημειώνει ότι «οι υποχρεώσεις προς τους καταναλωτές θα πρέπει να είναι σαφώς καθορισμένες, στη βάση συγκεκριμένων χαρακτηριστικών όλων των διαφορετικών τύπων ισχύος που απαιτούνται, ώστε να εξασφαλιστεί η συνέχεια και η υψηλή ποιότητα παροχής. Στη συνέχεια, για την παροχή ισχύος στους καταναλωτές, το προφίλ κάθε καταναλωτή και οι απαιτήσεις για κάθε τύπο παροχής ισχύος θα καθορίσουν και τις υποχρεώσεις κάθε κατηγορίας καταναλωτή».

Στην ανακοίνωση προστίθεται ότι «όπως γίνεται φανερό από τα ανωτέρω, διακρίνονται διάφορα επίπεδα στην απαίτηση επάρκειας, προκειμένου να καλυφθούν διαφορετικές ανάγκες του Συστήματος, και επομένως διαφορετικοί μηχανισμοί θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την αποζημίωση κάθε προσφερόμενης υπηρεσίας». 

 

Τον Σεπτέμβριο η διαβούλευση

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν τις απόψεις τους στη ΡΑΕ με ηλεκτρονική επιστολή ή εγγράφως. Μετά τη λήξη της παρούσας δημόσιας διαβούλευσης, η ΡΑΕ θα δημοσιοποιήσει κατάλογο των συμμετεχόντων, καθώς και το περιεχόμενο των επιστολών και παρεμβάσεών τους, με εξαίρεση την περίπτωση κατά την οποία ο αποστολέας αιτείται τη μη δημοσιοποίηση των στοιχείων του και/ή των απόψεών του.

Η προθεσμία είναι ως τη Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου.

Στη συνέχεια, η ΡΑΕ, αξιοποιώντας το σύνολο του διαθέσιμου από τη δημόσια διαβούλευση υλικού, καθώς και τις αναμενόμενες περαιτέρω κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σε συνέχεια των ήδη δημοσιοποιημένων σχετικών εγγράφων της, θα προχωρήσει σε εξειδίκευση και τελική διατύπωση των αναλυτικών προτάσεών της προς την Πολιτεία και την αγορά, συμπεριλαμβανομένων και σχετικών προτάσεων τροποποίησης του ισχύοντος ρυθμιστικού πλαισίου.

Αυτές οι προτάσεις θα τεθούν σε τελική δημόσια διαβούλευση περί τα μέσα Σεπτεμβρίου.

 

Δείτε εδώ την πρόταση της ΡΑΕ

Τελευταία τροποποίηση στις 21:10 - 29 Ιουλ 2014
Copyright © 1999-2021 Premium S.A. All rights reserved.